HAVAYOLU OPERASYONLARINDA UÇUCU EKİP PLANLAMA VE EKİP ROTASYON OPTİMİZASYONU: BİR HAVA KARGO İŞLETMESİNDE UYGULAMA

Ekip Planlama; bir havayolu şirketi bünyesinde çalışan, çeşitli niteliklere sahip olan uçuş mürettebatının (crew), firma tarafından planlanmış olan uçuş programını eksiksiz tamamlayacak şekilde uçuş görevlerine atanması işlemi olarak tanımlanabilir. Ekip planlama konusu birçok endüstri için mali açıdan çok önemli bir konudur. Özellikle havayolu firmaları göz önünle alındığında ekip maliyetleri yakıt maliyetlerinden sonraki en büyük harcama kalemini oluşturmaktadır. Aynı zamanda görev süresi kısıtlamaları sebebi ile de firma bünyesindeki ekip elemanlarının verimli kullanımı da ekip planlama sürecinde göz önüne alınması gereken önemli bir parametredir. Bu durum ekip planlama ve optimizasyon yazılımlarını havayolu endüstrisi için son derece önemli kılmaktadır. Yapılan çalışmanın ilk bölümde havayolu işletmeleri için en büyük gider kalemlerinden biri olan uçucu ekiplerin planlanması, havayolu ekip çizelgelemesi ile ilgili olarak temel kavramlar ve tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde ekip planlama, ekip eşleme ve ekip atama olmak üzere iki problem olarak ele alınmış ve eşleme ve atamayla ilgili olarak problemlerin neler olduğu, problemlerin genel özellikleri ile uygulamada kullanılan bazı problem çözme yöntemleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde özel bir hava kargo işletmesine ait 03-09 Mayıs 2016 tarihli Airbus A330- 243F filosunun uçuş çizelgesinde ki veriler kullanılarak, Matlab programında en az uçuş saatine sahip ekibe yeni rotasyon başlangıç noktasında bulunması halinde yeni uçuş atayacak bir programlama tasarlanmıştır.

FLIGHT CREW PLANNING AND CREW ROTATION OPTIMIZATION IN AIRLINE OPERATIONS: AN IMPLEMENTATION IN AN AIR CARGO CARRIER

Flight Crew Planning can be defined as a process of assigning crew which is licensed by various qualifications to the flight missions in order to complete the flight program planned by the airline. Crew planning is a very financially critical issue for many industries. Considering airline companies, in particular, crew costs take place of the largest expenditure item after fuel costs. At the same time, efficient use of the crew members within the company due to limitations in duty-time is an important parameter that should be taken into account during the crew planning process. This situation makes team planning and optimization software extremely important to the airline industry. In the first stage of this paper, the theoretical researches of scheduling crew flight which is one of the largest expense items for airline operators, basic concepts and definitions related to airline crew scheduling have been examined. In the second part, crew planning is divided into crew matching and crew allocation. Moreover, problems related to matching and allocation, general properties of problem and some solution methods used in practice have been stated. In the final part of the study, MATLAB program was created using the data of flight chart of the Airbus A330-243F fleet on 03-09 May 2016 of a special air cargo operation in order to set new flight schedule for flight crew if that crew is in origin point and has minimum duty-hour and on the purpose of improvement of system some recommendations have been made.

Kaynakça

Alkan, H. (2001). İşletme Başarısında Maliyet Yönetiminin Rolü ve Maliyet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (Ormancılık Açısından Bir Değerlendirme). Turkish Journal of Forestry, 177- 192.

Barnhart , C., Cohn , A. M., Johnson , E. L., Klabjan , D., Nemhauser , G. L., & Vance , P. H. (2002). Airline Crew Scheduling. USA: Handbook of Transportation Science Der. Hall R.W, Kluwer Academic Publishers.

Caprara, A., Fischetti, M., Guida, P. L., Toth, P., & Vigo, D. (1999). Solution of Large-Scale Railway Crew Planning Problems: the Italian Experience. Berlin: Computer-Aided Transit Scheduling.

Chang, S. W. (2001). An Integrated Approach to Flight Scheduling and Fleet Assignment. ABD: Maryland University.

Çankaya, G., & Arıkan, M. (2009). SÜTUN OLUŞTURMA YAKLAŞIMI İLE BİR HAVAYOLU EKİP ÇİZELGELEME UYGULAMASI. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 43-50.

Dawid, H., König, J., & Strauss, C. (2001). An Enhanced Rostering Model For Airline Crews. Computers & Operations Research, 671-688.

Ernst, A. T., Jiang , H., Krishnamoorthy , M., & Sier , D. (2004). Staff Scheduling and Rostering: A Review of Applications”,. Methods and Models, 3-27.

Gopalakrishnan , B., & Johnson , E. L. (2005). Airline Crew Scheduling: State of The Art. Annals of Operations Research, 305-337.

Güngör, İ. (2005). İşgücü Maliyetlerinin Minimizasyonu, Vardiya Planlaması, Modeller, Algoritmalar ve Uygulamalar. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kerati , S., Moudani , W. E., Coligny , M. D., & Mora-Camino , F. (2002). A Heuristic Genetic Algorithm Approach For The Airline Crew Scheduling Problem. Paris: Workshop on Multiple Objective Metaheuristics.

Kohl, N., & Karisch, S. E. (2004). Airline Crew Rostering: Problems Types, Modeling, and Optimization. Annuals of Operations Research, 223-257.

Lavoie, S., Minoux, M., & Odier, E. (1988). A New Approach For Crew Pairing Problems By Column Generation with An Application to Air Transportation. Europan Journal of Operations Research, 45-58.

Lohatepanont, M., & Barnhart, C. (2004). Airline Schedule Planning: Integrated Models and Algorithms for Schedule Design and Fleet Assignment. Transportation Science, 19-32.

Sarucan, A. (1999). Bir Raylı Ulaşım Sisteminde Personel Çizelgeleme Problemine Bütünleşik Yaklaşım. Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Stojkovic, M., & Soumis, F. (2001). An Optimization Model For The Simultaneous Operational Flight and Pilot Scheduling Problem. Management Science, 1290-1305.

Şenöz, Ç. (2005). Sivil Havacılık Sektöründeki Küçük İşletmeler İçin Filo Atama Ve Tayfa Eşleştirme Modellerinin Birleştirilerek Uygulanması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thiel , M. P. (2005). Team-oriented Airline Crew Scheduling and Rostering: Problem Description, Solution Approaches and Decision Support. Paderborn: Paderborn University.

Thiel, M. P. (2005). asdasd. ankara: ankara.

Thiel, M. P. (2005). Team-oriented Airline Crew Scheduling and Rostering: Problem Description, Solution Approaches and Decision Support. Paderborn: Paderborn University.

Thiel, M. P. (2005). Team-oriented Airline Crew Scheduling and Rostering: Problem Description, Solution Approaches and Decision Support. Paderborn: Paderborn University.

Thiel, M. P. (2005). Team-oriented crew scheduling. paderborn: paderborn university.

Yu, G., & Thengvall, G. (2002). Airline Optimization, Handbook of Applied Optimization. Oxford University Press, 689-704.

Kaynak Göster