Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Bağıntılarının Kültür içi ve Kültürlerarası Karşılaştırılması

Kültürlerarası ve Türkiye'deki genç yetişkinlerin ebeveynlerinin çocuk yetiştirme uygulamalarına dair algılarını kabul, psikolojik kontrol ve katı kontrol bağlamında karşılaştırmak amacıyla 271 Amerikalı, 921 Türk üniversite öğrencisine Ebeveyn Davranışı Çocuk Bildirimi Ölçeği (EDÇBÖ-30) (Schludermann ve Schludermann, 1988) uygulanmıştır. Aynı zamanda Türkiye'nin üç ayrı coğrafi bölgesinden (Metropol İstanbul, Batı ve İç-Doğu Anadolu) katılan katılımcılar yatay ve dikey toplulukçuluk ölçeğini de cevaplamışlardır. Kabul boyutuna yönelik puanlar, her iki kültür için de benzerlik gösterirken, kontrol boyutlarında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki ebeveynler psikolojik kontrol ölçeğinde daha yüksek, ABD'deki ebeveynler ise katı kontrol ölçeğinde daha yüksek puanlar almışlardır. Kabul boyutu her iki kültürde ve her iki kontrol türü ile negatif ilişkilidir. Ebeveynlerin kabul ve kontrol boyutlarını yordayan faktörler, Türkiye içinde bölgesel farklılıklar, ebeveynlerin cinsiyeti, çocuklarının cinsiyeti, ebeveynlerin eğitim seviyesi ve dikey toplulukçuluk olarak ortaya çıkmıştır.

A Cross-Cultural and Within-Culture Comparison of Child-Rearing Practices and Their Correlates

With the aim of making both cross-cultural and within-Turkey comparisons of young adults' perceptions of their parents' child-rearing practices with regard to acceptance, psychological control and firm control, the Children's Report of Parent Behavior Inventory (CRPBI-30; Schludermann and Schludermann, 1988) was administered to 271 U.S. and 921 Turkish university students. Turkish respondents, from 3 distinct geographical areas of Turkey (Metropolitan, West and Central-East Anatolia), also completed a measure of horizontal and vertical collectivism. Acceptance scores were similar across cultures, while parents in Turkey were rated higher on psychological control and U.S. parents were rated higher on firm control. Acceptance was negatively related to both types of control scores in both cultures. Regional differences within Turkish culture were found in the impact of factors such as sex of parent, sex of child, educational level of parents, and level of vertical collectivism in predicting parental acceptance and control scores.

___

 • Anamur, Z. N. (1998). Individualism-collectivism, self-concept and sources of self-esteem. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Ataca, B. ve Sunar, D. (1999). Continuity and change in Turkish urban family life. Psychology and Developing Societies, 11(1), 77-90.
 • Ataca, B., Sunar, D. ve Kağıtçıbaşı, C. (1996). Variance in fertility due to sex-related differentiation in child-rearing practices. H. Grad, A. Blanco ve J.
 • Georgas, (Ed.) içinde, Key issues in Cross-cultural Psychology. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Aunola, K., Nurmi, J. E., Onatsu-Arvilommi, T. ve Pulkkinen, L. (1999). The role of parents' self-esteem, mastery-orientation and social background in their parenting styles. Scandinavian Journal of Psychology, 40, 307-317.
 • Ayçiçeği-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C. L. (2011). Individualism-collectivism among Americans, Turks and Turkish immigrants to the U.S. International Journal of Intercultural Relations, 35, 9-16.
 • Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. Child Development, 67, 3306-3319.
 • Başaran, F. (1974). Psikososyal gelişim: 7-11 yaş çocukları üzerine yapılan bir çalışma. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayını.
 • Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic Psychology Monographs, 75(1), 43-88.
 • Caldwell-Harris, C. L. ve Ayçiçeği, A. (2006). When personality and culture clash: The psychological distress of allocentrics in an individualist culture and idocentrics in a collectivist culture. Transcultural Psychiatry, 43(3), 331-361.
