Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Görüş ve Tutumları

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye (PDÖ) yönelik görüş ve tutumlarını belirlemek ve bu görüş ve tutumlar üzerindeki olası etkili faktörleri araştırmaktır.Yöntem: Çalışma tanımlayıcı bir anket modeli olarak tasarlanmıştır. Veriler, PDÖ müfredatı uygulayan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören 569 tıp öğrencisinden toplanmıştır. Öğrencilerin PDÖ’ye yönelik görüş ve tutumları üzerinde olası etkili faktörler cinsiyet, mezun olduğu lise türü, öğrenim gördükleri dönem ve kendilerine yeni bir şans verilse tıp eğitimine devam etme/me tercihleri olarak düşünülmüştür. Görüş ve tutumların birbirini etkileyebileceği ihtimaline ilişkin olarak, aynı zamanda aralarındaki ilişkiyi de araştırılmıştır. Veriler, “kişisel gelişim”, “mesleki gelişim” ve “öğrenme süreci” olarak 3 boyuttan oluşan ‘PDÖ’ye yönelik öğrenci görüş ölçeği’ ve olumlu ve olumsuz maddeler içeren ‘PDÖ tutum ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır.Bulgular: “PDÖ’ye yönelik öğrenci görüş ölçeği” nin üç boyutuna verilen cevap aralıkları katılıyorum ve orta düzeyde katılıyorum şeklindedir. Öğrencilerin PDÖ konusundaki görüşleri cinsiyetlerine ve mezun olduğu lisenin türüne göre farklılık göstermemiştir. Ancak, tıp eğitiminin ilk yılında olan ve kendilerine yeni bir şans verilse tıp eğitimini bırakmak istemeyen öğrencilerin görüş puanları daha yüksektir. “PDÖ'ye yönelik tutum ölçeği” nin iki boyutuna verilen cevap aralıkları katılıyorum ve emin değilim şeklindedir. Öğrencilerin PDÖ'ye yönelik tutum puanları kadınlar, birinci sınıf tıp öğrencileri ve kendilerine yeni bir şans verilse tıp eğitimini bırakmak istemeyen öğrencilerde daha yüksektir. Mezun olduğu lise türü, öğrencinin PDÖ'ye yönelik tutumlarında etkisiz bulunmuştur. Öğrencilerin PDÖ'ye yönelik görüşleri ile PDÖ'ye yönelik tutumları arasında yüksek düzeyde anlamlı bir korelasyon bulunmuştur.Sonuç: Çalışma sonuçları öğrencilerin PDÖ ye yönelik tutumlarının olumlu olduğunu ve aynı zamanda PDÖ hakkında olumlu görüşleri olan öğrencilerin PDÖ ye yönelik tutumlarının da olumlu olduğunu ortaya koymaktadır.

Views and Attitudes of Medical Students Towards Problem Based Learning

Aim: The purpose of this study is to determine views and attitudes of medical students towards problem based learning (PBL) and to investigate possible effective factors on those views and attitudes.Methods: The study was designed in a descriptive survey model. The data were gathered from 569 medical students studying at Pamukkale University Faculty of Medicine which runs a PBL curriculum. Possible effective factors on student views and attitudes towards PBL were considered as gender, high school background, current level of medical education and intention for drop out of the school. Regarding the possibility that the views and attitudes may affect each other, we also investigated the relation between them. The data were collected using “Measure for student views on PBL” which has three dimensions of “personal development”, “professional development” and “learning processes”, and “Attitude Scale Towards PBL” which has two dimensions of “positive items” and “negative items”.Results: The response ranges given for the three dimensions of the “Measure for student views on PBL” were I agree and I agree at a moderate level. The students' views on PBL did not differ regarding gender and high school background. However, student view scores were higher among those who were in the first year of medical education and who did not intend to drop out of school. The response ranges given for the three dimensions of the “attitude scale towards PBL” were I agree and I agree at a moderate level. The students' attitude scores towards PBL were higher among females, first year medical students and those who did not intend to drop out of school. Highschool background was found ineffective on student attitudes towards PBL: There was a significant high correlation between students' views on and attitudes towards PBL.Conclusions: The results of the study suggest that the students' attitudes towards PBL are positive and the students having positive opinions about PBL also had positive attitudes towards PBL.

Kaynakça

1. Savery JR. Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning. 2006; 1(1)

2. Neville AJ. Problem-Based Learning and Medical Education Forty Years On.Med Princ Pract. 2009;18:1–9

3. Muller S. Physicians for the twenty-first century: report of the project panel on the general professional education of the physician and college preparation for medicine. J. Med. Educ. 1984; 59(11, part 2), 1–208.

