Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ergenlerde Olumsuz Yaşam Olayları, Özdenetim Becerisi ve Problem Davranışlar

Bu çalışma, düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen erken ergenlik dönemindeki bireyler tarafından deneyimlenen olumsuz yaşam olayları ile problem davranışlar arasındaki ilişkiyi ve özdenetimin bu ilişkideki aracı rolünü incelemektedir. Araştırmanın örneklemi, İstanbul, Esenler'de yaşayan, 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 358 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada Demografik Bilgi Formu, Olumsuz Yaşam Olayları Listesi, Özdenetim Ölçeği ve problem davranışları ölçmek amacıyla 11-18 Yaş Ergenler için Kendini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Ergenler tarafından rapor edilen olumsuz yaşam olaylarının, içe yönelim ve dışa yönelim problemleri ile doğrudan ilişkisini, özdenetim aracılığıyla da dolaylı ilişkisini test etmek amacıyla yol (path) analizi; model testlerinin cinsiyetler arası karşılaştırılmasında da çoklu grup yol (path) analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ergenlerin deneyimledikleri olumsuz yaşam olayları sayısının, içe yönelim ve dışa yönelim problemlerini hem doğrudan hem de özdenetim becerisi üzerinden dolaylı olarak yordadığı görülmektedir. Deneyimlenen olumsuz yaşam olayı sayısı arttıkça özdenetimdeki başarı azalmakta, içe yönelim ve dışa yönelim problemleri ise artmaktadır. Ayrıca, olumsuz yaşam olaylarının içe yönelim problemlerini, özdenetim becerisinin de dışa yönelim problemlerini daha güçlü yordadığı bulunmuştur. Olumsuz yaşam olayları ve problem davranışlar ilişkisinin, özdenetimin de bu ilişkideki aracı etkisinin cinsiyetler arasında farklılaşmadığı görülmektedir. Bulgular, ergenlik döneminde özdenetim becerilerinin öncülleri ve sonuçlarına ilişkin alanyazın temelinde tartışılmıştır.

Negative Life Events, Behavior Problems and Self-Regulation of Adolescents from Low Socio-Economic Status

The aim of the study was to examine the relationship between negative life events and emotional-behavioral problems among adolescents from low SES; and the mediator role of self-regulation (SR) in this relationship. The study consisted of a sample of 358 7th and 8th grade-students living in Esenler neighborhood, İstanbul. Students were asked to complete a series of questionnaires, including Demographic Information Form, Life Events Checklist, Self-Regulation Inventory and Youth Self Report (YSR). Path Analysis was run to examine the associations between negative life events and internalizing-externalizing problems via self-regulation. Stability of these relationships across gender was also examined by multiple-group path analysis. Results showed that negative life events predicted both internalizing and externalizing problems directly and indirectly via self-regulation. As the number of negative life events increased, the level of self-regulation skills deteriorated, in turn, it predicted internalizing and externalizing problems. Negative life events more strongly predicted internalizing problems than externalizing problems, whereas self-regulation more strongly predicted externalizing problems than internalizing problems. Besides, the relationship between negative life events and emotional-behavioral problems, and the mediator role of self-regulation in the link between negative life events and problem behaviors did not change across gender. These findings were discussed in relation to the relevant literature focusing on the indicators and outcomes of self-regulation skills among adolescents.

___

 • Achenbach, T. M. (1966). The classification of children's psychiatric symptoms: A factor analytic study. Psychological Monographs: General and Applied, 80(7), 1-36.
 • Achenbach, T. M. (1991). Manual for the Youth Self-Report and 1991 Profile. Department of Psychiatry, University of Vermont, Burlington VT.
 • Achenbach, T. M. ve Edelbrock, C. S. (1978). The classification of child psychopathology: A review and analysis of empirical ffforts. Psychological Bulletin, 85(6), 1275-1301.
 • Achenbach, T. M. ve Edelbrock, C. S. (1986). Manual for the Youth Self-Report and Profile. Department of Psychiatry, University of Vermont, Burlington VT.
 • Allgood-Merten, B., Lewinsohn, P. M. ve Hops, H. (1990). Sex differences and adolescent depression. Journal of Abnormal Psychology, 99(1), 55-63.
 • Appleyard, K., Egeland, B., Van Dulmen, M. H. M. ve Sroufe, L. A. (2005). When more is not better: the role of cumulative risk in child behavior outcomes. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46(3), 235-245.
