İKTİSAT ÖĞRETİLERİ VE MARSHALL

Neoklasik İktisadi Düşünce,1870'lerden 1920'ye kadar geçen yarın yüzyıllık sürede, klasik değer teorisinde köklü değişmeler yapan, geçimlik ücret anlayışından marjinal verime bağlı ücret anlayışına geçen ama, bunun dışında klasik görüşleri ve bir takım şartlarla liberal görüşü sürdüren iktisatçıların okulu olmuştur. Neoklasik iktisadın öncülerinden ve Cambridge okulunun kurucusu olan Alfred Marshall hazırladığı iktisadi öğretilerle iktisadi düşünceye önemli katkılar sağlamıştır. Marshall, ,iktisadın tanımı, metodu, kısmi denge analizi ,denge fiyatı, matematiksel yaklaşımları ,makro analiz çalışmaları (say yasasıpara teorisi).... gibi bir çok önemli kavramı günümüz iktisat öğretisine kazandırırken bu farklı yaklaşımlar aynı zamanda iktisadı farklı bir boyuta taşımıştır. Özellikle yetiştirmiş olduğu öğrencileri arasında en önemli iktisatçılardan olan Keynes de hocası Alfred Marshall gibi bir çok iktisat öğretisini tanımlayarak günümüz iktisat tarihine kazandırmış ve W.Hunt 'ın dediği gibi "Keynesyen iktisat..............şimdiye kadar Ortodoks iktisadın otoritesini sarsan en ciddi rüzgar olarak ,iktisat öğretisine " girmiştir. İktisat öğretileri ve Marshall isimli çalışmanın amacı, Neoklasik iktisatın en önemli temsilcilerinden biri olan Alfred Marshall'ın yaşam hikayesinden yola çıkılarak Alfred Marshall'ın, İktisat öğretisine teorisyen olarak hangi önemli kavramları kazandırdığı teorilerinin günümüz teorilerini ne şekilde etkilediği açıklanmıştır. İktisat öğretileri ve Marshall isimli çalışmada kavramsal çerçeve olarak, Neoklasik iktisadi düşüncenin özellikleri ve Alfred Marshall'ın iktisatın tanımı, metodu, kısmi denge analizi, denge fiyatı, matematiksel iktisat vb gibi kavramların kuramsal çerçevesi açıklanmıştır. İktisat öğretileri ve Marshall isimli çalışmanın yönteminde daha çok konuyla ilgili yerli ve yabancı literatür taraması yapılmış ve bir betimleme şeklinde Alfred Marshall ve iktisat öğretileri açıklanmıştır. İktisat öğretileri ve Marshall isimli çalışmanın bulguları açısından değerlendirildiğinde Marshall'ın iktisat düşüncesine bir çok yeni kavramı kazandırmasının yansıra bu kavramları farklı boyutlara taşıması açısından önem kazanırken, Ortodoks iktisat otoritesini sarsan en ciddi rüzgar olarak iktisat öğretisine giren Keynesi de iktisat tarihine kazandırması açısından önem taşımıştır. İktisat öğretileri ve Marshall isimli çalışmanın sonucuna bakıldığında, Alfred Marshall'ın düşünsel gelişimi, teorilerinde takip ettiği yolların anlaşılmasına yardımcı olduğu gibi teorilerinin bugünkü teorilere nasıl temel teşkil ettiğini ve onun günümüze ne gibi bir ışık tutma işlemi olduğu anlaşılmıştır. Alfred Marshall iktisatın tanımı, metodu, denge analizi, denge fiyatı, girişimci, talep, üretim ve arz teorileri fiyat teorisi vb bir çok kavramı düşünce dünyasına kazandırarak marjinal devrimde bir başarı elde etmiş ve 19. Yüzyılın son çeyreğinden iktisat biliminin profesyonelleşmesine yardım etmiş ve iktisat bilim dalını farklı boyutlara taşımıştır. İktisat Öğretileri ve Marshall isimli çalışmada I. bölümde, Neoklasik iktisadın önemli, bir teorisyeni olan Alfred Marshall'ın hayat hikayesi detaylı bir şekilde incelenmeye çalışılmış, II. Bölümde neoklasik iktisat ve özellikleri ele alınmış, III. bölümde ise Alfred Marshall'ın iktisat öğretisine teorisyen olarak hangi önemli kavramları kazandırdığı, Düşünsel Gelişimi, teorilerini hangi düşünsel temeller üzerine yerleştirdiği, teorilerinin günümüz teorilerini nasıl etkilendiği ve onları değerlendirmenin ölçütlendirmenin neler olacağı ve Marshall'ın iktisadi dünyasının bir öğreti olarak günümüze ne gibi bir ışık tutma işlemi olduğu daha rahat bir şekilde Alfred Marshall'ı ve öğretilerini anlamamıza yardımcı olacaktır

