KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ

Bazı yapılar belirli kriterler esas alınarak riskli yapı olarak tespit edilir. Riskli yapılar, 6306 Sayılı Kanun doğrultusunda yıkım veya güçlendirme gibi bazı işlemlere tâbi tutulur. Bu şekilde daha güçlü, daha güvenilir ve daha uygun yaşam alanları inşa edilmiş olur. Bu işlemlerin yapılabilmesi yapı maliklerinin karar alması şartına bağlıdır. Yapı malikleri, yapının hangi işleme tâbi tutulacağına, bu işlemin nasıl gerçekleştirileceğine, işlem sonrasında nasıl bir yol izleneceğine karar verirler. Maliklerin karar alabilmeleri ise kanunda bazı usullere tâbi tutulmuştur. Bu sebeple alınan kararların uygulanabilmesi için bu usullerin yerine getirilmiş olması şarttır. Bununla birlikte bazı durumlarda alınan kararın uygulanabilmesi yapı maliklerinin bazı sözleşmeler yapmasını gerekli kılmaktadır. Yapı malikler bu sözleşmeleri de kanunda belirlenen usullere uygun bir şekilde yapabilecektirler. Birlikte yaşamanın getirmiş olduğu yükümlülükler sebebiyle bazı durumlarda karar almak ve sözleşme yapmak kanunda belirtilen usule uygun olmayabilir ve hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilir. Çalışmada tüm bu hususular detaylı bir şekilde açıklanmış ve bazı tartışmalara ilişkin görüşler ileri sürülmüştür.

Decisions to be Taken on Risky Structure Detection in the Urban Renewal Process and Contracts that can be Contracted

Some structures are determined as risky structures based on certain criteria. Risky structures are subjected to some procedures such as demolition or retrofitting in accordance with Law No. 6306. In this way, stronger, more reliable and more suitable living spaces are built. Building owners should make decision. Building owners decide what process the building will be subjected to, how this process will be carried out, and what path will be followed after the process. Owners’ decision- making is subject to some procedures in the law. If procedure in the law is followed, the decision may be enforced. However, in some cases, in order for the decisions to be implemented, the owners must make some contract. Owners must make these contracts in the manner specified in the law. Living together entails some obligations. Therefore, decisions made by owners. may not comply with the procedure prescribed in law and they can cause unfair consequence. In the study, all these issues were explained in detail and some arguments were put forward.

Kaynakça

Açıkça, Beşir: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşümde Riskli Alanlara Yönelik Paylaşım Modelleri ve Bir Model Örneği, (Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi SBE, İstanbul, 2019).

Akbey Erdidal, Didem: 6306 Sayılı Kanuna Dayalı Riskli Alan ve Riskli Yapı Tespiti ce Hukuki Sonuçları, (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul, 2019).

Aral, Fahrettin/Hasan Ayrancı: Borçlar Hukuku Özel Borç ilişkileri, (11. Baskı, Ankara, Yetki Yayınları, 2018).

Aydoğdu, Murat/ Nalan Kahveci: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Özet Ders Kitabı, (1. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2019).

Beyazkılıç, Yeşim: Kentsel Dönüşümün Özel Hukuk Alanında Getirdiği Sorunlar, (Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017).

Bilke, Efe: Kentsel Dönüşüm Kapsamında Afet Riski Altındaki Alanların Tespit ve Yargısal Denetimi, (Ankara, Adalet Yayınevi, 2019).

Celep, Ayça Ebru: Yeniden İnşa veya İmar Sebebiyle Tahliye veya Kentsel Dönüşümde Kiracının Durumu, (İstanbul, Onikilevha Yayıncılık, 2018).

Çakır, Halil Burak: Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Yapıların Yıkılması ve Yeniden Değerlendirilmesi Sürecinde Meydana Gelen Uyuşmazlıklar, (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE, İstanbul, 2018).

Çaptuğ, Mehpare: İdare Hukuku Açısında Kentsel Dönüşüm, (Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016).

Çetiner, Bilgehan: “Kentsel Dönüşüm Kapsamında Akdedilen Sözleşmelerin Kuruluşunun Tâbi Olduğu Hukuki Rejim”, ( İnşaat Hukuku ve Uygulaması, ed: Emrehan İnal/Başak Baysal, İstanbul, Onikilevha Yayıncılık, 2017, sa. 161-179).

Derindere, Ahmet Melik: Mülkiyet Hakkı Kapsamında Kentsel Dönüşüm Kavramı, (Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi SBE, İstanbul, 2014).

Duman, İlker Hasan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenmelidir, (2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018).

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, (7. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2019).

Ergüven, Ömer Can: Kamulaştırma Kanununa Göre Kamulaştırmada Satın Alma Usulü, (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul, 2013).

Erman, Hasan: “İnşaat Hukukunun Genel Esasları”, (İnşaat Hukuku ve Uygulaması, ed: Emrehan İnal/Başak Baysal, İstanbul, Onikilevha Yayıncılık, 2017, sa.1-8).

Ersönmez, Mustafa: Acele Kamulaştırmanın Kentsel Dönüşümdeki Rolü, (Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi SBE, Mersin, 2018).

Ersöz, Kürşat: “Bir İdari İşlem Olarak Yıkım Kararı”, (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, S. 3, 2015, sa. 103-149).

