ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI VE BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Eğitim, bireyin doğumu ile başlayan ve tüm hayatı boyunca devam eden bir süreçtir. Çalışmanın amacı öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemi sorunlarına ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Bu çalışma öğretmen adaylarının bakış açısından Türk Eğitim Sisteminin öncelikli sorunlarını belirlemek ve çözüm yollarını üretmek açısından önemlidir. Çalışma Öğretmenliği bölümünde okuyan ve Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersini almış olan 68 matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Çünkü ölçüt örnekleme yönteminde gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, nesneler ya da durumlardan oluşturulabilir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma için en uygun nitel araştırma deseninin ise olgubilim olduğu düşünülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan "Türk Eğitim Sistemine Yönelik Görüş Formu (TESYGF)" yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre öğretmen adayları Türk Eğitim Sisteminin sorunlarını çoğunlukla; sürekli değişen eğitim sistemi, ezberci eğitim, altyapı eksikliği, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve eğitimi sorunu olarak görüş belirtmişlerdir. Çözüm yolu olarak ise öğretmen adayları çoğunlukla; öğretmenlerin yetiştirilmesinde düzenlemeler yapılmalı, uygulamaya yönelik eğitim yapılmalı, ezbercilikten kaçınılmalı, eğitim sistemi sürekli değişmemeli ve liyakat sağlanmalı olarak görüş belirtmişlerdir. Ayrıca, çalışmadan elde edilen sonuçlar ilgili alan yazındaki mevcut araştırmalarla karşılaştırılarak tartışılmış ve konu ile ilgilenen araştırmacılara öneriler sunulmuştur

PROBLEMS OF TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SOLUTION PROPOSALS FOR THESE PROBLEMS ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF PROSPECTIVE TEACHERS'

Education is a process that starts with the birth of the individual and continues throughout the whole life. The aim of the study is to evaluate the opinions of the prospective teachers according to the problems of the Turkish Education System. This study is important from the standpoint of prospective teachers in determining the priority problems of the Turkish Education System and producing solutions. The working group constitutes 68 prospective teachers who have attended Atatürk University Primary Mathematics Teaching Department and have taken the Turkish Education System and School Administration course. The study group was selected by using the sampling method of the purposeful sampling method. Because in the criterion sampling method, the units of observation can be formed by persons, objects or situations with certain qualities. Qualitative research approach has been adopted in the study. The most appropriate qualitative research design for the study was thought to be the case study. Data were collected with "Opinion Form for Turkish Education System (OFTES)" prepared by the researchers. The obtained data were analyzed using content analysis technique. According to the results of the study, prospective teachers mostly have problems of Turkish Education System; constantly changing education system, mischief education, lack of infrastructure and training of teachers. As a solution way, prospective teachers are mostly; teachers should be educated in order to be educated, should be educated to practice, should be avoided memorization, education system is constantly changing and merit provided. In addition, the results obtained with study were compared and discussed with the existing researches in the literature. Suggestions were given to researchers interested in the subject

___

Ada, Ş. (2000). İlköğretim kurumlarında okul yöneticilerinin geliştirilmesi. Pamukkale üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, sayı:7, 132-137.

Akçay, R. C. (2006). Türk Eğitim Sistemi. Ankara: Anı Yayıncılık

Akın, U. (2016). Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri. Akın U. (Edt.) Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi içinde (s. 2-27). Ankara: Pegem Akademi.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. (2004). Eğitim bilimleri bakış açısıyla eğitimin güncel sorunları ve çözüm önerileri. Yayın no: 149.

Brooks. J.G. & Brooks, M.G. (1993). In Search of Understanding: the Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: American Society for Curriculum Development.

Can, N. & Çelikten, M (2000) Eğitim yöneticilerini hizmet içinde yetiştirme programının ve yönetimin değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı:20, 257-271.

Çağlar, Ç. (2010). Türk eğitim sisteminin amaçları yapısı ve sorunları. Silman F. & Ada, Ş. (Edt.) Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi içinde (s. 23-85). İstanbul: Lisans.

