Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları

Amaç: İyi bir hekim olmak ve hekimlik değerlerini kazanmak için mezuniyet öncesi tıp eğitimi büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin hekimlik mesleğini nasıl algıladıkları ve bu algıyı etkileyen etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamız, Ekim 2019–Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilerle gerçekleştirilmiş, tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Çalışma 751 gönüllü öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplamada kullanılan anket formu; kişisel bilgilerin ve bir adet açık uçlu sorunun yer aldığı ilk bölüm ile Gökler ve ark.ları tarafından 2017 yılında geliştirilen Hekimlik Değer Algısı (HDA) Ölçeğinden oluşmaktadır. Ölçek; 3 alt boyuttan (hekim tutumu, hasta hekim ilişkisi, hekimin empati yeteneği) ve 18 olumlu maddeden oluşan 5’li Likert olarak hazırlanmıştır. Veri analizinde gruplar arası karşılaştırmalarda değişkenler normal dağılım göstermediği için Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır.Bulgular: Yaşları 18-29 yıl (ortalama 20.36 ±0.07) arasında değişmekte olan katılımcıların %47,4’ü kadın; 41,5’i birinci, %18,8 ikinci, %15,4 üçüncü, %7,6 dördüncü, %12,6 beşinci, %4 altıncı sınıftı. HDA ölçeğinden alınan ortalama puan 79.56± 7.2 (27-90); tutum puanı 36.88±3.4 (10-40); ilişki puanı 22.27±2.2 (7-25); empati puanı 15.61±3.0’dır (6-20). Kadın katılımcıların tutum alt boyut puanı 37.25±3.1 (p=0,009), erkeklerin empati alt boyut puanı 15.24±2.9 (p=0,00) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Sınıflar arası farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). HDA puanı 1. sınıflarda yüksek iken 3. sınıfa doğru azalmış, 4. sınıfta yeniden yükselmiştir. Akademik başarı algısı yükseldikçe HDA ortalama puanın anlamlı olarak arttığı (p=0.003) tespit edilmiştir. Katılımcıların “İyi bir hekim nasıl olmalıdır?” sorusuna verdikleri ilk üç yanıt; bilgili (%31,2), iyi iletişim becerilerine sahip (%23,7), sabırlı (%20) olarak belirlenmiştir.Sonuç: HDA ve alt boyutların tümünde en yüksek puanların birinci sınıflara, en düşük puanların ise üçüncü sınıflara ait olduğu saptanmıştır. Akademik başarı algısı yüksek olan öğrencilerin HDA puanları da yüksek bulunmuştur.

Medical Profession Value Perceptions of Medical Students

Aim: Undergraduate medical education has great importance to be a good doctor and to gain medical values. In our study, we aimed to determine how the students of Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine perceive the medical profession and the factors affecting this perception.Methods: Our descriptive study was carried out on students studying at Aydın Adnan Menderes UniversityFaculty of Medicine. The study was carried out with the participation of 751 volunteer students. The firstpart of the questionnaire included personal information and one open-ended question, the second partincluded the Medical Value Perception Scale (MPVS) developed by Gökler et al. (2017). The Scaleconsisted of 3 sub-dimensions (physician attitude, patient-physician relationship, physician's empathyability) and 18 positive items with 5-point Likert. In the data analysis, Mann Whitney U and KruskallWallis tests were used.Results: The participants’ ages varied between 18-29 year (20.36±0.07); 356 (47.4%) were female;41.5% were first, 18.8% second, 15.4% third, 7.6% fourth, 12.6% fifth and 4% were sixth grade. Themean score obtained from the MPVS was 79.56±7.2 (27-90); attitude score 36.88±3.4 (10-40); doctor’srelationship 22.27±2.2 (7-25); empathy was 15.61±3.0 (6-20). The attitude score of the female was37.25±3.1 (p=0.009), the empathy score for the males was 15.24±2.9 (p=0.00). The difference betweenthe classes was statistically significant (p<0.001). The MPVS was high in the first grade; it decreasedtowards the third and increased in the fourth grade. The average score of MPVS increased significantly(p=0.003) as the perception of academic achievement increased. The participants first three answers for"How should a good doctor be?" were; knowledgeable (31.2%), with good communication skills (23.7%),patient (20%).Conclusions: In all MPVS and sub-dimensions, first grades got the highest scores, and third grades gotthe lowest scores. MPVS scores of participants with high academic achievement perception were high.

