Hidroelektrik Santrallerine İlişkin Tutumlar: Sistemi Meşrulaştırma, Kontrol Odağı ve Yükleme Karmaşıklığı Açısından Bir Değerlendirme

Bu çalışma, insanların çevresel düzenlemeleri sorgulamaksızın kabul etmelerinde etkili olduğu düşünülen sistemi meşrulaştırma, kontrol odağı ve yükleme karmaşıklığı değişkenlerinin hidroelektrik santrallerine (HES) ilişkin tutumları hangi düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular, HES'lere ilişkin olumsuz tutumların, sistemi meşrulaştırma ile birlikte azalırken, iç kontrol odağı ve yükleme karmaşıklığı ile birlikte arttığını göstermiştir. Ayrıca, sistemi meşrulaştırma, siyasal yönelim ve iç kontrol odağının HES'lere ilişkin tutumları anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir. Söz konusu bulgular, ilgili yazın doğrultusunda tartışılmıştır.

Attitudes towards Hydroelectric Power Plants: An Evaluation in terms of System Justification, Locus of Control, and Attributional Complexity

This study was conducted to determine if system justification, locus of control, and attributional complexity variables which were assumed to be effective on accepting environmental regulations without questioning, predict the attitudes towards hydroelectric power plants. The results revealed that the negative attitudes towards the Hydroelectric Power Plants were negatively related to system justification, and positively related to locus of control and attribution complexity. In addition, system justification, political orientation, and internal locus of control were found to be the significant predictors of negative attitudes towards hydroelectric power plants. The results were discussed within the framework of the related literature.

