SUÇ, GÖÇ VE KİMLİK: SUÇ TEORİLERİNDE GÖÇ OLGUSU

Suç, göç ve kimlik ilişkisi sosyal teori içerisinde birçok farklı bağlam içinde ele alınabilir. Ancak suç olgusunun göç ve kimlikle ilişkisi sosyal yapıdan ve ilişkilerden bağımsız ele alınamaz. Suç teorisine ilişkin sosyolojik yaklaşımlar, suçu yapısal, etkileşim eksenli ve çatışma eksenli teoriler ile açıklamaktadır. Sosyolojik yapı teorileri suçlu davranışı kurumsal yapılar, ırk, etnisite, sosyo-ekonomik statü, cinsiyet, göç, kentleşme, işsizlik, yoksulluk gibi faktörler ile açıklamaya çalışırken etkileşim merkezli yaklaşımlar damgalama ve etiketleme, kontrol ve öğrenme kavramlarını eksene alır. Çatışma merkezli yaklaşımlar ise suçu, sosyal yapı içerisindeki güç odaklarının bir yansıması olarak değerlendirmektedir. Suç olgusuna ilişkin bu teorik yaklaşımların her biri göç ve kimlik olgusuyla yakından ilişkilidir. Nüfusun yatay hareketi olarak tanımlanan göç süreci, göçmenlerle ev sahibi toplum arasında karmaşık ilişkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu ilişkiler, uyuma neden olabileceği gibi çatışmaya ve paralel sosyalizasyona da neden olabilir. Göçmenlerin uyum sürecinde karşılaşılan zorluklar ve sorunlar, başta anomi olmak üzere birçok farklı sorunun ortaya çıkmasını da tetikler. Göçmenlerin bu sorunlarla baş edebilmeleri geliştirdikleri stratejilerden biri de yeni bir kimlik inşa etmektir. Çalışmada, Suriyeliler özelinde, sığınmacı kimliği olarak ifade edilen bu kimlik, göçle birlikte ortaya çıkan anominin bir norm haline gelmesiyle oluşur. Sığınmacı kimliği, göçmenlerin kentteki üretim ilişkilerine dahil olmalarını kolaylaştırmakta ancak ekonomik, sosyal, hukuki ve kültürel sorunlarla baş edebilmelerini zorlaştırmaktadır.

CRIME, MIGRATION, AND IDENTITY: THE FACT OF IMMIGRATION IN CRIME THEORIES

Crime, immigration, and identity can be handled in many different contexts within social theory. Criminality, immigration, and identity cannot be handled independently of social structure and relations. Sociological approaches to crime theory are explained by crime structural, interaction-oriented and conflict-oriented theories. The sociological structure theories try to explain the criminal behavior with factors such as institutional structures, race, ethnicity, socio-economic status, sex, migration, urbanization, unemployment, poverty. Interaction-centric approaches emphasize the concepts of social stigma and stamping, control and learning. Conflict-centered approaches consider crime as a reflection of the power foci within the social structure. Each of these theoretical approaches to the phenomenon of crime is closely related to the phenomenon of migration and identity. The immigration process, defined as the horizontal movement of the population, leads to the emergence of complex relationships between immigrants and the host society. These relations may cause harmony and may also cause conflict and parallel socialization. Challenges and problems faced by immigrants in the integration process also trigger many different problems, especially the anomie. One of the strategies immigrants have developed to deal with these problems is to build a new identity. In the study, special for the Syrians, expressed as "asylum seeker identity", is formed by the emergence of the anomaly that emerges with migration as a norm. Asylum seeker identity makes it easier for immigrants to be involved in the production relations in the city but makes it difficult for them to cope with economic, social, legal and cultural problems.

Kaynakça

Adiloğlu, S.; S. Eklemezler (2018) “Bulgaristan Göçmenleri Ulus-Ötesilik ve Muhacirliğin Yeniden Üretimi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 13/10, Spring 2018, p. 713-735, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13441, Ankara-Turkey.

Agnew, Robert S. (1991) “Strain and Subcultural Crime Theories”, Criminology: A Contemporary Handbook içinde, (edi.) Joseph F. Sheley, California: Wadsworth, 273-292.

Akgün, Sibel (2018) “Kimlik Oluşumu Sürecinde Örgüt Ve Örgütlenmenin Yeri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 13/3, Winter 2018, p. 1-12, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12895, ISSN: 1308-2140, Ankara-Turkey.

Alpman, P.S., Yarcı, S. (2017) “Göçmenler Konuşabilir mi: Göçmenlik Koşulları Altında Kurulan Sığınmacı Kimliğini Haritalamak”, 1. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, 23-25 Kasım, Düzce Üniversitesi.

