Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Amaç: İnternet ve akıllı telefonların günlük hayata getirdikleri kolaylıklar yanında bilinçsiz kullanımları birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılık oranlarını, akademik erteleme düzeylerini, akıllı telefon kullanımözelliklerini belirlemek ve nomofobi ile akademik erteleme ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.Yöntem: Çalışma da her bir sınıf için en az 75 öğrencinin örneklem grubuna alınması gerektiği hesaplanmış; toplam 450 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiş ve 511 öğrenciye ulaşılmıştır. Çalışma için gerekli etik kurul izni ve dekanlık izni alınmıştır. Tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama araçları anket, öğrencilerin sosyodemografik ve akıllı telefon kullanım özelliklerini soran sorularla akıllı telefon bağımlılığı (nomofobi) ölçeği ve akademik erteleme ölçeğinden oluşmuştur. Ki kare, Kruskal Wallis varyans analizi, Mann Whitney U testi, pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Nomofobi, akademik erteleme ve Genel Akademik Not Ortalaması arasındaki ilişkiler yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir.Bulgular: Öğrencilerin %99,8’i akıllı telefona sahipti. Öğrenciler akıllı telefonlarını en çok aileleri ile konuşmak ve sosyal ağlara girmek için kullanmaktadır. Nomofobi ölçeğinden alınan puan ortalamaları 70.1±25.1 (min:20-max:140) olarak hesaplanmıştır. İki öğrenci bağımlılık yok; 170 öğrenci (%33,7) hafif düzeyde, 273 öğrenci (%54,1) orta düzeyde ve 60 öğrenci (%11,9) ciddi düzeyde bağımlı olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin cinsiyetleri ile nomofobi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Kadınlarda ciddi düzeyde bağımlılık erkeklerden daha yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Öğrencilerin akademik erteleme ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 55.8±12.0‘dır. Nomofobinin akademik erteleme üzerinde pozitif yönlü; akademik ertelemenin de GANO üzerinde negatif yönlü etkisi olduğu görülmüştür. Nomofobinin genel akademik not ortalaması üzerinde negatif yönlü etkisi görüldü. Yapılan analizler birlikte incelendiğinde akademik ertelemenin genel akademik not ortalamasını düşürdüğü; nomofobinin doğrudan akademik ertelemeyi arttırırken dolaylı olarak da genel akademik not ortalamasını düşürdüğü belirlenmiştir.Sonuç: Akıllı telefon kullanımı fakültemiz öğrencilerinde yaygındır ve akademik ertelemeye sebep olarak öğrenci başarısını da düşürmektedir.

The Relationship Between Smart Phone Addiction and Academic Procrastination and Academic Success in Erciyes University Medical Faculty Students

Aim: In addition to the convenience that the internet and smart phones bring to daily life, their unconscious use also brings some problems. It was aimed to determine the rates of smartphone addiction, academic procrastination, smartphone usage characteristics in Erciyes University Faculty of Medicine students and also to examine the relationship between nomophobia and academic procrastination and academic achievement.Methods: 75 students from each class, 450 students were targeted, and 511 students were reached. The necessary ethics committee permission and dean's permission were obtained for the study. The survey method was used. The questionnaire consists of a smartphone addiction (nomophobia) scale and an academic procrastination scale with questions asking sociodemographic and smartphone usage characteristics. Chi square, Kruskal Wallis variance analysis, Mann Whitney U test, Pearson correlation analysis were performed. Relationships between nomophobia, academic procrastination and grade point average were tested by structural equation modeling.Results: 99.8% of the students had a smartphone. Students mostly used their smartphones to talk to their families and to access social networks. Mean score for the nomophobia scale was calculated as 70.1 ± 25.1 (min: 20-max: 140). Two students have no addiction; 170 students (33.7%) were evaluated as mild, 273 students (54.1%) as moderate and 60 students (11.9%) as severely dependent. A statistically significant difference was found between the gender and nomophobia levels of the students. Severe addiction was found higher in women than men. The average score the students got from the academic procrastination scale was 55.8 ± 12.0. Nomophobia has positive effect on academic procrastination and academic procrastination has negative effect on grade point average. A negative effect of nomophobia on grade point average was also observed. When the analyzes are examined together, it is seen that academic postponement decreases the grade point average and nomophobia directly increases academic procrastination and indirectly decreases grade point average.Conclusions: The use of smart phones is also common among the students of our faculty, and it reduces student success by causing academic procrastination.