___

 • Acar, E. ve Doğan, A. (2008). Potansiyeli ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi. VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.
 • Akkaya, U., Gültekin, A. B., Dikmen, Ç. B. ve Durmuş, G. (2009). Hidroelektrik santrallerinin (hes) çevresel etkilerinin analizi: Ilısu barajı örneği. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Türkiye.
 • Allen, R. S., Castano, E. ve Allen, P. D. (2007). Conservatism and concern for the environment. Quarterly Journal of Ideology, 30, 1-25.
 • Alpa, E., Ertepınar, H., Tekkaya, C. ve Yılmaz, A. (2008). A survey on Turkish elementary school students' environmental friendly behaviours and associated variables. Environmental Education Research, 14(2), 129-143.
 • Andersen, S. S. ve Midttun, A. (1985). Conflict and local mobilization: The Alta hydropower Project. Acta Sociologica, 28(4), 317-335.
 • Arslan, C. (2005). Kişilerarası çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımlarının yükleme karmaşıklığı açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü- sü.
 • Avtur, S. (2014). Baraj politikalarına karşı toplumsal tepkiler: Hindistan ve Türkiye'deki toplumsal hareketlerin karşılaştırılması. Yönetim ve Ekonomi, 21(1), 281-298.
 • Basım, H. N. ve Şeşen, H. (2006). Kontrol odağının çalı- şanların nezaket ve yardım etme davranışlarına etkisi: Kamu sektöründe bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 159-168.
 • Battle, E. S. ve Rotter, J. B. (1963). Children's feelings of personal control as related to social class and ethnic group. Journal of Personality, 31(4), 482-490.
 • Buluş, M. (2011). Goal orientations, locus of control and academic achievement of prospective teachers: An individual differences perspective. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 540-546.
 • Çelikkaleli, Ö. (2010). Ergenlerin yetkinlik inançları ile depresyon, benlik saygısı, iç-dış kontrol odağı, sürekli öfke ve öfke ifade biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dağ, İ. (1991). Rotter'ın iç-dış kontrol odağı ölçeği (ridkoö)nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), 10-15.
 • Dunlap, R. E. ve Van Liere, K. D. (1984). Commitment to the dominant social paradigm and concern for environmental quality. Social Science Quarterly, 65, 1013-1028.
 • Erder, N. (1999). Türkiye'de siyasi parti seçmenleri ve toplum düzeni. Ankara: TÜSES Yayınları.
 • Fast, L. A., Reimer, H. M. ve Funder, D. C. (2007). The social behavior and reputation of the attributionally complex. Journal of Research in Personality, 42(2008), 208-222.
 • Feinberg, M. ve Willer, R. 2011. "Apocalypse soon? Dire messages reduce belief in global warming by contradicting just world beliefs." Psychological Science, 22, 34-38.
 • Feygina, I., Goldsmith, R. E. ve Jost, J. N. (2010). System justification and the disruption of environmental goal-setting: A self-regulatory perspective. In R.
 • Hassin, K. Ochsner ve Y. Trope, (Eds.), Self Control in Society, Mind, and Brain. New York: Oxford University Press.
 • Feygina, I., Jost, J. N. ve Goldsmith, R. E. (2010). System jutification, the denial of global warming, and the possibility of "system-sanctioned change". Personality and Social Psychology Bulletin, 36(3), 326-338.
 • Fielding, K. S. ve Head, B. W. (2012). Determinants of young Australians' environmental actions: The role of responsibility attributions, locus of control, knowledge and attitudes, Environmental Education Research, 18(2), 171-186.
 • Fletcher, G. J. O., Danilovics, P., Fernandez, G., Peterson, D. ve Reeder, G. D. (1986). Attributional complexity: An individual differences measure. Journal of Personality and Social Psychology, 51(4), 875-884.
 • Fletcher, G. J. O., Reeder, G. D. ve Bull, V. (1990). Bias and accuracy in attitude attribution: The role of attributional complexity. Journal of Experimental Social Psychology, 26(4), 275-288.
 • Fletcher, G. J. O., Rosanowski, J., Rhodes, G. ve Lange, C. (1992). Accuracy and speed of causal processing: Experts versus novices in social judgment. Journal of Experimental Social Psychology, 28(4), 320-338.
 • Foels, R. ve Reid, L. D. (2010). Gender differences in social dominance orientation: The role of cognitive complexity. Sex Roles, 62, 684-692.
 • Funder, D. C. ve Fast, L. A. (2010). Personality in social psychology. In D. Gilbert ve S. Fiske (Eds.), Handbook of social psychology (5th. ed.) (668-697). New York: Wiley.
 • Gambro, J. S. ve Switzky, H. N. (1992). Locus of control as a motivational determinant of environmental knowledge in high school. The Annual Meeting of The International Association For Cognitive Education. Washington, D. C.: Educational Resources Information Center.
 • Georgoudi, M. (1983). Causal attributions: Perceived dimensions of causality and chance. Educational and Psychological Measurement, 43, 403-417.
 • Georgoudi, M. (1985). Dialectics in attribution research: A reevaluation of the dispositional-situational causal dichotomy. Journal of Personality and Social Psychology, 49(6), 1678-1691.
 • Gore, P. M. ve Rotter, J. B. (1963). A personality correlate of social action. Journal of Personality, 31(1), 58-64. Gökdemir, M., Kömürcü, M. İ. ve Evcimen, T. U. (2012).
 • Türkiye'de hidroelektrik enerji ve HES uygulamalarına genel bakış. İMO Su Yapıları Kurulu.
 • Greenwald, A. G. (1980). The totalitarian ego: Fabrication and revision of personal history. American Psychologist, 35(7), 603-618.
 • Güldü, Ö. (1998). Aşırı uçlarda siyasal tutumlara sahip üniversite öğrencilerinin bazı psikolojik değişkenler açısından karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürşimşek, I. ve Göregenli, M. (2005). Humanistic attitudes, values, system justification, and control beliefs in a Turkish sample. Social Behavior and Personality, 34(7), 747-758.
 • Hasta, D. (2002). Yetkeci kişilik ve bilişsel karmaşıklık düzeyi ile siyasal ideoloji arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Henry, P. J. ve Saul, A. (2006). The development of system justification in the developing world. Social Justice Research, 19(3), 365-378.
 • Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Huebner, R. B. ve Lipsey, M. W. (1981). The relationship of three measures of locus of control to environmental activism. Basic and Applied Social Psychology, 2(1), 45-58.
