ANADOLU ERKEKLERİNDE SAĞ VE SOL KULAK KEPÇESİNİN YAŞA GÖRE DEĞİŞİMİ

Kulak kepçesinin, plastik ve rekonstrüktif cerrahi tedavisinde, ameliyat sonrası estetik olmayan sonuçlardan kaçınmak için, yaş grubuna göre uygun cerrahi bir planlama gereklidir. Literatürdeki çalışmaların çoğu, 18-30 yaş aralığındaki bireylerden alınan kulakların antropometrik ölçümlerinden oluşmaktadır. Amacımız, 20 yaş ve üzeri Anadolu’da yaşayan sağlıklı erkek bireylerin kulak ölçümlerini almak, yaşa göre antropometrik açıdan oluşan değişiklikleri incelemek ve tespit etmektir. 20-40, 40-60 ve 60 yaş ve üzeri 3 gruptan 40’ar birey olmak üzere toplam 120 sağlıklı gönüllü erkek bireyden sağ ve sol olmak üzere 1,5 metre mesafeden aynı makine ile aynı kişi tarafından çekilen resimlerden, Image J programı vasıtasıyla 11 ölçüm alındı. Ölçüm noktaları literatürde bulunan noktalardan yararlanıldı. Mesafeler, açılar ve kulak indeksleri her bir grup için ortalama±standart sapma değerleri ayrı ayrı hesaplandı. Gruplar arasındaki farklılık için One-way ANOVA testi uygulandı. Her bir grup için sağ sol kulak ölçümleri arasındaki farklılıkları tespit etmek için Paired T testi uygulandı. 20-40 yaşındaki erkeklerde ortalama sağ kulak uzunluğu ve genişliği 75,23±8,16 ve 37,85±5,32 mm’idi. Sol kulak uzunluğu ve genişliği 74,30±8,41 ve 36,23±5,43 mm’idi. 40-60 yaş arasındaki bireylerde; ortalama sağ kulak uzunluğu ve genişliği 83,60±9,33 ve 43,45±6,03 mm’idi. Sol kulak uzunluğu ve genişliği 84,33±8,97 ve 43,05±6,47 mm’idi. Son olarak 60 yaş ve üzeri bireylerde ortalama sağ kulak uzunluğu ve genişliği 95,05±11,52 ve 50,05±5,96 mm’idi. Sol kulak uzunluğu ve genişliği 96,93±11,65 ve 49,80±6,41 mm’idi. Her 3 yaş grubunda kulak uzunluğu ve genişliği yönünden istatistiksel açıdan farklılık bulundu (p

THE RELATED CHANGES AGE OF RIGHT AND LEFT EARS IN ANATOLIAN MEN ABSTRACT

Proper surgical planning is necessary for age group in order to avoid postoperative aesthetic consequences in the plastic and reconstructive surgery of the ear bucket. Most of the studies in the literature consist of anthropometric measurements of ears taken from individuals aged 18- 30 years. We aimed to take ear measurements of healthy male individuals living in Anatolia over 20 years of age and to examine and determine the anthropometric changes that occur with age. From the pictures taken by the same person with the same machine at 1.5 meters distance, right and left, a total of 120 healthy volunteer male individuals, 20-40, 40-60 and 60 years old, and 40 individuals from 3 groups, measurement were taken. The measurement points were used in the literature. The mean ± standard deviation values for distances, angles, and ear indices for each group were calculated separately. ANOVA test was used for differences between groups. Paired T test was used to determine the differences between right and left ear measurements for each group. The mean right ear length and width were 75.23±8.16 and 37.85 ± 5.32 mm in men aged 20-40 years. The left ear length and width were 74.30 ± 8.41 and 36.23±5.43 mm. In individuals aged 40-60 years; mean right ear length and width were 83.60 ± 9.33 and 43.45± 6.03 mm. The left ear length and width were 84.33±8.97 and 43.05±6.47 mm. Finally, the mean right ear length and width were 95.05±11.52 and 50.05±5.96 mm in 60 years of age and over. The left ear length and width were 96.93±11.65 and 49.80±6.41 mm. There was statistically significant difference in ear length and width in all 3 age groups (p

Kaynakça

Açar Güdek M, Uzun A (2015). Anthropometric measurements of the orbital contour and canthal distance in young Tuskish. Janatomical society of India, 64:1-6.

