Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Sanal Kurban Olma Durumlarının İncelenmesi

Amaç: Teknolojnin gelişimi üniversite öğrencileri arasında etkileşimi artırması, öğrenmenin desteklenmesi gibi katkılarının yanında, bazı olumsuz durumları da beraberinde getirmektedir. Budurumlardan biri de sanal zorbalık (cyberbullying) kavramıdır. Bu çalışma da fakültelerinde birinci sınıfta öğrenim gören Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sanal zorba/kurban olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Araştırma tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu 307 öğrenciden (tüm öğrenci sayısının %74’ü) oluşmuştur. Veriler; Kişisel Bilgi Formu ve Sanal Zorba/Kurban Ölçeği ile elektronik yoldan toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma olarak sunulmuştur. Verilerin analizi için parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.Bulgular: Öğrencilerin sanal zorba ( X =21,04 ± 3,64) ve sanal kurban ( X =23,62±5,53) ölçeklerinden aldıkları ortalama puanlar düşüktür. Öğrencilerin sanal zorba olma durumları ile cinsiyet, akademik başarı, internet kullanım süresi ve yaşanılan yer değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Öğrencilerin sanal kurban olma durumu ile interneti uzun süre kullanımları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin sanal zorbalık esnasında en çok eğlenme (%61,6), sanal kurban olan öğrencilerin kızgınlık (%23,4), endişe(%17,5) ve stres (%15,4) duyguları hissettikleri belirlenmiştir.Sonuç: Çalışmada öğrencilerin sanal zorba ve sanal kurban ölçeklerinden almış oldukları puanların düşük olduğu bulunmuştur. Sanal kurban olan öğrencilerin uzun süreli internet kullanımları arasında anlamlı fark olduğundan güvenli internet kullanımına ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi önemlidir.

Investigation of Being a Cyberbully and a Cybervictim among the Medical Students

Aim: The development of technology not only increases interaction among university students and supports learning, but also brings some negative situations. One of these situations is the concept of cyberbullying. In this study, it was aimed to determine the level of being a cyberbully/victim of first-year medical students at Hacettepe University.Methods: The research was conducted according to survey model. The study group consisted of 307 students. Research data was obtained electronically via Personal Information Form andCyberbullying/Cyber Victimization Scales. The data was analyzed with SPSS 22.0 statistical package program. Descriptive statistics were presented as number, percentages, mean and standart deviation. Mann Whitney U and Kruskal Wallis analyzes, which are nonparametric tests, were performed for the analysis of the data.Results: The average scores recorded by the students in the cyberbullying ( X =21,04±3,64) and cyber victimization ( X =23,62±5,53) scales were low. There was no significant difference between level of being cyberbully of the students and gender, academic success, internet usage time and place of residence variables (p>0,05). There was a significant difference between level of being cybervictim of the students and the use of internet for a long time (p<0,05). It was determined that cyberbullied students experienced feelings of fun (%23,4), and the cybervictims experienced feelings of anger (%23,4), anxiety (%17,5) and stress (%15,4).Conclusions: In this study, the scores of students’ in the cyberbullying and cyber victimization scales were found low. Since there was a significant difference between cybervictimization and students' long-time internet usage, it is important to organize trainings on safe internet use.

Kaynakça

1. Smith PK, Mahdavi J, Carvalho M, Fisher S, Russell S, Tippett N. Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. J Child Psychol Psychiatry. 2008;49(4):376-385.

Kaynak Göster

Vancouver Sezer B , Demirören M . Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Sanal Kurban Olma Durumlarının İncelenmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021; 20(61): 106-118.
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

20b 12.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretim Üyesi Olmak

Hatice ŞAHİN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Gözünden Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim

Selcen ONCU, Ilgaz AKDOĞAN, Özgür GÜVEN, Hayriye Dilek AKDOGAN, Ayşe TOSUN

Yolun Başı: Bir Tıp Fakültesi Özelinde Mesleklerarası Eğitime İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

Mukadder İnci BAŞER KOLCU, Özlem Sürel KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ

COVID-19 Pandemisi Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Yöntemleri Konusunda Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tecrübelerinin Değerlendirilmesi

Ayhan ÖZHASENEKLER, Basri Furkan DAĞCIOĞLU, Didem ŞENER, Ahmet Çevik TUFAN, Reyhan ERSOY

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Görüş ve Tutumları

Hülya AYBEK, Hülya ÇERMİK, Mustafa Kemal ALİMOĞLU

Tıp Fakülteme Mektubum Var!

Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Canan AKMAN, Çetin TORAMAN

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Sanal Kurban Olma Durumlarının İncelenmesi

Barış SEZER, Meral DEMİRÖREN

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları

Selcen ONCU, Özlem EREL

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Zeynep BAYKAN, Hasan GÜNEŞ, Yasemin SEYFELİ

Covid-19 Pandemi Yönetimi Uzaktan Eğitim Programının Etkililiği

Özlem MIDIK, Özlem TERZİ, Hatice Nilden ARSLAN, Fatih TEMOÇİN, Servet AKER, Yeliz TANRIVERDİ, Aytül KARABEKİROĞLU, Fatih ÇALIŞKAN, Cihad DÜNDAR, A.tevfik SÜNTER, Sancar BARIŞ, S. Sırrı BİLGE, Levent GÜNGÖR, Okan CAN, Ayşenur BAYRAM, Fatma BAYRAMBAŞ