 • Aspinwall, L. G. ve Taylor, S. E. (1997). A stitch in time: Self-regulation and proactive coping. Psychological Bulletin, 121(3), 417-436.
 • Ataman, E. (2011). Stres Veren Yaşam Olayları Karşısında Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Depresyon ve Kaygı Düzeyini Belirlemedeki Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Attar, B. K., Guerra, N. G. ve Tolan, P. H. (1994). Neighborhood disadvantage, stressful life events, and adjustment in urban elementary-school children. Journal of Clinical Child Psychology, 23, 391-400.
 • Atzaba-Poria, N., Pike, A. ve Deater-Deckard, K. (2004). Do risk factors for problem behavior act in a cumulative manner? An examination of ethnic minority and majority children through an ecological perspective. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(4), 707-718.
 • Aybay, Y. (1993). İlkokul 4. sınıfa devam eden alt ve üst sosyo-ekonomik düzeylerdeki çocuklarda stres yaratan yaşam olaylarının etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Aysev, A. (1992). İntihar girişimi olan çocuklarda yaşam olayları. Kriz Dergisi, 1(1), 17-21.
 • Bakker, M. P., Ormel, J., Verhulst, F. C. ve Oldehinkel, A. J. (2011). Adolescent family adversity and mental health problems: The role of adaptive self-regulation capacities. The TRIALS study. Journal of Abnormal Child Psychology, 39, 341-350.
 • Batum, P. ve Yağmurlu, B. (2007). What counts in externalizing behaviors? The contribution of emotion and behavior regulation. Current Psychology, 25(4), 272-294.
 • Brand, A. H. ve Johnson, J. H. (1982). Note on reliability of the life events checklist. Psychological Report, 50, 127.
 • Bruin, J. (2006). Newtest: command to compute new test. UCLA: Statistical Consulting Group. http://www. ats.ucla.edu/stat/stata/ado/analysis/.
 • Buckner, J. C., Mezzacappa, E. ve Beardslee, W. R. (2003). Characteristics of resilient youths living in poverty: The role of self-regulatory processes. Development and Psychopathology, 15, 139-162.
 • Buckner, J. C., Mezzacappa, E. ve Beardslee, W. R. (2009). Self-regulation and its relations to adaptive functioning in low income youths. American Journal of Ortopsychiatry, 79(1), 19-30.
 • Chandler, L. A., Million, M. E. ve Shermis, M. D. (1985). The incidence of stressful life events of elementary school-aged children. American Journal of Community Psychology, 13(6), 743-746.
 • Compas, B. E., Davis, G. E. ve Forsythe, C. J. (1985). Characteristics of life events during adolescence. American Journal of Community Psychology, 13(6), 677-691.
 • Compas, B. E., Howell, D. C., Phares, V., Williams, R. A. ve Giunta, C. T. (1989). Risk factors for emotional/ behavioral problems in young adolescents: A prospective analysis of adolescent and parental stress and symptoms. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57(6), 732-740.
 • Deater-Deckard, K., Dodge, K. A. ve Bates, J. E. (1998). Multiple risk factors in the development of externalizing behavior problems: Group and individual differences. Development and Psychopathology, 10, 469-493.
 • Doan, S. N., Fuller-Rowell, T. E. ve Evans, G. W. (2012). Cumulative risk and adolescent's internalizing and externalizing problems: The mediating roles of maternal responsiveness and self-Regulation. Developmental Psychology, 48(6), 1529-1539.
 • Dornbusch, S. M., Mont- Reynaud, R., Ritter, P. L., Chen, Z. ve Steinberg, L. (1991). Stressful events and their correlates among adolescents of diverse backgrounds. İçinde M.E. Colten ve S. Gore (Ed.), Adolescent Stress: Causes and Consequences (ss.111-130). New York: Walter de Gruyter.
 • DuBois, D. L., Felner, R. D., Brand, S., Adan, A. M. ve Evans, E. G. (1992). A prospective study of life stress, social support, and adaptation in early adolescence. Child Development, 63(3), 542-557.
 • Duckworth, A. L. ve Seligman, M. E. P. (2005). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. Psychological Science, 16(12), 939-944.
 • Eiland, L. ve Romeo, R. D. (2013). Stress and the developing adolescent brain. Neuroscience, 249, 162-171.
 • Eisenberg, N., Cumberland, A., Spinrad, T. L., Fabes, R. A., Shepard, S. A., Reiser, M., ....Guthrie, I. K. (2001). The relations of regulation and emotionality to children externalizing and internalizing problem behavior. Child Development, 72(4), 1112-1134.
 • Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., Murphy, B. C., Maszk, P., Holmgren, R. ve Karen, S. (1996). The relations of regulation and emotionality to problem behavior in elementary school children. Development and Psychopathology, 8, 141-162.
 • Eisenberg, N., Fabes, R. A., Shepard, S. A., Murphy, B. C., Guthrie, I. K., Jones, S., .... Maszk, P. (1997). Contemporaneous and longitudinal prediction of children's social functioning from regulation and emotionality. Child Development, 68(4), 642-664.
 • Erol, N., Kılıç, C., Ulusoy, M., Keçeci, M. ve Şimşek, Z. (1998). Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara: Eksen Tanıtım.
 • Erol, N. ve Şimşek, Z. (2010). Okul Çağı Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçekleri El Kitabı (CBCL, YSR ve TRF). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Evans, G. W. (2003). A multimethodological analysis of cumulative risk and allostatic load among rural children. Developmental Psychology, 39(5), 924-933.
 • Evans, G. W. ve English, K. (2002). The environment of poverty: Multiple stressor exposure, psychophysiological stress, and socioemotional adjustment. Child Development, 73(4), 1238-1248.
 • Felner, R. D., Brand, S., DuBois, D. L., Adan, A. M., Mulhall, P. F. ve Evans, E. G. (1995). Socioeconomic disadvantage, proximal environmental experiences, and socioemotional and academic adjustment in early adolescence: Investigation of a mediated effects model. Child Development, 66(3), 774-792.
 • Flouri, E. ve Kallis, C. (2011). Adverse life events and mental health in middle adolescence. Journal of Adolescence, 34, 371-377.
 • Ganzel, B. L., Kim, P., Gilmore, H., Tottenham, N. ve Temple, E. (2013). Stress and the healthy adolescent brain: Evidence for the neural embedding of life events. Development and Psychopathology, 25, 879-889.
 • Gardner, T. W., Dishion, T. J. ve Connell, A. M. (2008). Adolescent self-regulation as resilience: Resistance to antisocial behavior within the deviant peer context. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 273-284.
 • Garmezy, N. (1991). Resilience and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty. American Behavioral Scientist, 34(4), 416-430.
 • Garnefski, N., Kraaij, V. ve Spinhoven, B. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30, 1311-1327.
 • Gerard, J. M. ve Buehler, C. (2004). Cumulative environmental risk and youth problem behavior. Journal of Marriage and Family, 66, 702-720.
 • Goodman, S. H., Hoven, C. W., Narrow, W. E., Cohen, P., Fielding, B., Alegria, M., ......Dulcan, M. K. (1998).
 • Measurement of risk for mental disorders and competence in a psychiatric epidemiologic community survey: The National Institute of Mental Health Methods for the Epidemiology of Child and Adolescent Mental Disorders (MECA) study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 33, 162-173.
 • Gore, S., Aseltine, R. H. ve Colten, M. E. (1992). Social structure, life stress and depressive symptoms in a high school-age population. Journal of Health and Social Behavior, 33(2), 97-113.
 • Green, L., Fry, A. F. ve Myerson, J. (1994). Discounting of delayed rewards: A life-span comparison. Psychological Science, 5(1), 33-36.
 • Gündüz, G., Yağmurlu, B. ve Harma, M. (2015). Self-regulation mediates the link between family context and socio-emotional competence in Turkish preschoolers. Early Education and Development, 26, 729-748. doi:10.1080/10409289.2015.985148.
 • Harma, M. (2008). Ana-Baba Kontrol Davranışlarının ve Aile İçi Çatışmanın Ergenlerin Öz-Denetim Becerileri ve Uyumları Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Karoly, P. (1993). Mechanisms of self-regulation: A systems view. Annual Review of Psychology, 44, 23-52.
 • Karreman, A., van Tuijil, C., van Aken, M. A. G. ve Dekovic , M. (2009). Predicting young children's externalizing problems: Interactions among effortful control, parenting, and child gender. Merill-Palmer Quarterly, 55(2), 111-134.
 • Kim, J. ve Deater-Deckard, K. (2011). Dynamic changes in anger, externalizing and internalizing problems: Attention and regulation. Journal of Chilf Psychology and Psychiatry, 52(2), 156-166.
 • Kim, K. J., Conger, R. D., Elder, G. H. ve Lorenz, F. O. (2003). Resiprocal influences between stressful life events and adolescent internalizing and externalizing behaviors. Child Development, 74(1), 127-143.
