Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Gözünden Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 tüm dünyada pek çok alanda etkisini göstermiştir. Covid-19’un ülkemizde de etkili olmaya başlamasıyla 16.03.2020 tarihinden itibaren üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmiş ve ardından uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Bu çalışmada, fakültemizde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreci ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi ve karşılaştıkları sorunların saptanması amaçlanmıştır.Yöntem: Bu araştırmaya, 2019-2020 bahar yarıyılında uzaktan eğitime devam eden Dönem I-V’e kayıtlı toplam 1246 öğrenciden, internet ortamında gönderilen anketi tam olarak dolduran 832 öğrenci dâhil edilmiştir. Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, sahip oldukları uzaktan eğitim alt yapı olanaklarına, üniversite ve fakülte bilgilendirmelerine, uzaktan eğitim sistemi teknik alt yapısına, güncellenen ders programına, ders materyallerine, eğiticilere ve uzaktan eğitimin öğrenciye olan etkisine ilişkin geribildirimleri bir anket ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21,12±1,98 yıl arasında değişmekte olup %92,4’ü evlerinden internete bağlanabildiklerini, %51,0’ı internete yalnız bilgisayardan bağlandıklarını, %49,9’u uzaktan eğitimi etkili bulduklarını, %42,3’ü ise uzaktan eğitimin etkin öğrenmelerini sağladığını, %75,1’i senkronize ders video kayıtlarını daha sonra izlemenin öğrenmelerini olumlu etkilediğini belirtmiştir. Uzaktan eğitimin amacına ulaşması 10 üzerinden ortalama 5,96±2,38 öğrenmeye katkısı 5,56±2,48 olarak bulunmuştur.

Distance Education in the Perspective of Aydın Adnan Menderes University Medical Faculty Students during the Pandemic Period

Aim: Covid-19 was accepted as a pandemic by the World Health Organization, and has been effective in many areas all over the World. When Covid-19 started to be effective in our country, face-to-face education in universities was suspended on 16th March 2020 and the distance education decision was decided. In this study, we aimed to evaluate the opinions of Aydın Adnan Menderes University Medical Faculty students’ about distance education process they experienced.Methods: In this study, 832 students from a total of 1246 in Term I-V continuing in the spring term of2019-2020, who completed an online questionnaire, were included. Questionnaire evaluated students'socio-demographic characteristics, distance education infrastructure facilities, faculty informations,system technical infrastructure, educational program materials, trainers, their feedback on the effect ofdistance education.Results: The average age of the students was 21.12±1.98, 92.4% could connect to internet from theirhomes, 51.0% connect to internet only from computer, 49.9% find distance education effective, 42.3%stated that distance education enables to learn effectively. 75.1% stated that watching the video recordingsof the lessons affected their learning positively. Achieving the goal of distance education was evaluatedas 5.96±2.38 out of 10, and its contribution to learning was 5.56±2.48.Conclusions: In this study, we evaluated students feedback of distance education, during the pandemicin our faculty. Most of the students can connect to internet from their homes and mostly use computer forlessons, it seems positive to be able to follow the lessons regularly. Faculty informations about distanceeducation was insufficient, updates of the educational program caused dissatisfaction. Students think,watching the videos of recorded lectures again, affects their learning positively, but they have problemsin accessing the videos. We think that informing the trainers and supporting their participation in facultydevelopment programs can be supportive.

Kaynakça

Sandhu P, de Wolf M. The impact of COVID-19 on the undergraduate medical curriculum. 2020;25(1):1764740.

WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. 2020. www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (Erişim tarihi: 01.07.2020)

Kapıcıoğlu MİS, İşler V, Bulun M, Toprak Ş, Okutanoğlu A, Gülnar B, Ganiz, et al. Tıp Eğitiminde Senkron Eğitim ve Selçuklu Tıp Fakültesi’ndeki Uygulamaları. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. 2003;2(3):16.

Başkan Saraç'tan Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitim Süreci ve YKS’nin Yeni Tarihine İlişkin Basın Açıklaması. (26.03.2020) 2020. https://covid19.yok.gov.tr/alinan-kararlar (Erişim tarihi: 05.07.2020)

Üniversitelerdeki Sınavların Yüz yüze Gerçekleştirilmeyeceğine İlişkin Karar.11.05.2020. 2020. https://covid19.yok.gov.tr/alinan-kararlar (Erişim tarihi: 05.07.2020)

Gürpınar E, Alimoğlu MK, Kulaç E, Nacar M, Budakoğlu Iİ, Karaoğlu N, et al. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E-öğrenme Uygulaması. Tıp Eğitimi Dünyası Derg. 2012; (34):33-41.