 • Campbell, F. A., Goldstein, S., Schaefer, E. S. ve Ramey, C. T. (1991). Parental beliefs and values related to family risk indicators, educational intervention, and child academic competence. Early Childhood Research Quarterly, 6, 167-182.
 • Chao, R. K. (1994). Beyond parental control and authoritarian parenting style: Understanding Chinese parenting through the cultural notion of training. Child Development, 65, 1111-1119.
 • Chiou, J. S. (2001). Horizontal and vertical individualism and collectivism among college students in the United States, Taiwan, and Argentina. Journal of Social Psychology, 141(5), 667-78.
 • Chirkov, V. I., Ryan, R. M., Kim, Y. ve Kaplan, U. (2003). Differentiating autonomy from individualism and independence: A self-determination theory perspective on internalization of cultural orientations and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 97-110.
 • Çatay, Z., Allen, R. ve Samstag, L. W. (2008). Maternal regulation strategies in the United States and Turkey: A brief report. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(5), 644-649.
 • Çukur, C. Ş., de Guzman, M. R. T. ve Carlo, G. (2004). Religiosity, values, and horizontal and vertical individualism-collectivism: A study of Turkey, the United States, and the Philippines. The Joumal of Social Psychology, 144(6), 613-634.
 • Devlet Planlama Teşkilatı ve Pamukkale Üniversitesi. (2004). Kentsel ekonomik araştırmalar sempozyumu. Ankara.
 • Earley, P. C. ve Gibson, C. B. (1998). Taking stock in our progress on individualism-collectivism: 100 years of solidarity and community. Journal of Management, 24(3), 265-304.
 • Eşiyok, A. B. ve Sekmen, F. (2012). Türkiye ekonomisinde bölgesel gelişmişlik farklılıkları, Doğu Anadolu'nun bölgesel gelişmedeki yeri ve çözüm önerileri. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A. Ş.
 • Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Fiske, A. P. (2002). Using individualism and collectivism to compare cultures-A critique of the validity and measurement of the constructs: Comment on Oyserman et al. Psychological Bulletin, 128(1), 78-88.
 • Fişek, G. (1982). Psychopathology and the Turkish family: A family systems theory analysis. Ç. Kağıtçıbaşı (Ed.), Sex roles, family and community in Turkey içinde (121-132). Bloomington: Indiana University Press.
 • Gao, W. Chen, M. ve Li, Y. (2015). Descriptive norms influence reactions to anger-related moral events. Asian Journal of Social Psychology, 19(1), 31-39.
 • Gecas, V. ve Nye, F. I. (1974). Sex and class differences in parent-child interaction: A test of Kohn's hypothesis. Journal of Marriage and the Family, 36(4), 742-749.
 • Göregenli, M. (1997). Individualist-collectivist tendencies in a Turkish sample. Journal of Cross-Cultural Psychology, 28(6), 787-794.
 • Greenfield, P. M., Keller, H., Fuligni, A. ve Maynard, A. (2003). Cultural pathways through universal development. Annual Review of Psychology, 54, 461-490.
 • Grolnick, W. S. ve Pomerantz, E. M. (2009). Issues and challenges in studying parental control: Toward a new conceptualization. Child Development Perspectives, 3(3), 165-170.
 • Harwood, R. L., Schoelmerich, A., Schulze, P. A. ve Gonzalez, Z. (1999). Cultural differences in maternal beliefs and behaviors: A study of middle-class Anglo and Puerto Rican mother-infant pairs in four everyday situations. Child Development, 70, 1005-1016.
 • Hoffman, L. W. (1987). The value of children to parents and childrearing patterns. Social Behaviour, 2(3), 123-141.
 • Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations (2.baskı). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Hofstede, G. (1980). Culture's consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage.