 • Kochanska, G. ve Knaack, A. (2003). Effortful control as a personality characteristic of young children: Antecedents, correlates and consequences. Journal of Personality, 71(6), 1087-1112.
 • Kopp, C. B. (1982). Antecedents of self-regulation: A developmental perspective. Developmental Psychology, 18(2), 199-214.
 • Kovacs, M. ve Devlin, B. (1998). Internalizing disorders in childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39(1), 47-63.
 • Krueger, R. F., Caspi, A., Moffitt, T. E., White, J. ve Stouthamer-Louber, M. (1996). Delay of gratification, psychopathology and personality: Is low self-control specific to externalizing problems? Journal of Personality, 64(1), 107-129.
 • Larson, R. ve Ham, M. (1993). Stress and "Storm and Stress" in early adolescence: The relationship of negative events with dysphoric affect. Developmental Psychology, 29(1), 130-140.
 • Leadbeater, B. J., Kuperminc, G. P., Blatt, S. J. ve Hertzog, C. (1999). A Multivariete model of gender differences in adolescents' internalizing and externalizing problems. Developmental Psychology, 35(5), 1268-1282.
 • Lengua, L. J. (2002). The contribution of emotionality and self-regulation to the understanding of children's response to multiple risk. Child Development, 73(1), 144-161.
 • Lengua, L. J. (2009). Effortful control in the context of socioeconomic and psychosocial risk. Psychological Science Agenda, 23(1), http://www.apa.org/ science/ about/psa/2009/01/ lengua.aspx.
 • Lengua, L. J., Bush, N. R., Long, A. C., Kovacs, E. A. ve Trancık, A. M. (2008). Effortful control as a moderator of the relation between contextual risk factors and growth in adjustment problems. Development and Psychopathology, 20, 509-528.
 • Lengua, L. J., Honorado, E. ve Bush, N. R. (2007). Contextual risk and parenting as predictors of effortful control and social competence in preschool children. Journal of Applied Developmental Psychology, 28, 40-55.
 • Lengua, L. J. ve Long, A. C. (2002). The role of emotionality and self-regulation in the appraisal-coping process: Tests of direct and moderating effects. Applied Developmental Psychology, 23, 471-493.
 • Liu, J. (2004). Childhood externalizing behavior: Theory and implications. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 17(3), 93-103.
 • Lynam, D. R., Caspi, A., Moffitt, T. E., Wikström, P. H., Loeber, R. ve Novak, S. (2000). The interaction between impulsivity and neighborhood context on offending: The effects of impulsivity are stronger in poorer neighborhoods. Journal of Abnormal Psychology, 109(4), 563-574.
 • Masten, A. S. ve Coatsworth, J. D. (1998). The development of competence in favorable and unfavorable environments. American Psychologist, 53(2), 205-220.
 • McCartney, K. K., Burchinal, M. R. ve Bub, K. L. (2006). Best practices in quantitative methods for developmentalists. Monographs of The Society for Research In Child Development, 71, 1-145. doi: 10.1111/j.1540-5834.2006.07103001.x
 • Moilanen, K. L. (2005). Parenting and Self Regulation in Adolescence: Associations with Adolescent Behaviors. Doktora Tezi, University of Nebraska, USA.
 • Morales, J. R. ve Guerra, N. G. (2006). Effects of multiple context and cumulative stress on urban children's adjustment in elementary school. Child Development, 77(4), 907-923.
 • Muraven, M. ve Baumeister, R. F. (2000). Self-regulation and depletion of limited resources: Does self-control resemble a muscle? Psychological Bulletin, 126(2), 247-259.
 • Muraven, M., Baumeister, R. F. ve Tice, D. M. (1999). Longitudinal development of self-regulation through practice: Building self-control strength through repeated exercise. The Journal of Social Psychology, 139(4), 446-457.
 • Murphy, B. C., Eisenberg, N., Fabes, R. A., Shepard, S. ve Guthrie, I. K. (1999). Consistency and change in children's emotionality and regulation: A longitudinal study. Merill-Palmer Quarterly, 45(3), 413-444.
 • Muthén, L. K. ve Muthén, B. O. (2007). MPlus User's Guide (Sixth Edition). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.
 • Newcomb, M. D., Huba, G. J. ve Bentler, P. M. (1981). A multidimensional assessment of stressful life events among adolescents: Derivation and correlates. Journal of Health and Social Behavior, 22(4), 400-415.
 • Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M., .....Sowell, E. R. (2015).
 • Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. Nature Neuroscience, 18, 773-778.
