NOAM CHOMSKY VE PSİKO-LİNGUİSTİK DİL GELİŞİM KURAMI

İnsanların daha rahat yaşam sürebilmeleri için çaba sarf eden tüm düşünürler, yaşamış oldukları hayat bakımından da oldukça dikkat çekici bir biyografiye sahiptirler. Bu düşünürlerin yaşam hikâyeleri onların görüşlerinin ne şekilde ortaya konulduğunun anlaşılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple çalışmada Noam Chomsky ve onun psiko-linguistik dil gelişim kuramı nitel araştırma yöntemiyle doküman analizi kullanılarak ortaya konulmuştur. Dil, bütün canlı varlıkların iletişim için kullandıkları çok önemli bir unsurdur. Diğer varlıklardan farklı olarak insanların kullandıkları dil, karmaşık bir sisteme sahiptir. Geçmişten günümüze kadar dilin oluşumu ve gelişimine yönelik olarak çok çeşitli kuramlar ortaya konulmuş ve bu kuramlar neticesinde oluşturulan programlarla çocukların dil gelişimi açısından eğitilmesi sağlanmıştır. Dil gelişimi kuramları, çocukların isteklerine yön veren seslenmeleri taklit etmelerini içeren davranışçı yaklaşım kuramı, yetişkinlerin model alındığı sosyal etkileşim kuramı ve Chomsky'nin temsilcisi olduğu psiko-linguistik yaklaşım kuramıdır. Chomsky'e göre çocuk doğuştan gelen bir yetenekle dili kullanmaktadır. İnsanlar iç dil kapasitesi ile doğmakta ve çevrelerinde konuşulan dili, doğuştan getirilen dil yetisi ile keşfedip içselleştirmektedirler. Çocuklarda gözlemlenen dil gelişimine bakıldığı zaman; yaş gereği öğrenilmesi mümkün olmayan karmaşık süreçlerin çok kısa bir zaman diliminde edinilmesi ve bunların büyük bir benzerlik göstermesi, bu görüşü doğrular niteliktedir. Bu açıdan bakıldığı zaman Chomsky'nin bu kuramının özel bir konuma sahip olması kaçınılmazdır

NOAM CHOMSKY AND PSYCHO-LINGUISTIC THEORY

All philosophers who strive to make life easier for people have a remarkable biography in accordance with the life in which they lived. The life stories of these philosophers are of great significance in terms of understanding how their views are constituted. For this reason, this study introduced Noam Chomsky and his psycho-linguistic language development theory by using qualitative research method using document analysis. Language is a very important element that all living beings use to communicate. Unlike other beings, the language that people use has a complex system. From the past to the present day, a variety of theories have been found in terms of language formation and development, and children are tried to be educated through programs created on the basis of these theories for their language development. Language development theories are behavioral approach model which is the children’s imitation of the voices that direct their wishes, social interaction theory which takes the adults as the role model and psycholinguistic approach theory which is represented by Chomsky. According to Chomsky, the child uses language with the ability which is an inborn talent. People are born with inner language capacity and they discover and internalize the language spoken in their surroundings with the innate language skills. When looking at language development observed in children; it is true that the complex processes that cannot be learned by age are acquired in a very short period of time and that these show a great similarity. From this point of view, it is inevitable that Chomsky's theory has a special position

___

Altınörs, S. Atakan. (2012). Dile Davranışçı Yaklaşımlara Chomsky’nin İtirazı Üzerine, Karadeniz, Sayı 14. (s. 65-90).

Atay, Mesude. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I. Ankara:Kök.

Barsky, Robert F., (1997). Noam Chomsky: A Life of Dissent. Cambridge.

Bayhan, Pınar S. & Artan, İsmihan. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul : Morpa.

Birgün, M. (2016). An Analysis Of Verbal Adjective Use In Pre-School Context. Turkish Studies, 11(4): 269-278.

Noam Chomsky, (2007). Demokrasi ve Eğitim. C. P. Otero (Ed.), İstanbul: Bgst Yayınları.

Chomsky, Noam. (2009). Bilgi Sorunları ve Dil Managua Dersleri. Veysel Kılıç (Çev.). İstanbul: Bgst Yayınları.

