OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ FİZİKSEL KOŞULLARININ İNCELENMESİ: KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Öğrenmenin en yoğun olduğu okul öncesi dönem, yaşamın ilk yıllarındaki çocukları kapsar, temel alışkanlıklar kazandırılır, bilişsel yetenekler hızlı geliştirilip biçimlendirirler. Bu dönemdeki çocuklar içine doğdukları fiziksel çevrelerini ne seçebilirler nede oluşturabilirler. Okul öncesi eğitim kurumlarının çocukların eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte olması beklenir. Çocuğun gelişimine uygun olarak tasarlanmış ve düzenlenmiş ortamlarda gerçekleştirilebilecek eğitim, okul öncesi eğitimin kalitesini artırmaktadır. Eğitim ortamları, personel, fiziksel mekân, donanım, öğrenme materyalleri, gerekli düzenlemeler gibi öğelerden oluşan özel bir yapıdır. Bu yapının boyutlarından olan fiziksel ortamın eğitime ilişkin anlamı, eğitim etkinlikleri için ayrılan mekânın özellikleridir. Fiziksel koşullar, okul binalarının iç ve dış çevrelerinin özelliklerini kapsar. Bu çalışmanın amacı, Kırşehir il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yedi bağımsız anaokulunun fiziksel koşullarının standartlara ne ölçüde uygun olduğunu belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu yöntem, bu çalışmanın amacına uygun düşmektedir. Bu çalışmada, araştırmacı tarafından ilgili literatür ve MEB mevzuatları taranarak hazırlanan gözlem formu kullanılmıştır. Gözlemlenen fiziksel koşulların özellikleri ilgili mevzuatla ve literatür bilgileriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiş derecelendirme ölçekleri kullanılarak sayıya dönüştürülmüştür. Çalışma verileri için araştırmacı, bizzat anaokullarının ziyaret etmiştir. Bu ziyarette kurumların iç ve dış mekânları hem gözlemlenmiş hem de idarecilerle görüşülmüştür. Gözlem ve görüşme notları, araştırmacı tarafından hazırlanan gözlem formuna kaydedilmiştir. Gözlem formlarının doldurulmasında da incelenen okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel koşullarına uygun olarak üç özelliğineodaklanılmıştır. Araştırmanın sonunda, incelenen okul öncesi eğittim kurumlarının fiziksel koşullarının belirlenen ölçütlere yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

INVESTIGATION OF THE PHYSICAL CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS: KIRŞEHİR SAMPLE

The preschool period, where the learning is most intense, includes children in their first years of life. Basic habits are acquired in this period, cognitive skills are developed and shaped quickly. In this period, children can neither choose nor create the physical environment they are born into. It is expected that pre-school education institutions will be able to meet the educational needs of children. Education, which can be carried out in environments designed and arranged in accordance with the development of the child, increases the quality of pre-school education. Training environment is a special structure consisting of elements such as staff, physical space, equipment, learning materials, and necessary arrangements. The educational meaning of the physical environment from the dimensions of this work is the characteristics of the space reserved for educational activities. The aim of this study is to understand how the physical characteristics of the seven independent kindergartens centered in Kırşehir province comply with the Ministry of National Education regulations and scientific criteria. The working group constitutes all seven independent pre-schools located in the city center of Kırşehir. Observation and interview from qualitative research methods were used in the study as data collection tools. The observation form was prepared by the researcher by reviewing the literature and examining the MEB legislation. Observation and interview notes were recorded on this form. The characteristics of the observed physical conditions were evaluated by comparing them with the relevant legislation and literature. Converted to numbers using rating scales. Three features have been focused on filling out the observation forms. In the study, the observation form, which is one of the qualitative research methods, is used. The obtained data were recorded in a structured observation form. At the end of the study, it was concluded that the physical conditions of the preschool education institutions examined were close to the specified criteria

___

Acer, D. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel ve Eğitsel Ortamı. G. Haktanır (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş içinde (231-259). Ankara: Anı Yayıncılık

Arslan Karaküçük, S. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel/Mekânsal Koşulların İncelenmesi: Sivas İli Örneği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. 32(2), 307-320