Kaynakça

KAYNAKÇA 1. Yanık A, Batu M. Sorunlu Akıllı Telefon Kullanımı ve Öne Çıkan Psikopatolojilerin Sistematik Gözden Geçirilmesi. In: Mercan Y (Ed.). Multidisipliner Perspektiften Psikoloji. İksad yayınevi;2019.

2. Erdem H, Türen U, Kalkın G. Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi 2017;10(1):1-12.

3. Gökaliler E, Aybar A, Göker G. Bir Statü Tüketimi Göstergesi Olarak Iphone Markalı Akıllı Telefon Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 2011;7(1):36-48.

4. Bragazzi NL, Del Puente G. A Proposal for İncluding Nomophobia in The New DSM-V. Psychology Research And Behavior Management 2014;7:155-160.

5. Prasad M, Patthi B, Singla A, Gupta R, Saha S, Kumar JK, Malhi R, Pandita V. Nomophobia: A Cross-sectional Study to Assess Mobile Phone Usage Among Dental Students. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2017:11(2): ZC34-ZC39.

6. Akanferri AA, Aziale LK, Asampana I. An Empirical Study on Mobile Phone Usage Among Young Adults in Ghana: From The Viewpoint of University Students. Int J Comput Appl. 2014;98(5):15-21.

7. Minaz A, Çetinkaya Bozkurt Ö. Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin ve Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017; 9(21):268-286.

8. Sharma N, Advani U, Sharma L, Jain M, Sharma K, Dixit AM. Pattern of Mobile Phone Usage Among Medical Students. Int J Acad Med. 2019;5:118–23.

9. Yıldırım C, Şumuer E, Adnan M, Yıldırım S. A Growing Fear Prevalence of Nomophobia Among Turkish College Students. Information Development 2016;32(5):1322- 1331.

10. Steel P. The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulatory Failure. Psychological Bulletin 2007;133(1):65-94.

11. Klassen RM, Krawchuk LL, Rajani S. Academic Procrastination of Undergraduates: Low Self-Efficacy to Self-Regulate Predicts Higher Levels of Procrastination. Contemporary Educational Psychology 2007; 33:915-931.

12. Lay CH. At Last, My Research Article on Procrastination, Journal Of Research in Personality 1986; z20(4):474-495.

13. Guzey M. Akademik Erteleme: Bir Öğrenci Klasiği. Türk Psikoloji Bülteni 2007;13 (41): 84-86.

14. Balkıs M, Duru E. Akademik Erteleme Davranışının Öğretmen Adayları Arasındaki Yaygınlığı, Demografik Özellikler ve Bireysel Tercihlerle İlişkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama 2009;5(1):18-32.

15. Uzun Özer B, Demir A, Ferrari JR. Exploring Academic Procrastination Among Turkish Students: Possible Gender Differences in Prevalence and Reasons. The Journal of Social Psychology 2009;149(2):241-257.

16. Bekleyen N. Understanding the Academic Procrastination Attitude of Language Learners in Turkish Universities. Educational Research and Reviews 2017;12(3):108-115.

17. Özer A, Altun E. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2011;11(21):45-72.

18. Demir Y, Kutlu M. İnternet Bağımlılığı, Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. International Journal of Social Science 2017;61:91-105.

19. Yıldırım C, Correia AP. Exploring the Dimensions of Nomophobia: Development, Validation of A Self-Reported Questionnaire. Computers in Human Behavior 2015; 49: 130-137.

20. Çakıcı DÇ. Lise Ve Üniversite Öğrencilerinde Genel Erteleme ve Akademik Erteleme Davranışının İncelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2003, Ankara.

21. Toraman Ç, Özdemir HF, Koşan Aytuğ AM, Orakçı Ş. Relationships between Cognitive Flexibility, Perceived Quality of Faculty Life, Learning Approaches, and Academic Achievement. International Journal of Instruction 2020;13(1):85-100.

