İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da, 24.06.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin büyük bölümü, Avrupa Birliği rekabet mevzuatı ekseninde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Rekabet Kuruluna, Kanun’un belirli maddelerinin ihlalinin tespiti üzerinde yapısal tedbir kararı alma yetkisi verilmiştir. Kanun’un değiştirilen 9. maddesine göre, yapısal tedbirlere ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde başvurulur. İdare hukuku yönüyle incelendiğinde yapısal tedbirlerin, idari kolluk faaliyeti içerisinde ex post denetim sonucu tesis edilen bir idari işlem olduğu belirtilmelidir. İçerik olarak bakıldığında, yapısal tedbirlerin idari tedbir veya idari yaptırım niteliğinde değerlendirilmesine ilişkin yorum farklılıkları oluşabilecektir. Yapısal tedbirler, mülkiyet hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklere müdahale eden bir ekonomik kolluk işlemidir. Böylesi ciddi ve ağır sonuçları olan idari kolluk işlemine ilişkin kanuni düzenlemenin, idari usul ve takdir yetkisinin kullanımı açısından belirsizlikler taşıdığı ifade edilmelidir.

Structural Remedies in the Law on the Protection of Competition with the Administrative Law Approach

Significant changes have been made in the Law No. 4054 on the Protection of Competition with Law No. 7246, which entered into force on 24.06.2020. Most of the said changes were made within the framework of the European Union competition legislation. In this context, the Competition Board has been given the authority to take a decision of structural remedy on violation of certain articles of the Law. With the amended article 9 of the Law, structural remedies are applied only in cases where the behavioral remedies introduced earlier have yielded no results. When examined from the administrative law aspect, it should be noted that the structural remedies are an administrative act taken as a result of an ex-post supervision established within the framework of administrative police activities. Considering the content, differences in interpretation may occur regarding the evaluation of structural remedies as administrative measures or administrative sanctions. Structural remedies are an economic police act that interferes with fundamental rights and freedoms, especially property rights. It should be stated that the legal regulation on administrative police act, which has such serious and severe consequences, has uncertainties in terms of administrative procedure and the use of discretionary power.

Kaynakça

Akgül, Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.

Akıllıoğlu, Tekin, Yönetim Önünde Savunma Hakları, TODAİE, Ankara, 1983.

Bilaçlı, Cihan, Rekabeti Kısıtlayıcı Birleşme ve Devralmalarda Davranışsal Çözümler, Rekabet Kurumu Uzmanlık Yılmaz Aslan, Rekabet Hukuku, Teori-Uygulama-Mevzuat, 4. Bs., Ekin Yayınevi, Bursa 2007.

Bozkuş, Sinan, Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Durumunda Uygulanan Tedbirler, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi, No: 100, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2010.

Council of Europe, Recommendation CM/Rec (2007) 7 of the Committee of Ministers to Member States on Good Administration, https://search. coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d5bb1 (Erişim Tarihi: 21.01.2021).

Council Regulation (Ec) No 1/2003 of 16 December 2002 on the Implementation of the Rules on Competition Laid Down in Articles 81 and 82 of the Treaty, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN (Erişim Tarihi: 22.01.2021).

Gölcüklü, Feyyaz, “İdari Ceza Hukuku ve Anlamı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.18, S. 2, 1963.

Güven, Şı̇rı̇n, “Açıklamalar”, Rekabet Derneğı̇’nı̇n 4054 Sayılı Rekabetı̇n Korunması Hakkında Kanunda Değı̇şı̇klı̇k Çalışmaları Webı̇narı, Rekabet Forumu, Hukuk–Ekonomi-Politika, S. 136, Temmuz 2020.

Hellström, Per/Maier-Rigaud, Frank P./Bulst, Friedrich Wenzel, “Remedies in European Antitrust Law”, The Antitrust Law Journal, Vol. 76, 2009.

Kamuoyu Açıklaması (5.6.2020), https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/ kamuoyu-aciklamasi-292c0e7644a7ea11811b00505694b4c6 (Erişim Tarihi: 14.01.2021).

Karaege, Özge, Fikri Mülkiyet Hukukunda Esaslı Unsur Doktrini, Legal Yayınevi, İstanbul, 2010.

Kaya, Ali, Rekabet Hukukunda Ayrımcılık Suretiyle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.

