OKUMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN/DİSLEKSİLİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, disleksili öğrencilerin yazım sürecinde sergiledikleri hataları ve yazılı anlatım beceri düzeylerini ortaya koymaktır. Bu amaçla Ankara ili Kalecik ilçesindeki bir ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören disleksi riski taşıdığı tespit edilen bütün öğrenciler araştırmanın örneklemini oluşturmuş ve toplam 30 öğrenciye ulaşılmıştır. Bu öğrencilerden belirlenen bir resim hakkında yazı yazmaları istenmiştir. Yazıları 'Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu' kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada betimsel model kullanılmış ve veriler; frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama ve değişim katsayısı hesaplanarak analiz edilmiştir. Bulgular beş alt başlıkta incelenmiştir. Alt başlıkları oluşturan maddelere ilişkin örnek disleksi yazıları çalışmada sunulmuştur. Bu öğrencilerin 9'unun (% 30) yazılı herhangi bir ürün ortaya koyamadığı görülmüştür. 30 öğrenciden sadece 1 kişi (%96,6) yazısına başlık koymuştur. Anlatım düzeni açısından; yazılarını tek paragrafta sundukları (giriş, gelişme ve sonuç paragrafları bulunmamaktadır) ve konu ile ilgili davranışlarda ana fikirle ilgili davranışlara nazaran daha iyi oldukları görülmüştür. Anlatım zenginliği açısından, öğrencilerin sözcükleri doğru yazma davranışında ciddi problemler yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin yazılarında; hece/harf çıkarma, hece/harf ekleme, harfi/rakamı/heceyi tersten yazma, harfleri karıştırma, kısaltarak birleştirme, tahmini yazma hatalarına sıklıkla rastlanmıştır. Yazılarının oldukça kısa olduğu ve az cümleden oluştuğu ve sıklıkla sözcük tekrarı yaptıkları görülmüştür. Öğrencilerin yazıları yazım kuralları açısından değerlendirildiğinde ise öğrencilerin en çok büyük-küçük harf kullanımında ve noktalama işaretlerini doğru kullanmada problem yaşadıkları ve yazılarının okunaklığının oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bütün bu bulgular, disleksi riski taşıyan öğrencilerin yazılı anlatım beceri düzeylerinin bütün alt başlıklarda oldukça zayıf olduklarını göstermektedir

ASSESMENT OF WRITING SKILLS OF READING DIFFICULTY/DYSLEXIC STUDENTS

The aim of this study is to demonstrate the level of written expression skill and errors that dyslexic students exhibit during the writing process. For this purpose, all the students who were studying in a primary and secondary school in Kalecik district of Ankara province, were found to have a risk of dyslexia, and a total of 30 students were reached. It was asked to write about a picture that was determined from these students. The writings were evaluated using 'Written Expression Evaluation Form'. Descriptive model was used in the study and data were analyzed by frequency, percent, standard deviation, arithmetic mean and coefficient of variation. Findings have been examined in five subchapters: presenting a written text, creating a title, narrative arrangement, narrative richness and writing rules. Examples of dyslexia writings are presented in the study. , it was determined that 9 out of 30 students could not produce any written product. Only 1 from 30 students put a title on the article. When the writings of the students are examined in terms of the narrative arrangement, the fact that the students do not organize the writings into the paragraphs of introduction, development and conclusion, the whole article is reached in a single paragraph. It is seen that students are better at writing about the subject than the behavior related to the main idea. When the students are evaluated under the sub-title of narrative richness, , it was determined that students with dyslexia had serious problems in correct writing of the words. The following errors were found in the students' writings: omission of syllable / letter, adding syllables / letters, reversal, guessing/confabulation, condensation. , it is seen that their writings are very short and the number of sentences is small and often make word repetition. When students were evaluated in terms of their writing rules, it was observed that students had the most problems in using upper and lower case letters and using punctuation correctly. Another problem seen in the writing of dyslexic students is readability. As a result, all these findings show that the level of written expression skill of students who are at risk of dyslexia is very weak in all sub-titles

___

Altuntaş, F. (2010). Sınıf öğretmenlerinin disleksiye ilişkin bilgileri ve dislektik öğrencilere yönelik Çalışmaları. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Angelelli, P., Judica, A., Spinelli, D., Zoccolotti, P., & Luzzatti, C. (2004). Characteristics of writing disorders in Italian dyslexic children. Cognitive and Behavioral Neurology, 17(1), 18-31.