THE TEACHINGS OF ECONOMY AND MARSHALL

The thought of neo-classical economy has been a school of economists who have transformed “theories of values” drastically and moved on to the wage, based on “marginal utility” from the understanding of “subsistence economy” and also pursued classical thought and liberal idea under some circumstances during these fifty years from 1870 to 1920. The pioneers of neo-classical economy and the founder of Cambridge School; Alfred Marshall, contributed to the economical thought with his teachings. Marshal brought in, not only many concepts to the contemporary teachings of economy such as; the definition, the method, partial equilibrium analysis, equilibrium price, mathematical approaches, macro-analytical studies (say code, theory of money) of economics, but also took economics to another level. Especially, Keynes who was trained by Marshall, also brought in many economical concepts to contemporary economics and as W.Hunt told, Keynesian economics…has entered to the teachings of economics as a very serious factor that diminished the authority of the Orthodox teachings of economics. In this study, first chapter will focus on the life story of Alfred Marhshall who is one of the most important theorists of neo-classical economics. The second chapter will be exploring on the neo-classical economics and its characteristics. Finally the third chapter will seek to help in understanding Alfred Marshall and his teachings better; stating the important concepts that Marshall brought in to the teachings of economics, settling his theories on to what kind intellectual foundations, affecting contemporary economics by his teachings and compherending the evaluation criteria of his effect and analyzing the fact that how Marshall made his world of economics enlightens contemporary set up as a teaching

Kaynakça

ALADA, A. D. (2004), “İktisat Düşüncesinde Felsefi Yaklaşımın Önemi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2(59), 2-7.

BARBER, W. J. (1999), “İktisadi Düşünce Tarihi”, çev. İhsan Durdu, 3. Baskı, Şule Yayınları, İstanbul.

DOĞAN, H. (2012), “Alfred Marshall’da Ekonominin Statik Durumdan Dinamik Duruma Hareketinde Girişimci’nin Önemi, Girişimci Sermayesi Ve İktisadi Büyüme İlişkisi”, journals.manas.edu.kg, ss. 44-49.

ERİM, N. (2007), “İktisadi Düşünce Tarihi”, Palme Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.

ERSOY, A. (2008), “İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi”, Nobel Yayın Dağıtım, 3. Basım, Ankara.

GALBRAİTH, J. K. (2004), “İktisat Tarihi”, çev. Müfit Günay, Dost Kitabevi, Ankara.

GENÇ, S. Z. ve ERYAMAN, M. Y. (2008), “Değişen değerler ve Yeni Eğitim Paradigmasi”, Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 89-102.

GUERRİEN, B. (1999), “Neo-klasik iktisat”, İletişim Yayıncılık, 2.baskı, çeviren, Ertuğrul Tokdemir, (Leconomre neo classiave).

GÜNGÖR, K. İktisadın TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER. Http://Www2.Aku.Edu.Tr/~Kgungor/Kamil_Gungor.Pdf Erişim Tarihi: 01.09.2014.

İktisada Giriş, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1025, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 565, Anadolu Universty All Rights Reserved,2000.

KEKLİK, B. (2012), “Öğretim Üyelerinin Dış Görünüşlerinin Öğrenciler Tarafından Algılanma Biçiminin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:4, S:3, s. 129-141.

KEYNES, J. M. (1924), “ Alfred Marshall, 1842-1924”, The Economic Journal, Vol. 34, No. 135 (Sep., 1924), pp. 311-372.

KÖK, R. (1999), “İktisadi Düşünce Kavramların Analitik Evrimi”, Anadolu Matbaacılık, 1. Baskı, İzmir.

KUYUCUKLU, N. (1982), “İktisadi Olaylar Tarihi”, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2902, Siyasal Bilimler Fakültesi Yayın No: 3, İstanbul.