22. Sut Kahyaoğlu H, Kurt S, Uzal Ö, Özdilek S. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Sosyal ve Eğitim Hayatına Etkisi. Euras J Fam Med 2016;5(1):13-19.

23. Baghianimoghadam MH, Shahbazi H, Masoodi Boroojeni D, Baghianimoghadam B. Attitude and Usage of Mobile Phone among Students in Yazd University of Medical Science. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(8):752-4.

24. Siddiqi N, Jahan F, Moin F, Al-Shehhi F, Albalushi F. Excessive use of Mobile Phones by Medical Students: Should Precautions be Taken? Biomedical and Pharmacology Journal 2017;10(4):1631-1638.

25. Pavithra MB, Suwarna M, Mahadeva Murthy TS. A Study on Nomophobia - Mobile Phone Dependence, Among Students of a Medical College in Bangalore. Ntl J of Community Med 2015;6(3):340-344.

26. Ünal MH. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi. Uzmanlık Tezi 2015. T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı.

27. Madhusudan M, Sudarshan P, Tv S, Gopi A, Fernandes S. Nomophobia and Its Determinants Among The Students of A Medical College in Kerala. International Journal of Medical Science and Public Health 2017;6:1046-1049.

28. Sethia S, Melwani V, Melwani S, Priya A, Gupta M, Khan A. A Study to Assess The Degree of Nomophobia Among The Undergraduate Students of A Medical College in Bhopal. International Journal Of Community Medicine And Public Health 2018; 5(6): 2442-2445.

29. Yıldırım S, Kolcu G, Başaran Ö, Tamam İ. Smart Phone Addiction And Related Factors in First Class Students of A University Faculty of Medicine. Med J SDU 2019;26(4): 396-407.

30. Aman T. Shah N, Hussain A, Khan A, Asif S, Qazi1A. Effects Of Mobıle Phone Use On The Socıal And Academıc Performance Of Students Of A Publıc Sector Medıcal College In Khyber Pakhtunkhwa Pakıstan. KJMS 2015;8(1):99-103.

31. Rosen LD, Carrier LM, Cheever NA. Facebook And Texting Made Me Do It: Media-Induced Task-Switching While Studying. Computers in Human Behavior 2013;29(3): 948-958.

32. Pellowe EL, Cooper A, Mattingly BA. Are Smart Phones Inhibiting Smartness? Smart Phone Presence, Mobile Phone Anxiety, and Cognitive Performance. Undergraduate Journal of Psychology 2015;28(1): 20-25.

33. Nikhita CS, Jadhav PR, Ajinkya SA. Prevalence of Mobile Phone Dependence in Secondary School Adolescents. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2015;9(11): 6-9.

34. Farooqui IA, Pore P, Gothankar J. Nomophobia: an Emerging İssue in Medical İnstitutions? J Ment Health. 2018;27(5):438-441.

35. Mengi A Abhishek, S, Gupta V. An Institution-Based Study to Assess The Prevalence Of Nomophobia and Its Related Impact Among Medical Students in Southern Haryana,India. J Family Med Prim Care 2020;9(5):2303–2308.

36. Basu S, Garg S, Singh MM, Kohli C. Addiction-like Behavior Associated with Mobile Phone Usage among Medical Students in Delhi. Indian J Psychol Med. 2018;40:446–51.

37. Dasgupta P, Bhattacherjee S, Dasgupta S, Roy JK, Mukherjee A, Biswas R. Nomophobic Behaviors Among Smartphone Using Medical And Engineering Students in Two Colleges Of West Bengal. Indian J Public Health 2017;61:199-204.

38. Davie N, Hilber T. Nomophobia: Is Smartphone Addiction a Genuine Risk For Mobile Learning? 13th International Conference Mobile Learning 2017. p:100-104.

39. Sezer B, Atılgan Çiftçi SB. Akıllı Telefon Kullanımının Karanlık Tarafı (Nomofobi): Endişelenmemize Gerek Var Mı? Tıp Eğitimi Dünyası 2019;18(54): 30-43.

40. Okuyan Birimoğlu C, Güner Döner P, Güneş Uslusoy S. Hemşirelik ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2019;8(4):372-382.