Chomsky, Noam. (2011). Dil ve Zihin. Ahmet Kocaman. (Çev.). Ankara: Bilgesu.

Chomsky, Noam. (2012). Doğa ve Dil Üzerine. Ayşe Banu Karadağ (Çev.). İstanbul: Sözcükler.

Cüceloğlu, Doğan. (1996). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dağabakan, Fatma Ö. & Dağabakan, Davut. (2010). Dil ve Çocukta Dil Gelişim Kuramları, http://www.okulonceciyiz.biz/.../3660d1202981056-dil-ve-cocukta-dil-gelisim-kuramlari- cocuklarda_dil_gelisimi.pdf adresinden 01.03.2013 tarihinde elde edilmiştir.

Demirci, K. ( 2010). Derin yapı ve yüzey yapı kavramlarından ne anlıyoruz. Turkish Studies, 5(4):291-304

Foucault, Michel. (1971). Human Nature: Justice, Versus, Power. Noam Chomsky ile tartışma. http://www.chomsky.info/debates/1971xxxx.htm adresinden 05.03.2013 tarihinde elde edilmiştir.

Gliedman, John. (1983). Things No Amount of Learning Can Teach. Noam Chomsky ile söyleşi. Omni. 6:11 November 1983. http://www.chomsky.info/interviews/198311--.htm adresinden 10.11.2012 tarihinde elde edilmiştir.

Hughes, Samuel. (2001). The Way They Were (And are). The Pennsylvania Gazete. July/August 2001. tarihinde elde edilmiştir. adresinden 02.01.2013

Hyams, Nina. (2011). Missing Subjects İn Early Child Language. in Handbook of Generative Approaches to Language Acquisition, Jill de Villiers & Tom Roeper, (Ed.), (s. 13-52). Netherlands: Springer.

Kreisler, Harry. (2002). Activism, Anarchism and Power. Noam Chomsky ile söyleşi. 22 March 2002. http://www.chomsky.info/interviews/20020322.htm adresinden 02.01.2013 tarihinde elde edilmiştir.

Maviş, İlknur. (2005). Çocukta Dil Edinim Kuramları, Dil ve Kavram Gelişimi içinde, S.Topbaş, (Ed.), Böl.3, (s. 31-61). Ankara: Kök.

Nerimanoğlu, K. V. (2015). Dil(Bilimi) Ve Felsefe. Turkish Studies, 10(8), 103-140.

Quine, Willard V. (1987). Indeterminacy of Tranlation Again. The Journal of Philosopy, 84 (1), (pp.5-10).

Rifat, Mehmet. (2008). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2. Temel Metinler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Robert, Denis & Zarachowicz, Weronika. (2003). Noam Chomsky ile İki Saat. Işıl Bircan (Çev.). İstanbul: Plan b.

Searle, John R. (1972). Chomsky’s Revolution in Linguistics. 29 june 1972. http://www.chomsky.info/onchomsky/19720629.htm adresinden 17.10.2012 tarihinde elde edilmiştir.

Sebzecioğlu, Turgay. (2010). Doğa ve Dil Üzerine. Dilbilim Araştırmaları II içinde, (s. 75-77). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Sezer, Ayhan. (2009). Chomsky Sonrası Çağdaş Dilbilim: Yol Ayrımına Doğru. (Pp. 467-478). International Journal of Central Asian Studies, Volume: 13.

Soper, Kate. (1998). On Human Nature. Noam Chomsky ile söyleşi. Red Pepper. August 1998. http://www.chomsky.info/interviews/199808--.htm adresinden 22.12.2012 tarihinde elde edilmiştir.

Sperlich, Wolfgang B. (2011). Noam Chomsky. Duygu Tekgül (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Taştekin, A. (2016). Dil Psikolojisinin İlgi Alanları. Turkish Studies, 11(4), 987-1000.

WEB1: http://tr.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky adresinden 02.01.2013 tarihinde elde edilmiştir.

WEB2: http://www.chomsky.info/bios/1991----.htm adresinden 08.11.2012 tarihinde elde edilmiştir.

___

Turkish Studies (Elektronik)
  • ISSN: 1308-2140
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2006

612.8b293.3b