A.G.W. Hunter, T. Yotsuyanagi, (2005). The external ear: more attention to detail may aid syndrome diagnosis and contribute answers to embryological questions, Am. J. Med. Genet. 135A 237–250.

Ahmed AA, Omer N (2015). Estimation of sex from the anthropometric ear measurements of a Sudanese population. Leg Med (Tokyo).;17(5):313-9.

Alexander KS, Stott DJ, Sivakumar B, Kang N (2011). A morphometric study of the human ear. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 64(1):41-7.

Dinkar AD, Sambyal SS (2012). Person identification in Ethnic Indian Goans using ear biometrics and neural networks. Forensic Sci Int;223(373):e1–e13.

Direk FK, Deniz M, Uslu AI, Doğru S (2016). Anthropometric Analysis of Orbital Region and Age- Related Changes in Adult Women. J Craniofac Surg. 27(6):1579-82.

Islam S, Taylor CJ, Hayter JP (2017). Analysis of facial morphology of UK and US general election candidates: Does the 'power face' exist? J Plast Reconstr Aesthet Surg.70(7):931-936.

Lemperle G, Tenenhaus M, Knapp D, Lemperle SM (2014). The direction of optimal skin incisions derived from striae distensae. Plast Reconstr Surg 134:1424–1434.

M.G. Bozkir, P. Karakas, M. Yavuz, F. Dere (2006). Morphometry of the external ear in our adult population, Aesth. Plast. Surg. 30 81–85.

Modabber A, Galster H, Peters F, Möhlhenrich SC, Kniha K, Knobe M, Hölzle F, Ghassemi A (2017). Three-Dimensional Analysis of the Ear Morphology. Aesthetic Plast Surg.

Özdemir F, Uzun A (2015). Anthropometric analysis of the nose in young Turkish men and women. J Craniomaxillofac Surg. 43(7):1244-7.

Özdemir, F., Özkoçak., V., (2017). Anadolu Erkeklerinde Burun, Yüz Tipleri Ve Oranlarının Yaşa Bağlı Değişimleri. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 3 (2), 135-142. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jilses/issue/33265/354011

Özkoçak, V., Alkaya A., (2017). Geometrik Morfometride İstatistiksel Yaklaşımlar, Gazi Kitabevi, Number of prints:1, ISBN:978-605- 344-516- 6, Türkçe (Bilimsel Kitap), Public. Number: 3527664.

Özkoçak V, Özdemir F. (2017). Adli antropolojide yüz ölçümünün kullanımı. Current debates in social sciences. 10: 371-380.

Özkoçak, V, Akın, G, Gültekin, T . (2017). Somatoskopi ve Antropometri Tekniklerinin Adli Bilimler İçin Önemi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2), 703-714. DOI: 10.17218/hititsosbil.328735

Sforza C, Grandi G, Binelli M, Tommasi DG, Rosati R, Ferrario VF (2009). Age- and sex-related changes in the normal human ear. Forensic Sci Int 187(110):e1–e7

Sforza C, Elamin F, Rosati R, Lucchini MA, De Menezes M, Ferrario VF (2011). Morphometry of the ear in north Sudanese subjects with Down syndrome: a three-dimensional computerized assessment. J Craniofac Surg; 22: 297–301.

Singh IP, Bhasin MK (2004). A manual of biological anthropology. Delhi: Kamala-Raj Enterprises.

Swennen GRJ, Schutyser F, Hausamen J-E (2005). Three-di-mensional cephalometry a color atlas and manual. Springer, Berlin

Uzun A, Ozdemir F. (2014). Morphometric analysis of nasal shapes and angles in young adults. Braz J Otorhinolaryngol. Sep-Oct;80(5):397-402.

Zhao S, Li D, Liu Z, Wang Y, Liu L, Jiang D, Pan B (2018). Anthropometric growth study of the ear in a Chinese population. J Plast Reconstr Aesthet Surg.71(4):518-523.

Kaynak Göster