41. Hoşgör H, Tandoğan Ö, Gündüz Hoşgör D. Nomofobinin Günlük Akıllı Telefon Kullanım Süresi Ve Okul Başarısı Üzerindeki Etkisi: Sağlık Personeli Adayları Örneği. The Journal of Academic Social Science 2017; 5(46):573-595.

42. Özdemir B, Cakir O, Hussain Irshad. Prevalence of Nomophobia among University Students: A Comparative Study of Pakistani and Turkish Undergraduate Students. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 2018; 14(4):1519-1532.

43. Gürbüz IB, Ozkan G. What is Your Level of Nomophobia? An Investigation of Prevalence and Level of Nomophobia Among Young People in Turkey. Community Mental Health Journal 2020;56:814–822.

44. Seyhun S, Özçelik S, Yabacı A, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi, XI. Ulusal Tıp Eğitimi Çevrimiçi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 -14 Ekim 2020, ss.1-2.

45. Gültekin S, Gürer GT. Formasyon Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışları ile Akademik Özyeterlik Düzeyleri İlişkisi. International Journal of Computers in Education (IJCE) 2018;1(1):49-64.

46. Balkıs M, Erdinç D. Gender Differences in The Relationship Between Academic Procrastination, Satifaction with Academic Life and Academic Performance. Electronic Journal of Research in Educational Psychology 2017;15(1):105-125.

47. Bulut R, Ocak G. Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarını Etkileyen Etmenler. E-Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Dergisi 2017;8(2):75-90.

48. Çeri B, Çavuşoğlu C, Gürol M. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Social Science 2015;34:385-394.

49. Kınık Ö, Odacı H. Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Bazı Bireysel ve Çevresel Değişkenler Bir Etken Olabilir mi?. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2020; 10(1): 183-192.

50. Ahmed S, Pokhrel N, Roy S, Samuel AJ. Impact of Nomophobia: A Nondrug Addiction Among Studentsof Physiotherapy Course Using An Online Cross-Sectional Survey. Indian J Psychiatry 2019;61:77–80.

51. Anju PT, Aswathy KS, Athira S, Athulya N. Mobile Phone Dependence and Sleep Quality Among Undergraduate Students. Indian J Forensic Med Toxicol. 2019;13:11–5.

Kaynak Göster

Vancouver Baykan Z , Güneş H , Seyfeli Y . Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021; 20(61): 119-134.
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

20b 12.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Sanal Kurban Olma Durumlarının İncelenmesi

Barış SEZER, Meral DEMİRÖREN

Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretim Üyesi Olmak

Hatice ŞAHİN

Tıp Fakülteme Mektubum Var!

Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Canan AKMAN, Çetin TORAMAN

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Görüş ve Tutumları

Hülya AYBEK, Hülya ÇERMİK, Mustafa Kemal ALİMOĞLU

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Zeynep BAYKAN, Hasan GÜNEŞ, Yasemin SEYFELİ

COVID-19 Pandemisi Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Yöntemleri Konusunda Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tecrübelerinin Değerlendirilmesi

Ayhan ÖZHASENEKLER, Basri Furkan DAĞCIOĞLU, Didem ŞENER, Ahmet Çevik TUFAN, Reyhan ERSOY

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Gözünden Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim

Selcen ONCU, Ilgaz AKDOĞAN, Özgür GÜVEN, Hayriye Dilek AKDOGAN, Ayşe TOSUN

Covid-19 Pandemi Yönetimi Uzaktan Eğitim Programının Etkililiği

Özlem MIDIK, Özlem TERZİ, Hatice Nilden ARSLAN, Fatih TEMOÇİN, Servet AKER, Yeliz TANRIVERDİ, Aytül KARABEKİROĞLU, Fatih ÇALIŞKAN, Cihad DÜNDAR, A.tevfik SÜNTER, Sancar BARIŞ, S. Sırrı BİLGE, Levent GÜNGÖR, Okan CAN, Ayşenur BAYRAM, Fatma BAYRAMBAŞ

Yolun Başı: Bir Tıp Fakültesi Özelinde Mesleklerarası Eğitime İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

Mukadder İnci BAŞER KOLCU, Özlem Sürel KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları

Selcen ONCU, Özlem EREL