Kaynakça

1. Gourevitch D. The history of medical teaching. The Lancet. 1999;354:SIV33.

2. Metcalfe D. The Edinburgh Declaration. Oxford University Press; 1989.

3. Council G. Tomorrow's doctors: recommendations on undergraduate medical education. London: GMC. 1993.

4. Antezana FS, Chollat-Traquet CM, Yach D. Health for all in the 21st century. World health statistics quarterly Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales. 1998;51(1):3-6.

5. Ulusal ÇEP-2020 U , Ulusal ÇEP-2020 U , Ulusal ÇEP-2020 D . Medical Faculty - National Core Curriculum 2020. Tıp Eğitimi Dünyası. 2020; 19(57 - 1): 1-146.

6. Gökler ME, Öz F, Metintaş S. Hekimlik Değer Algısı Ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliğinin tıp fakültesi öğrencilerindeki sonuçları. Turkish Journal of Public Health. 2017;15(1):26.

7. Öcal EE, Aygüzer C, Dereli FE, Erbil S, Güneri B, Işık ST, et al. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Hastalarda Hekimlik Değer Algılarına Bakışın Değerlendirilmesi. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi. 2018;3(2):28-39

8. Neumann M, Edelhäuser F, Tauschel D, Fischer MR, Wirtz M, Woopen C, et al. Empathy decline and its reasons: a systematic review of studies with medical students and residents. Academic medicine. 2011;86(8):996-1009.

9. Hojat M, Vergare MJ, Maxwell K, Brainard G, Herrine SK, Isenberg GA, et al. The devil is in the third year: a longitudinal study of erosion of empathy in medical school. Academic Medicine. 2009;84(9):1182-91.

10. Swing SR. The ACGME outcome project: retrospective and prospective. Medical teacher. 2007;29(7):648-54.

11. Monrouxe LV, Rees CE, Hu W. Differences in medical students’ explicit discourses of professionalism: acting, representing, becoming. Medical education. 2011;45(6):585-602.

12. Reimer D, Russell R, Khallouq BB, Kauffman C, Hernandez C, Cendán J, et al. Pre-clerkship medical students’ perceptions of medical professionalism. BMC medical education. 2019;19(1):1-9.

13. Hurwitz S, Kelly B, Powis D, Smyth R, Lewin T. The desirable qualities of future doctors – A study of medical student perceptions. Medical Teacher. 2013;35(7):e1332-e9.

14. Kearney RA. Defining professionalism in anesthesiology. Medical education. 2005;39(8):769-76.

15. Lambe P, Bristow D. What are the most important non-academic attributes of good doctors? A Delphi survey of clinicians. Medical teacher. 2010;32(8):e347-e54.

Kaynak Göster

Vancouver Oncu S , Erel Ö . Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021; 20(61): 98-105.
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

19.6b 12.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Görüş ve Tutumları

Hülya AYBEK, Hülya ÇERMİK, Mustafa Kemal ALİMOĞLU

COVID-19 Pandemisi Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Yöntemleri Konusunda Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tecrübelerinin Değerlendirilmesi

Ayhan ÖZHASENEKLER, Basri Furkan DAĞCIOĞLU, Didem ŞENER, Ahmet Çevik TUFAN, Reyhan ERSOY

Tıp Fakülteme Mektubum Var!

Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Canan AKMAN, Çetin TORAMAN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Zeynep BAYKAN, Hasan GÜNEŞ, Yasemin SEYFELİ

Yolun Başı: Bir Tıp Fakültesi Özelinde Mesleklerarası Eğitime İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

Mukadder İnci BAŞER KOLCU, Özlem Sürel KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ

Covid-19 Pandemi Yönetimi Uzaktan Eğitim Programının Etkililiği

Özlem MIDIK, Özlem TERZİ, Hatice Nilden ARSLAN, Fatih TEMOÇİN, Servet AKER, Yeliz TANRIVERDİ, Aytül KARABEKİROĞLU, Fatih ÇALIŞKAN, Cihad DÜNDAR, A.tevfik SÜNTER, Sancar BARIŞ, S. Sırrı BİLGE, Levent GÜNGÖR, Okan CAN, Ayşenur BAYRAM, Fatma BAYRAMBAŞ

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları

Selcen ONCU, Özlem EREL

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Gözünden Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim

Selcen ONCU, Ilgaz AKDOĞAN, Özgür GÜVEN, Hayriye Dilek AKDOGAN, Ayşe TOSUN

Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretim Üyesi Olmak

Hatice ŞAHİN

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Sanal Kurban Olma Durumlarının İncelenmesi

Barış SEZER, Meral DEMİRÖREN