MARSHALL, A. (1919), “Industry and trade. A Study of Industrial Technique”, 1. Baskı, ss. 1-679.

MARSHALL, A. (1964), “Principles of Economics”, Macmillan and Company Limited, İntroductory Volüme Macmillan & co.ltd by Alfred Marshall Eight Edition Naturanon Facts Saltum, London Macmilin Book 1 Chapter Q Ltd, London.

MARSHALL, A. (2009), “Principles Of Economics: Unabridged Eighth Edition” Cosimo, Inc..

MATSUYAMA, N. (2011), “The Source of Marshall’s Thoughts on Economic Progress with a Focus on his Study of American Industry” In 24th Conference of the History of Economic Thought Society of Australia. Melbourne, Japan, ss. 1-15.

MERİÇ, N., “Evlilik Ve Aile Danışmanlığı Kuramları”, Amerikan Uluslar Arası Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri Bölümü, Aile Terapisi Dönem Ödevi, http://psikiyatriksosyalhizmet.com/wpcontent/uploads/2010/02/aile_danismanligi_kuramla ri.pdf

MERT, M. (2010), “Alfred Marshall, John Maynard Keynes Ve ‘İktisat İle Etik’ İlişkisi”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 21, Sayı : 74, ss. 87-138.

ORHAN, O. Z. Ve ERDOĞAN S. (2008), “İktisada Giriş”, Palme Yayıncılık, Ankara.

ÖZEL, H. (2001), “İktisadi Analiz Tarihine Nasıl Yaklaşmak Gerekir?”, H. Ü. İktisadi ve İktisadi ve Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2.

ÖZER, M., ERDOĞAN, M. Vd. (2013), “İktisada Giriş-1”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2615, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1583, 3. Baskı, Eskişehir.

ÖZMEN, S. K. (2004), “Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt: 37, sayı: 2, 27-39.

ÖZTÜRK, N. (2010), “Klasik Ve Neo-klasik İktisatta Gelir Bölüşümü”, Çalışma ve Toplum, 2010/1, ss. 59-90.

ROBİNSON, J. (1984), “İktisat Felsefesi”, çev. Vural Savaş, Marmara Üniversitesi Yayını No: 417, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:366, İstanbul.

ROBİNSON, J. Ve EATWELL, J. (1975), “Çağdaş İktisada Giriş”, çev. Coşkun İçöz, Eskişehir İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Eskişehir.

SAVAŞ, V. (1997), “İktisatın Tarihi”, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları, Ankara.

SAVAŞ, V. (2007), “İktisatın Tarihi”, Siyasal Kitabevi, 5. Baskı, Ankara

SKOUSEN, M. (2003), “Modern İktisadın İnşası”, çev. Mustafa Acar, Ekrem Erdem ve Metin Toprak, Liberte Yayınları, 1. Basım, Ankara.

UNAY, C. (1997), “Genel İktisat”, 1. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa.

UYGUR E. ve ERDOĞDU, O. S. (2012), “Avrupa, ABD Ve Türkiye’de İktisat Eğitimi”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni 2012/40.

UYGUR, E. Ve ERDOĞDU, O. S. (2012), “ Avrupa, ABD Ve Türkiye’de İktisat Eğitimi”, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, 2012/40, http://www.tek.org.tr.

ÜNSAR, S. (2007), “Uluslararası İşletmelerde Üretim Stratejileri”, Journal of Yasar University, 2(7), ss. 695-708.

YAY, G. G. (2001), “Chicago Okulu, Milton Friedman Ve Monetarizm”, Liberal Düşünce, 6(24).

YAYLALI, M. ve LEBE, F. (2011), “Beşeri Sermaye İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Analiz”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Sayı: 1, ss. 23-51.

YELBOĞA, A. (2006), “Kişilik Özellikleri Ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:8 Sayı:2, ss. 196-211.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Paley_Marshall

http://tr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall

http://tr.wikipedia.org/wiki/İktisadi_düşünce_tarihi

http://www.bristol.ac.uk/efm/about/history.html

https://akademikokumalar.wordpress.com/2013/12/24/alfred-marshall-1842-1924/

www.iktisadist.com/2014/04/neo-klasik-iktisat-alfred-marshall.html

Kaynak Göster