Balcı, E. (2015). Amerika Birleşik Devletleri'nde disleksili bireylere uygulanan eğitim ve öğretim programlarının Türkiye'de yapılan çalışmalara katkısı açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Balcı, E. & Çayır, A. (2017). Disleksi Riski Taşıyan 4. Sınıf Öğrencisinin Fonolojik Farkındalığının Arttırılmasında Çoklu Duyusal Öğrenme’nin Etkisi.

Barton, S. (2002). Warninng signs of dyslexia. 23.09.2017 tarihinde https://bartonreading.com adresinden alınmıştır.

Bayar, M. & Üstün, A. (2017). İlkokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin duygu, tutum ve kaygılarının değerlendirilmesi, Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11872, ANKARA-TURKEY

Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162).

Berninger, V. W.,& Graham, S. (1998). Language by hand: A synthesis of a decade of research on handwriting. Handwriting Review, 12, 11–25

Berninger, V. W., Nielsen, K. H., Abbott, R. D., Wijsman, E., & Raskind, W. (2008). Writing problems in developmental dyslexia: Under-recognized and under-treated. Journal of school psychology, 46(1), 1-21.

Besner, D.,& Roberts, A. M. (2003). Reading nonwords aloud: Results requiring change in the dual route cascaded model. Psychonomic Bulletin & Review, 10 (2), 398-404.

Bruck, M. (1993). Component spelling skills of college students with childhood diagnoses of dyslexia. Learning Disability Quarterly, 16(3), 171-184.

Chang, K. (2003). Evolution of the dual route cascaded model of reading aloud. 01 Ekim 2017 tarihinde www.cs.cmu.edu sayfasından erişilmiştir.

Coleman, C., Gregg, N., McLain, L., & Bellair, L. W. (2009). A comparison of spelling performance across young adults with and without dyslexia. Assessment for effective intervention, 34(2), 94-105.

Connelly, V., Campbell, S., MacLean, M., & Barnes, J. (2006). Contribution of lower order skills to dyslexia. Developmental composition of college students with and without Neuropsychology, 29, 175–196

Çetinkaya, Ç., Ateş, S., & Yıldırım, K. (2013). Anlam Kurmanın Zor ve Önemli Bir Becerisi: Ana Fikir. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 188-210.

Deniz, A. G. K. (2003). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13(13), 233.

Doğan, B. (2013). Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğüne ilişkin bilgileri ve okuma güçlüğü olan öğrencileri belirleyebilme düzeyleri, Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 20-33.

Goulandris, N. K.,& Snowling, M. (1991). Visual memory deficits: A plausible cause of developmental dyslexia? Evidence from a single case study. Cognitive Neuropsychology, 8, 127-154.

Graham, S., Struck, M., Santaro, J. & Berninger, V. W. (2006). Dimensions of good and poor handwriting legibility in first and second graders: motor programs, visual–spatial arrangement, and letter formation parameter setting. Developmental Neuropsychology, S: 29(1).

Grainger, J.,& Ziegler, C. J. (2011). A dual-route approach to orthographic processing. Front Psychology, 2, 54.

Hearns, R. S. (1969). Dyslexia and handwriting. Journal of Learning Disabilities, 2(1), 37-42.

International Dyslexia Association (IDA) (2009). What is dyslexia? 11 Aralık 2014 tarihinde http://www.interdys.org sayfasından erişilmiştir.

İlker, Ö.,& Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim döneminde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin çalışmaların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Elektronik Yayın. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.318602.

Kantemir, Enise. (1981). Yazılı Sözlü Anlatım. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Karasu, H. P.,& Girgin, Ü. (2007). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım beceri düzeylerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 2007(1).