 • İmamoğlu, E. O. (1987). An interdependence model of human development. Ç. Kağıtçıbaşı, (Ed.), Growth and progress in cross-cultural psychology içinde (138-145). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Inelmen, K. V. O. (1996). Relationship of sex-role orientation to two measures of self-esteem. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1997). Individualism and collectivism. J. W. Berry., M. H. Segall ve C. Kağıtçıbaşı (Ed.), Handbook of Cross-Cultural Psychology, Vol 3. içinde. Boston: Allyn and Bacon.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1982). Old-age security value of children: Cross-national socio-economic evidence. Journal of Cross-Cultural Psychology, 13, 29-42.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2007). Family, self and human development across cultures: Theory and applications. (Revised Second Edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Kültür ve ana babalık: Kuram ve uygulama cıkarsamaları. M. Sayıl ve B. Yağmurlu (Der.) Ana babalık: Kuram ve araştırma içinde (61-80). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D. ve Bekman, S. (2001). Longterm effects of early intervention. Journal of Applied Developmental Psychology, 22, 333-361.
 • Kalkınma Bakanlığı. (2013). İllerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması (SEGE-2011). Ankara: Bölgesel Gelişme Uyum Genel Müdürlüğü.
 • Khaleque, A. ve Rohner, R. P. (2002). Perceived parental acceptance-rejection and psychological adjustment: A meta-analysis of cross-cultural and intracultural studies. Journal of Marriage and Family, 64, 54-64.
 • Lau, S. ve Cheung, P. C. (1987). Relations between Chinese adolescents' perception of parental control and organization and their perception of parental warmth. Developmental Psychology, 23(5), 726- 729.
 • LeCompte, G., Özer, A. ve Özer, S. (1978). Üç sosyo-ekonomik düzeyde, Ankaralı annelerin çocuk yetiştirme tutumları: Bir ölçek uyarlaması. Psikoloji Dergisi, 1, 5-8.
 • Maccoby, E. E. ve Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. P. Mussen ve E. M. Hetherington (Ed.), Handbook of Child Psychology, Volume IV: Socialization, personality, and social development (4. baskı) içinde (1-101). New York: Wiley
 • Miller, D. R. ve Swanson, G. E. (1958). The changing American parent: A study in the Detroit area. New York: Wiley.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). 15 Mayıs 2011, www. meb.gov.tr/stats/apk2001ing/section_4/ CompulsoryEducation1.htm.
 • Oishi, S., Diener, E., Lucas, R. E. ve Suh, E. (1999). Cross-national variations in predictors of global life satisfaction: A goal based approach. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 980-990.
 • Oyserman, D., Coon, H. M. ve Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analysis. Psychological Bulletin, 128, 3-72.
 • Pehlivanoğlu, P. (1998). Differences in Turkish parenting practices due to socioeconomic status and sex of the child. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Putnick, D. L., Bornstein, M. H., Lansford, J. E., Chang, L., Deater-Deckard, K., Di Giunta, L., . . . Bombi, A. S. (2012). Agreement in mother and father acceptance-rejection, warmth, and hostility/rejection/ neglect of children across nine countries. Cross-Cultural Research, 46(3) 191-223. doi: 10.1177/1069397112440931
 • Rohner, R. P. ve Britner, P. A. (2002). Worldwide mental health correlates of parental acceptance-rejection: Review of cross-cultural and intracultural evidence. Cross-Cultural Research, 36(1), 16-47.
 • Rohner, R. P. ve Pettengill, S. M. (1985). Perceived parental acceptance-rejection and parental control among Korean adolescents. Child Development, 56, 524-528.
 • Rollins, B. C. ve Thomas, D. L. (1979). Parental support, power, and control techniques in the socialization of children. W. R. Burr, R. Hill, F. I. Nye ve I. I.
 • Reiss (Ed.), Contemporary theories about the family: Research based theories (Cilt 1) içinde (317-364). New York: Free Press.
 • Rudy, D. ve Grusec, J. E. (2006). Authoritarian parenting in individualist and collectivist groups: Associationswith maternal emotion and cognition and children's self-esteem. Journal of Family Psychology, 20(1), 68-78.