Demir, E. (2017). Ortaokul 6, 7 ve 8. Sınıf türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarının disiplinler arası yaklaşım açısından incelenmesi. .International Periodical for the Languages, Literature and History http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12192 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY. or Turkic, 12/25, p. 237-252 DOI Number:

Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 66-80.

Gür, B. S. & Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: yapısal sorunlar ve öneriler. Ankara: SETA.

Hirsh, S. (2001). We’re growing and changing. Journal of Staff Development, 22(3), 255-258.

Kartal, S. (2013). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim sistemimizde değiştirilmesi gereken noktalar, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 248-262.

Köse, A. ve Atalmış, E. H. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinde alınan eğitimlerin öğretmenlik uygulamalarına katkısı: sorunlar ve çözüm önerileri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12/25, p. 491-512, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12185 ISSN: 1308-2140, ANKARA- TURKEY.

Kösterelioğlu, İ. ve Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir değerlendirme, The Journal of Academic Social Science Studies 25(1), p. 177-187.

Kutlu Abu, N., Bacanak, A. & Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. 1-38. 20.02.2017 tarihinde http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html. adresinden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2015). Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı. 20.08.2017 10.09.2015sp17.15imzasz.pdf adresinden alınmıştır.

Oğuzkan, F. (1984). Öğretmen eğitimi. Eğitim Bilimleri Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, ss. 55-63.

Özpınar, İ. ve Arslan, S. (2017). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiksel iletişim becerisine yönelik görüşlerinin incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12/17, p. 337-356, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11930 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.

Özyılmaz, Ö. (2013). Türk milli eğitim sisteminin Sorunları ve çözüm arayışları. Ankara: Pegem Akademi.

Palardy, G. J. & Rumberger, R. W. (2008). Teacher effectiveness in first grade: The importance of background qualifications, attitudes, instructional practices for student learning. Educational Evaluation and Policy Analysis, 30(2), 111-140.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Porter, A. C. & Brophy, J. (1988). Synthesis of Research on Good Teaching: Insights from the work of the Institute for Research on Teaching. Educational Leadership, 74-85

Şişman, M. (2015). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi

Taşdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının Türk mili eğitim sistemi üzerine algıladıkları sorunlar, Turkish Studies, 10(7), 881-898.

Yaman, E. (2006) Eğitim sorunlarından bir boyut: büyük sınıflar ve sınıf yönetimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 261– 274.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yeşil, R., Şahan, E. (2013). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 123-143.

___

Turkish Studies (Elektronik)
  • ISSN: 1308-2140
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2006

670.5b304.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL TARİH DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1923-1972)

ERAY ALACA

TÜRKÇE OKUTMANLARININ YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZMA BECERİSİNE KARŞI ÖZNEL ALGILARI

MELİKE ERDİL

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ (2015 VE 2017) DEĞERLENDİRİLMESİ

Erkan AYDIN

KELOĞLAN MASALLARININ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLER AÇISINDAN ANALİZİ

AYŞEGÜL TURAL, GÜLSÜN ŞAHAN

RESMİ ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SAHİP OLDUKLARI DEĞER DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

HAKAN ŞAHİN

ÖĞRETMEN HESAP VEREBİLİRLİK EĞİLİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

YUSUF CERİT, HATİCE KADIOĞLU ATEŞ, serkan KADIOĞLU

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE EĞİTİMSEL MÜDAHALE SÜRECİNDE GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

HAYRİYE GÜL KURUYER, AHMET ÇAKIROĞLU

SELF-ESTEEM AND DECISION MAKING STYLES IN DECISION MAKING AS THE PREDICTORS OF CRITICAL THINKING DISPOSITIONS OF UNIVERSITY STUDENTS

OĞUZHAN ÇOLAKKADIOĞLU, SEVDA DOĞAN DOLAPÇIOĞLU

ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTS AND TEACHERS: VALIDATION AND RELIABILITY STUDY THE PARENT-TEACHER RELATIONSHIP SCALE

İBRAHİM HAKKI ACAR, ŞÜKRAN UÇUŞ GÜLDALI

RESEARCH INTO THE VETERAN TEACHERS’ VIEWS OVER THE EFFECTS OF SELF-DIRECTED LEARNING ENVIRONMENT ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS (CROSS-CULTURAL STUDY)

FETHİ KAYALAR