 • International Hydropower Association (IHA) (2003). The role of hydropower in sustainable energy. IHA White Paper.
 • Işık, R. (2008). The predictors of undenstanding of honor and attitudes toward honor related violence: Ambivalent sexism and system justification. Ankara: Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi.
 • Inglehart, R. (1985). New perspectives on value change. Comparative Political Studies, 17(4), 485-453.
 • Joireman, J. (2004). Relationships between attributional complexity and empathy. Individual Differences Research, 2(3), 197-202.
 • Jost, J. T. ve Banaji, M. R. (2004). The role of stereotyping in system-justificaiton and the production of false consciousness. Political Psychology, 391-419.
 • Jost, J. T., Banaji, M. R. ve Nosek, B. A. (2004). A decade of system justification theory: Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 6, 881-919.
 • Jost, J. T. ve Burgess, D. (2000). Attitudinal ambivalence and the conflict between group and system justification motives in low status groups. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(3), 293-305.
 • Jost, J. T., Chaikalis-Petritsis, V., Abrams, D., Sidanius, J., van der Toorn, J. ve Bratt, C. (2011). Why men (and women) do and don't rebel: Effects of system justification on willingness to protest. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(2), 197-208.
 • Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W. ve Sulloway, F. (2003) Political conservatism as motivated social cognition Psychologica Bulletin, 129, 339-375.
 • Jost, J. T. ve Hunyady, O. (2005). Antecedents and consequences of system justifying ideologies. American Psychological Association, 14(5), 260-265.
 • Jost, J. T., Ledgerwood, A. ve Hardin, C. H. (2009). Shared reality and the relational underpinnings of system-justifying beliefs. Psicologia Politica, 39, 55-74.
 • Jost, J. T., Napier, J. L., Thorisdottir, H; Gosling, S. D., Palfai, T. F. ve Ostafin, B. (2007). Are needs to manage uncertainty and threat associated with political conservatism or ideological extremity? Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 989-1007.
 • Karaçay, G. (2011). İşsiz bireylerde yaşam doyumu: Eğitim, dini duygulanım ve sistemi meşrulaştırma bakımından bir inceleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kay, A. C., Czaplinski, S. ve Jost, J. T. (2009). Left-right ideological differences in system justification following exposure to complementary versus noncomplemantary stereotype examplars. European Journal of Social Psychology, 39, 290-298.
 • Kay, A. C. ve Jost, J. T. (2003). Complementary justice: Effect of "poor but happy" and "poor but honest" stereotype exemplars on system justification and implicit activation of the justice motive. Journal of Personality and Social Psychology, 85(5), 823-837.
 • Kollmuss, A. ve Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8(3), 239-260.
 • Laurin, K., Kay, A. C. ve Shepherd S. (2011). Self-stereotyping as a route to system justification. Social Cognition, 29(2), 360-375.
 • Marım, G. ve Güler, I. (2009, Aralık). Hidroelektrik santraller; enerji ve su hakkı. TMMOB VII. Enerji Sempozyumu, Türkiye.
 • McCarty, J. A. ve Shrum, L. J. (2001). The influence of individualism, collectivism, and locus of control on environmental beliefs and behavior. Journal of Public Policy & Marketing, 20(1), 93-104.
 • Narayanan, A. (2009). Resilience, metacognition and complexity. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35, 112-118.
 • Nasser, R. ve Abouchedid, K. (2006). Locus of control and the attribution for poverty: Comparing lebanese and south African university students. Social Behavior and Personality, 34(7), 777-796.
 • Paker, K. O. (2004). Bireysel bir farklılık olarak atıf karmaşıklığı: Kavramsal analiz ve ölçek uyarlaması. Psikoloji Çalışmaları, 24, 1-24.
 • Peterson, B. E., Doty, R. M. ve Winter, D. G. (1993). Authoritarianism and attitudes toward contemporary social issues. Personality and Social Psychology Bulletin, 19(2), 174-184.
 • Phelan, J. E. ve Rudman, L. A. (2011). System justification beliefs, affirmative action, and resistance to equal opportunity organizations. Social Cognition, 29(3), 376-390.
 • Rankin, L. E., Jost, J. T. ve Wakslak, C. J. (2009). System justification and the meaning of life: Are the existential benefits of ideology distributed unequally across racial groups. Social Justice Research, 22, 312-333.
 • Rotter, J. B. (1954). Social Learning and Clinical Psychology (3rd. Edition). New York: Prentice-Hall.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies of internal versus external control of reinforcements. Psychological Monographs, 80(1), 609.
 • Rubinstein, G. (1997). Authoritarianism, political ideoloji, and religiosity among students of different faculties. The Journal of Social Psychology, 137(5), 559-567.
 • Schultz, W. P. ve Stone, F. W. (1994). Authoritarianism and attitudes toward the environment. Environment an Behaviour, 26(1), 25-37.
 • Shepherd, S. ve Kay, A. C. (2012). On the perpetuation of ignorance: System dependence, system Justification, and the motivated avoidance of sociopolitical information. Journal of Personality and Social Psychology, 102(2), 264-280.
 • Shukla, A. K. ve Vishwakarma, S. K. (2009). Environmental impact assessment of outlived Matatila Power Plant. International Conference on Energy and Environment, Taj Chandigarh, Chandigarh INDIA: EnviroEnergy.
 • Van der Toorn, J., Berkics, M. ve Jost, J. T. (2010). System justification, satisfaction, and perceptions of fairness and typicality at work: A cross-system comparison involving the U.S. and Hungary. Social Justice Reseacrh, 23, 189-210.
 • Van Haaften, E. H. ve Van de Vijver, F. J. (1999). Dealing with extreme environmental degradation: Stress and marginalization of Sahel dwellers. Social Psychiarty and Psychiatric Epilemiology, 34(7), 376-382.
 • Yıldırım, N. (2010). Sivil Toplum Kuruluşu Gönüllülerinin Adil Dünya İnançları, Sosyal Baskınlık Yö- nelimleri Ve Sistemi Meşru Algılama Düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.