 • Rudy, D. ve Grusec, J. E. (2001). Correlates of authoritarian parenting in individualist and collectivist cultures and implications for understanding the transmission of values. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(2), 202-212.
 • Sayıl, M. ve Kındap-Tepe, Y. (2012). Ana babanın kontrol davranışları ve ergenlik. M. Sayıl ve B. Yağmurlu (Ed.). Ana babalık: Kuram ve araştırma içinde (329-362). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Schaefer, E. S. (1965). Children's reports of parental behavior: An inventory. Child Development, 36, 413-424.
 • Schaefer, E. S. ve Edgerton, M. (1985). Parent and child correlates of parental modernity. I. E. Sigel (Ed.), Parental belief systems: Psychological consequences for children içinde (287-318). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
 • Schaefer, E. S. (1991). Goals for parent and future-parent education: research on parental beliefs and behavior. The Elementary School Journal, 91(3), 239-247.
 • Schludermann, E. H. ve Schludermann, S. M. (1988). Children's report of parent behaviour inventory (CRPBI-30) for older children and adolescents (Technical Report). University of Manitoba, Department of Psychology: Winnipeg, MB, Canada. Sherman, J. ve Harris, E. (2012). Social class and parenting: Classic debates and new understandings. Sociology Compass, 6(1), 60-71.
 • Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, D. P. S. ve Gelfand, M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-Cultural Research, 29(3), 240-275.
 • Soenens, B. ve Beyers, W. (2012). The cross-cultural significance of control and autonomy in parent-adolescent relationships. Journal of Adolescence, 35, 243-248.
 • Soenens, B. ve Vansteenkiste, M. (2010). A theoretical upgrade of the concept of parental psychological control: Proposing new insights on the basis of self-determination theory. Developmental Review, 30, 74-99.
 • Sunar, D. (1999). Culture and gender influences on self-concept and the bases of self-esteem: Four Turkish studies. W. J. Lonner, D. L. Dinnel, K. K. Forgays ve S. A. Hayes (Ed.) Merging past, present, and future in cross-cultural psychology: Selected proceedings of the 14th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology içinde (387-395). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Sunar, D. (2002). Change and continuity in the Turkish middle class family. E. Özdalga ve R Liljestrom (Ed.), Autonomy and dependence in family: Turkey and Sweden in critical perspective içinde. Istanbul: Swedish Research Institute.
 • Sunar, D. (2009). Mothers' and fathers' child rearing practices and self-esteem in three generations of urban Turkish families. Bekman, S. ve Aksu-Koç, A.
 • (Ed.), Perspectives on human development, family and culture içinde (126-139). New York: Cambridge University Press.
 • Trandis, H. C. (1995). Individualism and collectivism. Boulder, CO: Westview Press.
 • Triandis, H.C., Chen, X.P. ve Chan, D. K. S. (1998). Scenarios for the measurement of collectivism and individualism. Journal of Cross Cultural Psychology, 20, 275-289.
 • Triandis, H. C. ve Gelfand, M. J. (1998). Converging measurement of horizontal and vertical individualism and collectivism. Journal of Personality and Social Psychology, 74(1), 118-128.
 • Triandis, H. C. (2001), Individualism-collectivism and personality. Journal of Personality, 69, 907-924.
 • Türkiye İstatistikleri Kurumu (2011a). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2011b). Tarım İstatistikleri Özeti. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası. Türkiye İstatistik Kurumu (2011c). 15 Mayıs 2011, http://www.turkstat.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id= 38&ust_id=11.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2013). Seçilmiş Göstergelerle Niğde. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Voronov, M. ve Singer, J. A. (2002). The myth of individualism-collectivism: A critical review. The Journal of Social Psychology, 142(4), 461-480.
 • Yağmurlu, B. ve Sanson, A. (2009). Acculturation and parenting among Turkish mothers in Australia. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40, 361- 380.