Gürpınar E , Zayim N. Tıp Eğitimi ve E-Öğrenme. Tıp Eğitimi Dünyası. 2008; 27(27):19-24

Sims R. Interactivity on stage: Strategies for learner-designer communication. Australasian Journal of Educational Technology. 1999;15(3).

Telli Yamamoto SG, Altun D. Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 2020;3(1):25-34.

Karadağ E, Yücel C. Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi. 2020;10(2):181-92.

Al-Balas M, Al-Balas HI, Jaber HM, Obeidat K, Al-Balas H, Aborajooh EA, et al. Distance learning in clinical medical education amid COVID-19 pandemic in Jordan: current situation, challenges, and perspectives. BMC medical education. 2020;20(1):1-7.

Duraku ZH, Hoxha L. The impact of COVID-19 on education and on the well-being of teachers, parents, and students: Challenges related to remote (online) learning and opportunities for advancing the quality of education. 2020. https://www. researchgate. net/publication/341297812 (Erişim tarihi: 01.09.2020)

Khojasteh L, Karimian Z, Sharifzadeh S, Nasiri E. Medical students' views of e-learning-based medical education during COVID-19 pandemic. 2020. https://assets.researchsquare.com/files/rs-117994/v1/3aa53498-65c5-44c1-b833-c1e27c491d65.pdf (Erişim Tarihi: 01.10.2020)

Hammond D, Louca C, Leeves L, Rampes S. Undergraduate medical education and Covid-19: engaged but abstract. Medical Education Online. 2020; 25(1). 15. Rose S. Medical Student Education in the Time of COVID-19. JAMA. 2020.323(21):2131-2.

Orlearns M. Hershey, 2014 M. Challenges and Solutions when Designing and Teaching Online Courses. In: DeMarco A, Wolfe K, editors. Cases on Critical And Qualitative Perspectives in Online Higher Education. USA: PA: IGI Global; 2014.

Comas-Quinn A. Learning to teach online or learning to become an online teacher: An exploration of teachers' experiences in a blended learning course. ReCALL. 2011.23:218-32.

Kaynak Göster

Vancouver Oncu S , Akdoğan I , Güven Ö , Akdogan H , Tosun A . Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Gözünden Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021; 20(61): 85-97.
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

19.5b 12.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Sanal Kurban Olma Durumlarının İncelenmesi

Barış SEZER, Meral DEMİRÖREN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Gözünden Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim

Selcen ONCU, Ilgaz AKDOĞAN, Özgür GÜVEN, Hayriye Dilek AKDOGAN, Ayşe TOSUN

Covid-19 Pandemi Yönetimi Uzaktan Eğitim Programının Etkililiği

Özlem MIDIK, Özlem TERZİ, Hatice Nilden ARSLAN, Fatih TEMOÇİN, Servet AKER, Yeliz TANRIVERDİ, Aytül KARABEKİROĞLU, Fatih ÇALIŞKAN, Cihad DÜNDAR, A.tevfik SÜNTER, Sancar BARIŞ, S. Sırrı BİLGE, Levent GÜNGÖR, Okan CAN, Ayşenur BAYRAM, Fatma BAYRAMBAŞ

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Görüş ve Tutumları

Hülya AYBEK, Hülya ÇERMİK, Mustafa Kemal ALİMOĞLU

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Zeynep BAYKAN, Hasan GÜNEŞ, Yasemin SEYFELİ

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları

Selcen ONCU, Özlem EREL

COVID-19 Pandemisi Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Yöntemleri Konusunda Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tecrübelerinin Değerlendirilmesi

Ayhan ÖZHASENEKLER, Basri Furkan DAĞCIOĞLU, Didem ŞENER, Ahmet Çevik TUFAN, Reyhan ERSOY

Yolun Başı: Bir Tıp Fakültesi Özelinde Mesleklerarası Eğitime İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

Mukadder İnci BAŞER KOLCU, Özlem Sürel KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ

Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretim Üyesi Olmak

Hatice ŞAHİN

Tıp Fakülteme Mektubum Var!

Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Canan AKMAN, Çetin TORAMAN