4. Barrows HS. Is it Truly Possible to Have Such a Thing as dPBL? Distance Education. 2002; 23(1), 119-122.

5. Wood DF. Problem based learning. BMJ. 2003 Feb 8;326(7384):328-30.

6. Kılınç A. Probleme dayalı öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2007; Cilt:15 No:2 561-578

7. Gijbels D, Dochy F, Van den BP, Segers M Effects of Problem- Based Learning: A Meta-Analysis from the Angle of Assessment. Review of Educational Research. 2005;75(1), 27-61.

8. (http://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/Program.aspx?lng=1&dzy=3 &br=23&bl=7893&pr=70&dm=3 , Erişim tarihi: 9 Mayıs 2019).

9. Akduman G, Hatipoğlu Z ve Yüksekbilgili Z. Medeni duruma göre örgütsel adalet algısı. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi. 2015; 1(1), 1 – 12.

10. Turan S, Demirel Ö.Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim. 2010; 34 (152), 1-13

11. Hmelo-Silver, CE. Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review. 2004; 235-266.

12. Schmidt HG, & Moust JHC. (2000). Factors affecting small-group learning: A review of the research. In C. E. Hmelo (Ed.), Problem-based learning: A research perspective on learning interactions (pp. 19-52). Mahwah, NJ: Erlbaum.

13. Hmelo CE, Barrows HS. Goals and Strategies of a Problem-based Learning Facilitator.IJPBL.2006;1;1:21-39.

14. Gönüllü İ, Öztuna D, Artar M, Saka CM, Cihan B, Palaoğlu Ö, Atbaşoğlu CE. “Probleme Dayalı Öğrenme Müfredatının Uygulandığı Tıp Öğrencilerinde Stres Olușturucu Faktörler Ölçeği”nin Türkçe Çevirisinin Psikometrik Özelliklerinin Araștırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2013; 66 (3).

15. Velipaşaoğlu S, Musal B. Probleme Dayalı Öğrenim Süreci, İşleyişi ve Kazanımlarına İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışmaları. Tıp Eğitimi Dünyası /Ocak-Nisan 2017/ Sayı 48

16. Tseng KH, Chiang FK, & Hsu WH. Interactive processes and learning attitudes in a web-based problem-based learning (PBL) platform. Computers in Human Behavior. 2008; 24(3), 940-955.

17. Van Berkel HJ, Schmidt HG. Motivation to commit oneself as a determinant of achievement in problem-based learning. Higher Education. 2000; 40(2), 231-242.

18. Hamdy H.The fuzzy world of problem based learning, Medical Teacher. 2008; 30:8, 739-741

19. Barrett T, Mac Labhrainn I, Fallon H. What is problem-based learning. Emerging Issues in the Practice of University Teaching and Learning. 2005; 55-66.

20. Bate E , Hommes J, Duvivier R, Taylor DCM. Problem-based learning (PBL): Getting the most out of your students – Their roles and responsibilities: AMEE Guide No. 84, Medical Teacher. 2014; 36:1, 1-12

21. Taylor, D, Miflin B. 2008. Problem-based learning: Where are we now? AMEE Guide no. 36. Med Teach 30: 742–763.

Kaynak Göster

Vancouver Aybek H , Çermik H , Alimoğlu M . Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Görüş ve Tutumları. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021; 20(61): 58-72.
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

19.1b 12.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları

Selcen ONCU, Özlem EREL

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Gözünden Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim

Selcen ONCU, Ilgaz AKDOĞAN, Özgür GÜVEN, Hayriye Dilek AKDOGAN, Ayşe TOSUN

Covid-19 Pandemi Yönetimi Uzaktan Eğitim Programının Etkililiği

Özlem MIDIK, Özlem TERZİ, Hatice Nilden ARSLAN, Fatih TEMOÇİN, Servet AKER, Yeliz TANRIVERDİ, Aytül KARABEKİROĞLU, Fatih ÇALIŞKAN, Cihad DÜNDAR, A.tevfik SÜNTER, Sancar BARIŞ, S. Sırrı BİLGE, Levent GÜNGÖR, Okan CAN, Ayşenur BAYRAM, Fatma BAYRAMBAŞ

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Sanal Kurban Olma Durumlarının İncelenmesi

Barış SEZER, Meral DEMİRÖREN

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Görüş ve Tutumları

Hülya AYBEK, Hülya ÇERMİK, Mustafa Kemal ALİMOĞLU

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Zeynep BAYKAN, Hasan GÜNEŞ, Yasemin SEYFELİ

COVID-19 Pandemisi Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Yöntemleri Konusunda Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tecrübelerinin Değerlendirilmesi

Ayhan ÖZHASENEKLER, Basri Furkan DAĞCIOĞLU, Didem ŞENER, Ahmet Çevik TUFAN, Reyhan ERSOY

Tıp Fakülteme Mektubum Var!

Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Canan AKMAN, Çetin TORAMAN

Yolun Başı: Bir Tıp Fakültesi Özelinde Mesleklerarası Eğitime İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

Mukadder İnci BAŞER KOLCU, Özlem Sürel KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ

Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretim Üyesi Olmak

Hatice ŞAHİN