Koç, B. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Öğrenme Güçlüğü Çeken Öğrencilerine Yönelik Özel Uygulamalarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Lam, S. S., Au, R. K., Leung, H. W., & Li-Tsang, C. W. (2011). Chinese handwriting performance of primary school children with dyslexia. Research in developmental disabilities, 32(5), 1745- 1756.

MEB. (2017). Türkçe dersi öğretim programı, Ankara.

Morken, F.,& Helland, T. (2013). Writing in dyslexia: product and process. Dyslexia, 19(3), 131- 148.

Montgomery, D. (2006). Spelling, handwriting and dyslexia: overcoming barriers to learning. Routledge.

Morken, F.,& Helland, T. (2013). Writing in dyslexia: product and process. Dyslexia, 19(3), 131- 148.

Mortimore, T.,& Crozier, W. R. (2006). Dyslexia and difficulties with study skills in higher education. Studies in Higher Education, 31(2), 235-251.

Nolan, K. A.,& Caramazza, A. (1983). An analysis of writing in a case of deep dyslexia. Brain and Language, 20(2), 305-328.

Norton, S. E. (2012). Using cognitive neuroscience to examine the brain basis of pre-reading skills in kindergarten children and subtypes of risk for dyslexia: Toward MRI and EEG prediction of reading outcomes. Doktora Tezi. Tufts Üniversitesi, Massachusetts

Puranik, C. S., Lombardino, L. J., & Altmann, L. J. (2007). Writing through retellings: An exploratory study of language-impaired and dyslexic populations. Reading and Writing, 20(3), 251-272.

Sarıpınar, E. G., (2006). Özgül öğrenme güçlüğü: Okuma güçlüğünde akademik beceri ve duyusal- motor işlevleri değerlendirme testlerinin kullanılabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Schiller, A. (1954). The use of creative writing in the teaching of literature. College English, Vol. 16, No. 2 (November).

Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program for reading problems at any level. New York: Alfred A. Knopf.

Shaywitz, S.,& Shaywitz, B. (2003). Dyslexia (Specific reading disability). Language-cognition, 24(5), 147-153.

Sidekli, S. & Balcı, E. (2016). 1. sınıf Türkçe ders ve öğrenci çalışma kitabı 2.kitap.MEB Yayınları, Ankara.

Steward, A. K. (1995). Reading fluency in mild acquired dyslexia: A case study. Yüksek Lisans Tezi, Mount Holyoke Üniversitesi, Massachusetts .

Sumner, E., Connelly, V., & Barnett, A. L. (2014). The influence of spelling ability on handwriting production: children with and without dyslexia. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 40(5), 1441.

Şenel, H. G. (1998). Okuma güçlüğü olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma düzeyinin ve dislektik özelliklerinin karşılaştırılması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Tiryaki, N.E., (2017). Özel eğitim bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının engel türlerine göre okuma yazma öğretimindeki metaforik algıları, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 12/25, p.737-748, http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12222, ANKARA-TURKEY

Tops, W., Callens, C., Van Cauwenberghe, E., Adriaens, J., & Brysbaert, M. (2013). Beyond spelling: the writing skills of students with dyslexia in higher education. Reading and Writing, 26(5), 705-720.

Turan, F.,& Yükselen, A. (2004). Öğrenme Güçlülüğü Olan Çocukların Dil Özellikleri. Eğitim ve Bilim, 29(132).

Ummanel, A. & Gürkan, A. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının özel eğitimle ilgili bazı kavramlara yönelik görüşlerinin incelenmesi, Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 12/17, p. 477-500, ISSN:1308-2140, Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11975, ANKARA-TURKEY.

Yangın, B. 2002. Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık.

Yiğiter, S. (2005). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgi düzeyleri ile özel öğrenme güçlüğü olan çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara University, Istanbul.

___

Turkish Studies (Elektronik)
  • ISSN: 1308-2140
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2006

566.7b274.2b