Gönen, Doruk: İnşaat Sözleşmesinde Bedel, (1. Baskı, İstanbul, Onikilevha Yayıncılık, 2016).

Gümüş, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kısa Ders Kitabı, (4. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2019).

Gürsel, Esin: Kentsel Dönüşüm 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riski Altındaki Alanlara Riskli Yapı ve Hukuki Rejim, (Ankara, Adalet Yayınları, 2018).

İlgezdi, Ali Rıza: Adım Adım Kentsel Dönüşüm, (2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019).

İnal, Emrehan: Kentsel Dönüşüm Hukukunda Riskli Yapı, (İstanbul, Onikilevha Yayıncılık, 2017).

İnal, Emrehan: Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, (2. Bası, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2011).

Kandaloğlu, Nihat: Kentsel Dönüşüm, (İstanbul, Ege Basım, 2016).

Kaplan, İbrahim: İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, (Ankara, Yetkin Yayınları, 2013).

Kaplan, Onur: İdare Hukuku Yönünden Afet Riski Altındaki Alanların Kentsel Dönüşüm Süreci, (İstanbul, Onikilevha Yayıncılık, 2017).

Karaaslan, Mehmet: “Diyarbakır Suriçi Bölgesinin Yeniden İnşası ve Hukuki Boyutu”, (Dicle Üniversitesi HFD, C.23, S.39, 2018, sa.335-373).

Karadabağ, Hakan: Mülkiyet Hakkı Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm, (Legal Yayınevi, 2020).

Kocaağa, Köksal: İnşaat Sözleşmesi, (1. Baskı, Ankara, Yetkin Basımevi, 2014).

Kurşat, Zekeriya: İnşaat Sözleşmesi, (1. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2017).

Kurşat, Zekeriya: “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Özel Hukuk Alanındaki Etkileri, (Kentsel Dönüşüm Hukuku, ed: Melikşah Yasin/Cenk Şahin, İstanbul, Görsel Dizayn Ofset Matbaacılık, 2013, sa. 19-48).

Oy, Osman/ Selahattin nazik: Kentsel Dönüşüm Kapsamında Rezerv Yapı Alanı-Riskli Alan ve Riskli Yapılar, (2. Baskı, Beta Yayınevi, 2016).

Özsunay, Ergun: “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Trajedisi”, (İnşaat Hukuku ve Uygulaması, ed: Emrehan İnal/Başak Baysal, İstanbul, Onikilevha Yayıncılık, 2017, sa.471-504).

Özsunay, Ergun:“6306 Sayılı Kanun ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Düşünceler”, (İstanbul Barosu Dergisi, C.88, S. 6, 2014, sa. 15-51).

Saltık, Şenol: Kentsel Dönüşüm, (2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018).

Saraç, Murat: Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi, Sosyal Boyutu, Kentsel Dönüşümden Doğan Hukuki Sorunlar, (Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi SBE, Ankara, 2014).

Seliçi, Özer: İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, (1. Bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1987).

Serozan, Rona: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, (4. Baskı, İstanbul, Onikilevha Yayıncılık, 2019).

Sezer, Yasin: Kentsel Dönüşüm Uygulama Rehberi, (Ankara, Adalet Yayınevi, 2015).

Sönmez, Muhammet: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Getirdiği Sorunlar ile Çözüm Önerileri, (Yüksel Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi SBE, İstanbul, 2018).

Şahin, Cenk: “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’a Yönelik Bazı Eleştiriler”, (Kentsel Dönüşüm Hukuku, ed: Melikşah Yasin/Cenk Şahin, İstanbul, Görsel Dizayn Ofset Matbaacılık, 2013, sa. 49-70).

Şimşek, Suat: Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, (2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2014).

Üstün, Gül: Kentsel Dönüşüm Hukuku, (İstanbul, Onikilevha Yayıncılık, 2014).

Yalçın, Yasemin: Kentsel Dönüşüm Hukukunda Mülkiyet Hakkı Sınırlamaları, (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul, 2018).

Yasin, Melikşah: “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki Boyutu”, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.60, 2005, sa. 105-137).

Yavuz, Cevdet: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), (16. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2019).

Yelmen, Adem: Asgari Gelir Taahhüdü İhtiva Eden Arsa Payı Karşılığı Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, (Ankara, Yetkin Basımevi, 2018).

Zevkliler, Aydın/Emre Gökyayla: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, (18. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2018).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { taad972501, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {347 - 374}, doi = {}, title = {KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ}, key = {cite}, author = {Arslan, Nurcan} }
APA Arslan, N . (2021). KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (47) , 347-374 .
MLA Arslan, N . "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2021 ): 347-374 <
Chicago Arslan, N . "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2021 ): 347-374
RIS TY - JOUR T1 - KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ AU - Nurcan Arslan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 374 VL - IS - 47 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ %A Nurcan Arslan %T KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ %D 2021 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 47 %R %U
ISNAD Arslan, Nurcan . "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 47 (Temmuz 2021): 347-374 .
AMA Arslan N . KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; (47): 347-374.
Vancouver Arslan N . KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; (47): 347-374.
IEEE N. Arslan , "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜZERİNE ALINACAK KARARLAR VE AKDEDİLEBİLECEK SÖZLEŞMELERİ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 47, ss. 347-374, Tem. 2021