 • Nolen-Hoeksema, S. ve Girgus, J. S. (1994). The emergence of gender differences in depression during adolescence. Psychological Bulletin, 115(3), 424-443.
 • Padilla, E. R., Rohsenow, D. J. ve Bergman, A. B. (1976). Predicting accident frequency in children. Pediatrics, 58(2), 223-226.
 • Paykel, E. S. (1978). Contribution of life events to causation of psychiatric illness. Psychological Medicine, 8, 245-253.
 • Posner, M. I. ve Rothbart, M. K. (2009). Toward a physical basis of attention and self-regulation. Physics of Life Reviews, 6, 103-120.
 • Quinn, P. D. ve Fromme, K. (2010). Self-regulation as a protective factor against risky drinking and sexual behavior. Psychology of Addictive Behaviors, 24(3), 376-385.
 • Rabkin, J. G. ve Struening, E. L. (1976). Life events, stress and illness. Science, 194, 1013-1020.
 • Raffaelli, M. ve Crockett, L. J. (2003). Sexual risk taking in adolescence: The role of self-regulation and attraction to risk. Developmental Psychology, 39(6), 1036-1046.
 • Raffaelli, M., Crockett, L. ve Shen, Y. (2005). Developmental stability and change in self-regulation from childhood to adolescence. The Journal of Genetic Psychology, 166(1), 54-75.
 • Sandler, I. N., Reynolds, K. D., Kliewer, W. ve Ramirez, R. (1992). Specifity of the relation between life events and psychological symptomology. Journal of Clinical Child Psychology, 21(3), 240-248.
 • Sarıtas, D. ve Gencoz, T. (2012). Discrepancies between Turkish Mothers' and Adolescents' reports of adolescents emotion regulation difficulties. Journal of Clinical Psychology, 68(6), 661-671.
 • Simmons, R. G., Burgeson, R., Carlton-Ford, S. ve Blyth, D. A. (1987). The impact of cumulative change in early adolescence. Child Development, 58(5), 1220-1264.
 • Sourander, A., Helstela, L. ve Helenius, H. (1999). Parent-adolescent agreement on emotional and behavioral problems. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 34, 657-663.
 • Swearingen, E. M. ve Cohen, L. H. (1985). Life events and psychological distress: A prospective study of young adolescents. Developmental Psychology, 6, 1045-1054.
 • Tangney, J. P., Baumeister, R. F. ve Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271-324.
 • Tiet, Q. Q., Bird, H. R., Hoven, C. W., Moore, R., Wu, P., Wicks, J., ..... Cohen, P. (2001). Relationship between specific adverse life events and psychiatric disorders. Journal of Abnormal Child Psychology, 29(2), 153-164.
 • Timmermans, M. (2008). Antisocial Behaviors: Courses and Consequences from Toddlerhood to Late Adolescence. Doktora Tezi, Vrije Universitesi, Hollanda.
 • Turkes, M. C. (2004). Ergenlerde sapkın davranısın nedenleri olarak ozdenetim ve aile ici denetim mekanizmalarının analizi. Yuksek Lisans Tezi, Uludag Universitesi, Bursa.
 • Tüzün, D. Ü. (1993). Okul çağı çocuklarında yaşam olayları, depresyon semptomları ve self-esteem arasındaki ilişki. Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Ulasan Ozgule, E. T. (2011). Orta Ergenlikte Ozdenetim Becerilerinin Ebeveyn Davranısları, Baglanma ve Psikolojik Uyum Arasındaki Aracı Etkisi. Doktora Tezi, Orta Dogu Teknik Universitesi, Ankara.
 • Vaux, A. ve Ruggiero, M. (1983). Stressful life change and delinquent behavior. American Journal of Community Psychology, 11(2), 169-183.
 • Vohs, K. D. ve Baumeister, R. F. (2004). Understanding self-regulation: An introduction. İçinde R.F. Baumeister ve K.D. Vohs (Ed.), Handbook of Self-Regulation: Research, Theory and Applications (ss.1-9). New York: Guilford Press.
 • Werner, E. E. (1993). Risk, resilience and recovery: Perspectives from the Kauai longitudinal study. Development and Psychopathology, 5, 503-515.
 • Werner, E. E. (1995). Resilience in development. Current Directions in Psychological Science, 4(3), 81-85.
 • Zhou, Q., Hofer, C., Eisenberg, N., Reiser, M., Spinrad, T. L. ve Fabes, R. A. (2007). The developmental trajectories of attention focusing, attentional and behavioral persistance, and externalizing problems during school age years. Developmental Psychology, 43(2), 369-385.