OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ VE ÖN LİSANS ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Erken çocukluk döneminde çocukların dünyayı daha gerçekçi algılamaları ve bilimsel bir bakış açısı kazanmaları, aldıkları nitelikli bir fen eğitimi ile mümkün olabilmektedir. Tüm hayatlarına temel oluşturacak bilimsel kazanımlar, fen eğitimini verecek öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumlarına bağlıdır. Bu noktadan hareketle, okul öncesi eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin, fen öğretimine yönelik üniversite eğitimleri süresince kazanmış oldukları tutumlar önem arz etmektedir. Bu araştırma, farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin fen öğretimine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama desenine uygunluk gösteren araştırmaya gönüllülük esasına dayalı olarak Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. ve 4.Sınıf Öğrencileri ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programı 1. ve 2.sınıfta öğrenim gören toplam 118 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan Fen Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği Cho, Kim ve Choi (2003) tarafından okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik geliştirilmiş, ölçeğin Türkçeye uyarlanması ise Çamlıbel Çakmak (2006) tarafından gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların fen öğretimine yönelik tutumlarının %22'sinin düşük düzeyde; %50'sinin orta düzeyde ve %28'inin ise yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bunun yanında, öğrencilerin fen öğretimine yönelik tutumları ile cinsiyet, bölüm ve lise türü değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin fen öğretimine yönelik genel tutumlarında, yaparak-yaşayarak fen öğretimi yönetimi boyutunun çocuk gelişimi programı öğrencilerinde anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, fen öğretimine yönelik tutumlar sınıf seviyesi bazında incelendiğinde, öğretim öncesi hazırlık ve yaparak yaşayarak öğrenme boyutlarında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir

THE EXAMINATION OF THE ATTITUDES OF PROSPECTİVE PRE-SCHOOL TEACHERS AND ASSOCIATE DEGREE CHİLD DEVELOPMENT PROGRAM STUDENTS’ TOWARDS SCIENCE TEACHING

In early childhood, children are able to perceive the world more realistically and acquire a scientific point of view with a qualified science education. The scientific achievements that will be the basis for all their lives depend on the attitudes of science teachers towards science teaching. From this point of view, the attitudes of the teachers, who are the cornerstones of pre-school education, during the university education for science teaching are important. This research was conducted to determine the attitudes of the students in different departments towards science teaching. Research has organized according to the survey method. 118 students from the first and second year of the Child Development Program of the School of Social Sciences Vocational School and the 3rd and 4th grade students of Pre-Primary Education of Basic Education Department of the Kafkas University Education Faculty participated based on voluntariness. Attitude Scale towards Science Teaching, which was used as a data collection tool, was originally developed by Cho, Kim and Choi (2003) for prospective pre-school teachers and adapted to Turkish by Camlibel Cakmak (2006). Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests were used besides descriptive statistics during the data analysis process. According to the results of the research; %22 of the students who participated in the research on science teaching were at low level; %50 of the students were at intermediate levels and %28 of the students have a high level of attitudes towards science teaching. However, there was no statistically significant difference between the attitudes of students towards science teaching and gender and high school type variables. A statistically significant difference was found in the students' general attitudes towards science teaching by hands on-living experience. It is found that the aspects of the science teaching management was on behalf of the child development program. Also, when the attitudes towards science teaching analyzed on the basis of class level, significant differences have been determined within the context of pre teaching preparation and learning by doing and experiencing

___

Alisinanoğlu, F., Özbey, S. & Kahveci, G. (2015). Okul öncesinde fen eğitimi (3.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y. & Yiğit, N. (2002, Eylül). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.(Bildiriler), ODTÜ, Ankara. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek.5/b.kitabı adresinden 12.04.2013 tarihinde erişilmiştir.

Bilaloğlu, R. G. (2014). Okul öncesi dönemde fen eğitimi ve etkinlik örnekleri. Y. Aktaş Arnas (Ed.). Okul öncesi eğitiminde matematik ve fen etkinlikleri içinde (2. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Can, M. & Şahin, Ç. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının fene ve fen öğretimine yönelik tutumlarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 13-26.

Cho, H., Kim, J. & Choi, D. H. (2003). Eaarly childhood teachers' attitudes toward science teaching: A scale validation study. Educational Research Quarterly, 27(2), 33-42.

Çakmak, M. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuar tutumları ile fen bilgisine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.

Çamlıbel Çakmak, Ö. (2012). Okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretime yönelik tutumları ile bazı fen kavramlarını anlama düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(3), 40-51.

Çamlıbel Çakmak, Ö. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının fene ve fen öğretimine yönelik tutumları ile bazı fen kavramlarını anlama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Davies, D. & Howe, A. (2003). Teaching science and design and technology in the early years. London: David Fulton Publishers.

Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik özyeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Ersoy, Ö. & Ergün, M. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine karşı tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya örneği. Journal of Turkish Science Education, 11(2), 85-109.

Kahyaoğlu, M. & Yangın, S. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenliği, fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 203-220.

Kıldan, O. & Pektaş, M. (2009). Erken Çocukluk döneminde fen ve doğa ile ilgili konuların öğretilmesinde okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 113-129.

Kocaoğlu, G. (2011). Fen bilgisi öğretmenliği birinci ve dördüncü sınıf öğretmen adaylarının fen bilgisi başarıları, fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları, üniversite giriş başarıları ve not ortalamaları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Kuru, N. & Akman, B. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin öğretmen ve çocuk değişkenleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim,42(190), 269-279.

Olgan, R., Alpaslan G. Z. & Öztekin, C. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik sonuç beklentisi inançlarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(173), 288-300.

Özen Uyar, R. & Ormancı, Ü. (2016). Türkiye’de okul öncesi dönem fen eğitimi araştırmalarında güncel eğilimler: Bir tematik analiz çalışması. Ö. Demirel, Ö. & S. Dinçer (Ed.). Eğitim bilimlerinde nitelik ve yenilik arayışı içinde. Ankara: Pegem Akademi.

Pekdoğan, S. & Bayar, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Bilimsel Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume Http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies.9683 Issn: 1308-2140, Ankara-Turkey.

Sarıkaya, H. (2004). Preservice elementary teachers’ science knowledge, attitude towards science teaching and their efficacy beliefs regarding science teaching [Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi düzeyleri, fen öğretimine yönelik tutumları ve özyeterlik inançları] (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). METU, The Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Tahta, F. & İvrendi, A. (2010). Okul öncesi eğitiminde fen öğrenimi ve öğretimi (2. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.

Ünal, M. & Akman, B. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı gösterdikleri tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 251-257.

Watts, M., Salehjee, S. & Essex, J. (2017). But is it science? Early Child Development and Care, 187(2), 274-283.

Yaşar, Ş. (1993). Okul öncesi eğitim öğrencilerinde fene yönelik duyuşsal özellikler. 9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, s. 140-142, Ankara.

Yıldırım, İ. H. & Kansız, F. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Dersine Yönelik Tutum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi-2. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/25, p. 779-806 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12306 ISSN: 1308-2140, Ankara-Turkey.

Yıldız Duban, N. & Gökçakan, N. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançları ve fen öğretimine yönelik tutumları. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 267-280.

___