Ayan, Sezer (2011) Suçlu Kim: Türkiye’de Çocuk Suçluluğu, Ankara: Ütopya.

Becker, Howard S. (2013) Hariciler (Outsiders): Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması, Ankara: Heretik.

Dolu, Osman (2012) “Kriminolojinin Dünü, Bugünü ve Geleceği: Kriminoloji Bilimine Giriş” Kriminoloji içinde, (edi.) Osman DOLU, Eskişehir: AÖF, 2-16.

Dolu, Osman (2012) “Bireyin Toplumla Olan İlişkilerinin Bir Ürünü Olarak Suç: Sosyal Etkileşim Teorileri”, Kriminoloji içinde, (edi.) Osman DOLU, Eskişehir: AÖF, 60-79.

Erdentuğ, Aygen S. (1977) “Suç Kavramının Kültür Farklılığı Açısından Değerlendirilmesi” , Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Dergisi, 10, S. 75-84.

Erdoğan, M. (2014) Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması, Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Ankara: Hugo.

Erdoğan, M., Ünver, C. (2015) Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 353, Ankara.

Erdoğan, M., Y. Kavukçuer ve T. Çetinkaya. (2017) “Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilere Yönelik Medya Algısı” Özgürlük Araştırmaları Derneği, Sayı: 5.

Erman, Tahire (2013) “Kent ve Gecekondu”, Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları içinde, (der.) M. Uğurlu vd., İstanbul: Örgün, 227-266.

Geçici Koruma Yönetmeliği (2014), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15- 1.pdf [4.11.2017, 19:53].

Geniş, Şerife, (2011), “Sanayileşme ve Kırsal Yapıda Sosyo-Kültürel Değişim Örüntüleri: Gaziantep’te Bir Köy Araştırması”, Bilig, 58, S. 119-146.

Göç Terimleri Sözlüğü (2009) Uluslararası Göç Örgütü, İsviçre.

Göker, G. (2015) Göç, Kimlik, Aidiyet. Kültürlerarası İletişim Açısından İsveçli Türkler,Konya:L-T.

Göksel, Gülay Uğur (2018) Integration of Immigrants and the Theory of Recognition: Just Integration, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Harvey, David (2015) Sermayenin Mekanları: Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru, çev. D. Koç, K. Tanrıyar, B. Kıcır, S. Yüksel, İstanbul: Sel.

Işık, O., Pınarcıoğlu, M. M., (2001) Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim.

İçişleri Bakanlığı (2017) Basın Açıklaması, https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi05072017 [05.04.2018, 23.01].

İçli, Tülin G. (2013) Kriminoloji, Ankara: Seçkin.

Kargın, İnci Aksu (2018) “The Unending Arab Spring In Syria: The Primary Dynamics Of The Syrian Civil War As Experienced By Syrian Refugees”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 13/3, Winter 2018, p. 27-48.

Kurtuluş, Hatice (2013) “Kent Sosyolojisinde Değişen Kavrayışlar ve Türkiye’nin Kentleşme Deneyimi”, Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları içinde. (der.) Uğurlu vd., İstanbul: Örgün, 177-226.

Özden, Pelin P. (2013) “Kentsel Yenilenmenin Unutulan Öğesi: Toplumsal Yenilenme”, Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları içinde. (der.) Uğurlu vd., İstanbul: Örgün, 267- 308.

Schäfers, B. (2003) “Wanderung”, Grundbegriffe der Soziologie içinde, (edi.) Bernhard Schäfers, Opladen: Leske+Budrich.

Shoemaker, Donald J. (1996) Theories of Delinquency: An Examination of Explanations of Explanations of Delinquent Behavior, New York: Oxford University Press.

Sokullu-Akıncı, R. Füsun (2011) Kriminoloji, İstanbul: Beta.

Torun, F.; Ç. Demirtaş (2018) “Medyada Yer Alan Haberlerin Öğretmen Adaylarının Suriyelilere Yönelik Algılarına Etkisinin İncelenmesi” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 13/4, Winter 2018, p. 1211-1226.

Vold, G. B.; T. J. Bernard, J. B. Snipes (1986) Theoretical Criminology, New York: Oxford University Press.

Wolfgang, Marvin E.; F. Ferracuti (1982) The Subculture of Violence: Toward an Integrated Theory in Criminology, California: Sage.

Yılmaz, Abdurrahman (2014) “Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 9/2 Winter 2014, p. 1685-1704, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827, Ankara-Turkey.

Kaynak Göster