LUMBAL-SERVİKAL DİSK HERNİASYONU TANILI HASTALARIN ÖZÜRLÜLÜK DÜZEYLERİ VE YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Çalışmamızda disk herniasyonunun bel ve boyun bölgelerinde görülmesinin özür düzeyleri ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Metot: Çalışmaya toplam 70 tanılı hasta alındı. 35 tane lumbal disk herniasyonu (LDH) tanılı hastaya Oswestry Disability Index (ODI), 35 tane servikal disk herniasyonu (SDH) tanılı hastaya Neck Disability Index (NDI) ve her iki gruba da yaşam kalitesi değerlendirmesi için Short Form-12 (SF-12) uygulandı. Anketler hastalar kliniğe ilk müracaat ettiklerinde ve tedavi başlamadan yapıldı. Sonuçlar SPSS v.22 programı ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılanların %50’si (n=35) LDH, %50’si (n=35) SDH tanılıydı. Çalışmaya katılanların 55’i kadın, 15’i erkekti. Çalışmaya katılanların yaş ortalamaları 47,65±14,05 yıldı. LDH tanısı alan bireylerin ODI puan ortalamaları 53,31±18,85 iken SDH tanılı bireylerin NDI puan ortalamaları 39,31±13,91’di. LDH tanısı alan bireylerin SF12 fiziksel komponent ortalamaları 31,22±7,50, ruhsal komponent ortalamaları 32,34±10,68’di. SDH tanısı alan bireylerin SF-12 fiziksel komponent ortalamaları 35,07±6,77, ruhsal komponent ortalamaları ise 32,25±9,39 idi. LDH tanılı bireyler ile SDH tanılı bireylerin ODI-NDI puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark varken (p

ASSESSMENT OF DISABILITY LEVELS AND QUALITY OF LIFE OF LUMBAL-CERVICAL DISC HERNIATION PATIENTS

Aim: Our study aimed to investigate the effects of disc herniation on waist and neck areas on disability levels and quality of life. Method: A total of 70 diagnosed patients were included in the study. The Oswestry Disability Index (ODI) of 35 patients with lumbar disc herniation (LDH), the neck Disability Index (NDI) of 35 patients with cervical disc herniation (SDI), and Short Form-12 (SF-12) to assess the quality of life in both groups the were done. The questionnaires were made when patients first applied to the clinic and the treatment was started. The results were evaluated using the SPSS program. Results: 50% (n = 35) LDH and 50% (n = 35) SDH diagnosed were included in the study. 55 of the participants are women, 15 are men. The average age of the participants was 47,65 ± 14,05 years. The mean ODI scores of the LDH-diagnosed subjects were 53.31 ± 18.85, while the NDI scores of SDH-diagnosed subjects were 39.31 ± 13.91. The SF-12 physical component averages were 31,22 ± 7,50 and the mean psychological components were 32,34 ± 10,68. The SF-12 physical component averages of the SDH-diagnosed subjects were 35.07 ± 6.77 and the mean psychological components were 32.25 ± 9.39. There was a statistically significant difference (p

Kaynakça

Alberico, AM. Sahni, S. Hall, JA. Young, HF. (1986, Sep). High thoracic disc herniation. Neurosurgery (19), 449-51.

Arıncı, K. Elhan, A. (2017). Anatomi (1. cilt). Ankara: Güneş Tıp Yayınevi

Drake, R. Vogl, V. (2017). Gray's anatomi Öğrenciler için (M. Cumhur, B. Taşçıoğlu, Çev.) Ankara: Nobel Tıp Kitabevi

Evans, R. Smith, BL. Smadu, M. (1985). The quality of life of patients with discal hernia. New England Journal of Medicine (312), 553- 558.

Güven, MB. Çırak, B. Işık, HS. Kıymaz, N. (1999). Lomber disk hernilerinde retrospektif bir çalışma. Van Tıp Dergisi (6), 20-23.

Kızıl, R. (2009). Servikal disk hernileri. Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2(3), 35-43.

Koca, TT. (2015, Jan). İkili seviyede torakal disk hernisi ile siringomiyelisi olan olgu sunumu. Turkiye Klinikleri J Case Report 23(4), 455-460. doi: 10.5336/caserep.2014-41866

Köçkar, Ç. Uzun, Ö. (2007). Lomber disk herni ameliyatı olan hastalarda algılanan sosyal destek ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (10), 4

Mescher, A. (2015). Junqueira's temel histoloji atlas kitap (S. Solakoğlu, Çev.) İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri

Mıxter, WJ. Barr, JS. (1934, Aug). Rupture of the intervertebral disk with involvement of the spinal canal. N Engl J Med (211), 201-215. doı: 10.1056/NEJM193408022110506

Muscolino, J. (2018). Kinezyoloji: İskelet Sistemi ve Kas Fonksiyonu (B. Sürel, Çev.) İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri

Şener, G. Erbahçeci, F. (2016). Kinezyoloji ve Biyomekanik. Ankara: Hipokrat Kitabevi

Taner, D. (2013). Fonksiyonel anatomi ekstremiteler ve sırt bölgesi. Ankara: ODTÜ Yayınları

Unur, E. Ülger H. (2017). Anatomi. Kayseri: Kıvılcım Kitabevi

Kaynak Göster