Lexiadis, Peter/Sependa, Elsa, “Structural Remedies Under European Union Antitrust Rules, Competition Law Journal, Structural Remedies: A Unique Antitrust Tool, Concurrences 2-2013.

Maier-Rigaud, Frank P., “Behavioural versus Structural Remedies in EU Competition Law”, Ed. Philip Lowe, Mel Marquis/Giorgio Monti, European Competition Law Annual 2013, Effective and Legitimate Enforcement of Competition Law, 2016.

Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve 110 Milletvekilinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2875) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/ donem27/yil01/ss215.pdf (Erişim Tarihi: 08.01.2021).

OECD, Merger Remedies, 2003, https://www.oecd.org/competition/ mergers/34305995.pdf (Erişim Tarihi: 04.01.2021).

OECD, Roundtable on Merger Remedies and Sanctıons in abuse of Dominance Cases, Note by the European Commission, 16.05.2006, https://ec.europa.eu/competition/international/multilateral/2006_june_ remedies_sanctions.pdf (Erişim Tarihi: 22.01.2021).

OECD, The Divestiture of Assets as a Competition Remedy: Stocktaking of International Experiences, https://www.oecd.org/daf/competition/ divestiture-of-assets-competition-remedy-ENG-web.pdf (Erişim Tarihi: 22.01.2021).

Özay, İl Han, İdari Yaptırımlar, Kurumsal Bir Deneme, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1985.

Özek, Mahmud Esad, Elektronik Haberleşme Sektöründe Ayrıştırma Uygulamaları ve Türk Telekom Özelleştı̇rmesı̇, Yüksek Lisans Tezi, Yayımlanmamış, Yıldırım Beyazıt Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü Kamu Hukuku Anabı̇lı̇m Dalı İdare Hukuku Bı̇lı̇m Dalı, 2016.

Öztunalı, Aydın, Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014.

Ritter, Cyril, “How Far Can the Commission Go When Imposing Remedies for Antitrust Infringements?”, Journal of European Competition Law & Practice, Vol. 7, No. 9, 2016.

Swora, Mariusz/Kamiński, Jacek, “Bringing in Liquidity and Transparency when the Power Sector is Consolidated: The Duty to Trade on the Power Exchange”, Review of Economics and Institutions, Vol. 8, No. 1, Article 3, 2017.

Tashpulatov, Sherzod N., “The Impact of Behavioral and Structural Remedies on Electricity Prices: The Case of the England and Wales Electricity Market”, Energies, MDPI, Open Access Journal, Vol. 11(12), 2018.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 27. Dönem 3.Yasama Yılı 98. Birleşim 11/Haziran/2020 Perşembe, https://w w w. t b m m . g o v. t r / d e v e l o p / o w a / t u t a n a k _ g _ s d. b i r l e s i m _baslangic?P4=23459&P5=H&page1=121&page2=121 (Erişim Tarihi:12.01.2021).

Ulusoy, Ali D., İdari Yaptırımlar, On İki levha Yayıncılık, İstanbul, 2013.

Yasin, Melikşah, Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002.

Yazar, Ömer Volkan, Rekabeti Kısıtlayıcı Birleşme ve Devralmalarda Yapısal Çözümler, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi, No:168, Rekabet Kurumu Yayınları, Ankara, 2020.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { taad972492, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {119 - 144}, doi = {}, title = {İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER}, key = {cite}, author = {Kağıtçıoğlu, Mutlu} }
APA Kağıtçıoğlu, M . (2021). İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (47) , 119-144 .
MLA Kağıtçıoğlu, M . "İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2021 ): 119-144 <
Chicago Kağıtçıoğlu, M . "İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2021 ): 119-144
RIS TY - JOUR T1 - İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER AU - Mutlu Kağıtçıoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 144 VL - IS - 47 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER %A Mutlu Kağıtçıoğlu %T İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER %D 2021 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 47 %R %U
ISNAD Kağıtçıoğlu, Mutlu . "İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 47 (Temmuz 2021): 119-144 .
AMA Kağıtçıoğlu M . İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; (47): 119-144.
Vancouver Kağıtçıoğlu M . İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; (47): 119-144.
IEEE M. Kağıtçıoğlu , "İDARE HUKUKU YAKLAŞIMIYLA REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPISAL TEDBİRLER", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 47, ss. 119-144, Tem. 2021