Beaty, J.(1988). Skills For Pre-School Teachers. Colombus: OH: Menrill

Çelik, A. (2012). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Açık Alan Kullanımı Kocaeli Örneği. Atatürk Ün. Ziraaat Fak. Dergisi. 43(1),79-88

Demiriz, S.; Ulutaş, İ. ve Karadağ, A.(2011). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Ortamı ve Donanım. 2. Baskı Ankara: Anı Yayıncılık

Elizabeth, A. H. (1998). Design Matters: How School Environment Affects Children. Educational Leadership/september Crow Island School. Winnetka. 69-70

Güleş, F. (2013). Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevreye İlişkin Kalite Standartlarının Belirlenmesi. Selçuk Üni. Dijital Arşiv Sistemi.

Kıldan, A. O. (2012). Yapılandırmacı Yaklaşım. Z. Fulya Temel. (Ed.) Erken Çocukluk eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar İçinde (15-47). Ankara:Vize Yayıncılık

MEB Mevzuat Bankası (2002). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad verme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik. Resmi Gazete. Tarih/13.03.2002. sayı 24694

MEB Mevzuatı (2002). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/ 25486 html adresine 06.04.2017 tarihinde erişilmiştir.

MEB Mevzuatı (2004). Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Tebliğler Dergisi: Şubat 2004/2557. http://mevzuat.meb.gov.tr/ html adresinden 06.04.2017 tarihinde erişilmiştir.

Morrison, G. S. (2008). Fundamentals of Early Childhood Education (5th Edition). New Jersey: Pearsen Merrill Prentice Hall.

Özdemir Beceren, B. (2016). Okul Öncesi Eğitim Ortamları. Zengin Zembat (Ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş İçinde (185 ) ikinci baskı Ankara: Hedef Yayıncılık.

Tok, E. (2013).Okul Öncesi Eğitimde Eğitim Ortamları. G. Uyanık Balat, (Ed), Okul Öncesi Eğitime Giriş içinde (144-162). Ankara: Anı Yayıncılık

Tok, E. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Eğitim Ortamları. G.Uyanık Balat, (Ed). Okul Öncesi Eğitime Giriş İçinde (136-147). Ankara: Nobel Yayıncılık

Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.6. baskı: Seçkin Yayınları

___

Turkish Studies (Elektronik)
  • ISSN: 1308-2140
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2006

566.7b274.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ALMANYA VE ALMANLARA YÖNELİK SEMANTİK BELLEĞİN OLUŞUMUNDAKİ FAKTÖRLERİN CİNSİYET BOYUTUNDA İNCELENMESİ

ŞEHNAZ IŞIK

ORTAÖĞRETİM SOSYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE NASREDDİN HOCA FIKRALARINDAN YARARLANMA

FARUK MANAV, BEYHAN ZABUN

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ŞULE KIRBAŞ, Ayşe ATAY

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: MERHABA KOZALAK VE KOZALAĞIN SESİ ETKİNLİKLER

TUĞÇE GÜZELYURT, Özge ÖZKAN

RESEARCH INTO THE VETERAN TEACHERS’ VIEWS OVER THE EFFECTS OF SELF-DIRECTED LEARNING ENVIRONMENT ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS (CROSS-CULTURAL STUDY)

FETHİ KAYALAR

DERS İMECESİ (LESSONSTUDY) MODELİ HAKKINDA UYGULAYICI GÖRÜŞLERİ

Figen BOZKUŞ, Zeynel KABLAN, Kübra PAK, Selda ÖZDİŞÇİ, Ahmet ÖZDEMİR, Merve AYDIN, Duriye BOĞAZLIYAN

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİ İLE BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIKLARI YORDAMA GÜCÜ: SINIF ÖĞRETMENİ EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELİF ESMER, BÜLENT ÖZDEN

RESMİ ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SAHİP OLDUKLARI DEĞER DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

HAKAN ŞAHİN

EKOLOJİK SİSTEMLER KURAMI ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİLERİN KARAR VERME DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

CANAN DEMİR YILDIZ, Burhanettin DÖNMEZ

ÖĞRETMEN HESAP VEREBİLİRLİK EĞİLİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

YUSUF CERİT, HATİCE KADIOĞLU ATEŞ, serkan KADIOĞLU