EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) KAYGISININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yönelik kaygı düzeylerinin cinsiyet, bölüm, akademik not ortalaması, ailenin en uzun yaşadığı yer (yerleşim türü) ve ailenin gelir düzeyi demografik değişkenleri açısından incelemektir. Nicel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 511 kadın, 477 erkek olmak üzere toplam 958 son sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler Temel Eğitim, Özel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Güzel Sanatlar ve Yabancı Dil Eğitimi bölümlerinde öğrenim görmektedir. Araştırmada katılımcıların KPSS kaygılarını belirlemek amacıyla Karaçanta (2009) tarafından geliştirilmiş "KPSS Kaygı Ölçeği" kullanılmıştır. Ayrıca, kişisel bilgi formu kullanılarak katılımcıların demografik bilgileri alınmıştır. Verilerin analizinde öğretmen adaylarının ölçek maddelerine katılma düzeylerini tespit etmeye yönelik frekans, yüzde ve standart sapmalar hesaplandıktan sonra bağımsız değişkenlere göre katılımcı görüşlerinin farklılaşması durumuna ilişkin t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının KPSS'ye ilişkin kaygı düzeyleri ile mezun olunan lise türü, yerleşim türü, akademik not ortalaması ve bölüm değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı, cinsiyet ve aile gelir düzeyi değişkenleri arasında ise anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Bulgular, erkek öğrencilerin KPSS kaygı düzeylerinin kadın öğrencilere oranla yüksek olduğu göstermektedir. Araştırma sonuçlarında, aile gelir düzeyi yüksek olan grubun KPSS kaygı düzeylerinin "Genel kaygı" ve "Gelecek endişesi" alt boyutunda diğer gruplardan yüksek olduğu görülmüştür.

COLLEGE OF EDUCATION STUDENTS' PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAM ANXIETY

The purpose of this research is to understand the Public Personnel Selection Examination "KPSS" anxiety levels of teacher candidates in terms of individual variables such as department, academic grade average; demographic variables such as gender, the place where their family lived the longest (settlement type); and the income level of the family. In this quantitative survey research, the participants are composed of a total 958 senior students, including 511 female and 477 male students from Faculty of Education, 9 Eylül University, Izmir. In this study, the KPSS Anxiety Scale developed by Karaçanta (2009) was used to find out KPSS anxieties of the participants. Additionally, Personal Information Forms were used to obtain information about demographic and some personal information. During the analysis of the data, following the calculation of the frequency, percentage and standard deviations to find out the teacher candidates' participation levels on the subject matters, t-test, which was used for different views in accordance with the independent variables, and one way analysis of variance (ANOVA) were applied. According to the results, statistically, there is no big difference between the anxiety levels of the teacher candidates and their high school type, academic grade average and departmental variables, but there were significant difference in their anxiety levels in terms of the gender, and the family income level variables.

Kaynakça

Büyüköztürk, Ş.,Kılıç-Çakmak, E.,Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F.(2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem, Ankara.

Cassady, J. ve Johnson, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. Contemporary Educational Psychology. 27, 270-295.

Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji bölümleri Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, 4, 14. Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, 4, 14. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000067992/5000063056 adresinden alınmıştır.

Dilmaç, O. (2010). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının kaygı düzeylerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 24.

Ekici, G. ve Kurt, H. (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) yönelik kaygı ve saldırganlık düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırma Dergisi, 4(1), 294-308.

İlhan, A., Gülersoy, A. E., ve Gümüş. N. (2013). Coğrafya Bölümü ve Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunlarının Mezuniyet Sonrası Karşılaştıkları İstihdam Sorunu. Turkish Studies,8,9, 1585-1602.

Karaçanta, H.(2009). Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınav ölçeğinin geliştirilmesi (Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 50-57.

Karaçanta, H. ve Koç, Z. (2015). Öğretmen adaylarının KPSS kaygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 10/11, 869-882.

Karasar, N. (2007). Bilimsel arastırma yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Okçu, V. ve Çelik, H. C. (2011). Öğretmen adaylarının KPSS'ye ilişkin görüşlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi, The International Journal of Research in Teacher Education, 1(2), 30-54.

Özkan, R. ve Pektaş, S. (2011). Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin mezuniyet başarı notları ile KPSS puanları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Eğitim fakültesi örneği) . Türk Bilimi Araştırmaları,30, 269-281.

Özüpekçe. S,, Doğan-Altun, Z. , Avcı, G. ve Gümüş, N. (2016). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve öğretmenlik alan bilgisi testine (ÖABT) yönelik görüşleri, II. Uluslar Arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016, Nizip-Gaziantep.

Rezazade, M. ve Tavakoli, M. ( 2009). Investigating the relationship among test anxiety, gender, academic achievement and years of study: A case of Iranian EFL University Students. English Language Teaching, 2,4, 68-74.

Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) öğretmen adaylarıının akademik ve sosyal yaşantılarına yansıması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153, 9- 22.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1308-2140
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2006

335b 180.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL DENETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

OSMAN FERDA BEYTEKİN, Şekibe TAS

ÖĞRENCİLERİN PİETER BRUEGHEL ÇOCUK OYUNLARI ADLI SANAT ESERİNİ KAVRAYIŞINDA DRAMANIN ETKİSİ

İsmail SANBERK

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEĞER ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Derya ACAR BAŞEĞMEZ, KEMAL OĞUZ ER

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARI İLE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

MEHMET TEYFUR, BÜRHAN AKPUNAR, SERDAR SAFALI, MUSTAFA ERCENGİZ

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN SOSYAL YETERLİLİKLERİNİN SINIF İÇERİSİNDEKİ SOSYOMETRİK STATÜLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

ALİ HAYDAR AKPOLAT, Mukaddes Sakallı DEMİROK, SERDAL SEVEN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME BECERİLERİNİN, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK, AKADEMİK KONTROL ODAĞI VE AKADEMİK BAŞARILARI İLE İLİŞKİSİ

A. Seda SARACALOĞLU, ÇİĞDEM ALDAN KARADEMİR, FEVZİ DURSUN, MEHMET ALTIN, NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ALGISININ OLUŞUMUNDA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ DERSİNİN ROLÜ

AYŞE DÖNMEZ, Elif AYDOĞDU ÖZOĞLU, NURAY YILDIRIM

PRE-SCHOOL TEACHING STUDENT TEACHERS' BELIEFS ABOUT ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Sibel ERSEL KAYMAKAMOĞLU

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST DÜZEY BİLİŞSEL BECERİ GEREKTİREN BAZI KAZANIMLARA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ; KAZANIMLARIN DERS KİTABINDA VERİLME ŞEKLİ VE KARŞILANMA DÜZEYİ*

MAHMUT POLAT, DAVUT SARITAŞ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA ve ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

ÇİĞDEM ALDAN KARADEMİR, ASUMAN SEDA SARACALOĞLU