THE CONTRIBUTION OF CLIL APPROACH TO TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE; EXAMPLE OF FINLAND, POLAND AND TURKEY

This study aims to comparatively reveal the contributions of the CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach being used in teaching English, in accordance with CEFR4, as a foreign language. In the study, the English education programs of Finland, Poland and Turkey were studied in terms of similarities and differences in the methods carried out. The research was carried out with qualitative research method, comparative education and document analysis patterns. The data and results obtained from the study showed that each method used in teaching English as a foreign language cannot be sufficient on its own. In addition, it is concluded that the use of "grammartranslation" method in Turkey should be supported with communication based methods and CLIL approach. In addition, it has been observed that the significant contribution of the CLIL approach, integrated with language teaching methods, which is included in the Finnish and Polish foreign language education programs already, to the process of teaching English as a foreign language has been demonstrated through international assessments. The findings and the results of the study show that Finland and Poland, which provide foreign language education by using communicative methods and the CLIL approach, are significantly successful in this regard, it is also concluded that Turkey should revise the methods used and adapt the CLIL method to achieve better results in teaching English as a foreign language.

$CLIL^5$ Yaklaşımının İngilizce Öğretimine Katkısı; Finlandiya, Polonya ve Türkiye Örneği

Bu çalışma, yabancı dil öğretiminde kullanılan CLIL (Content and Language Integrated Learning - İçerik Temelli Dil Öğrenimi) yaklaşımının, CEFR standartlarına uyumlu olarak yabancı dil olarak İngilizce öğretimine olan katkılarını, karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamına çeşitli açılardan farklılıkları ve benzerlikleri bulunan Finlandiya ve Polonya ile Türkiye’de yürütülen İngilizce eğitim programları dâhil edilmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak karşılaştırmalı eğitim yoluyla, doküman analizi ile yürütülmüştür. Finlandiya, Polonya ve Türkiye’de yabancı dil olarak İngilizce eğitimi ile ilgili olarak döküman analizi, tarama yöntemi ve geçmiş yıllara ait veri analizleri yoluyla yürütülen çalışma sonucunda ulaşılan veriler ve sonuçlar yabancı dil olarak İngilizce eğitiminde kullanılan yöntemlerin her birinin tek başına yeterli olamayacağını, Türkiye’de İngilizce eğitimi için kullanılan “Dilbilgisi-Çeviri” yönteminin iletişime dayalı diğer öğretim yöntemleri ve CLIL yaklaşımı ile desteklenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Tüm bunların yanında, Finlandiya ve Polonya yabancı dil eğitim programlarına dahil edilen CLIL yaklaşımının dil öğretim yöntemleri ile entegre kullanıldığında yabancı dil olarak İngilizce öğretimi sürecine yaptığı kayda değer katkıların uluslararası değerlendirmeler yoluyla da kanıtlandığı gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen ve yorumlanan bulgular CLIL yaklaşımı ile yabancı dil eğitimi yürüten Finlandiya ve Polonya’nın önemli ölçüde başarılı olduğunu, Türkiye’nin ise kullanılan dil öğretim yöntemlerini güncellemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Kaynakça

Brooks, N. (1964). Language and Language Learning: Theory and Practice, 2nd ed. Harcourt Brace.

CEFR (2001). The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Council of Europe and Cambridge University Press.

Christ, H. (2000). Zweimal hinschauen – Geschichte bilingual lernen. In Bredella, L. & F.J. Meißner (eds.). Wie ist Fremdverstehen Lehr- und Lernbar? Gunter Narr, 43-83.

Coppola, J. (2005). English language learners: Language and literacy development during the preschool years. Journal of the New England Reading Association, 41, 18-23. Acces date: 20.11.2006.

Coyle, D. (2005). CLIL: Planning Tools for Teachers. University of Nottingham.

Coyle, D., Marsh, D. & P. Hood. (2010) Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press.

English Proficiency Index (2019). http://www.ef.com.tr/epi/finland, Acces date: 21.09.2020.

English Proficiency Index, (2019). http://www.ef.com.tr/epi/poland, Acces date: 21.09.2020.

English Proficiency Index, (2019). http://www.ef.com.tr/epi/turkey, Acces date: 21.09.2020.

Fischer, G. (2000). Lifelong learning: More than training. Journal of Interactive Learning Research, 11(3), 265-294.

Fırat, A. (2009). A Study on the Attitudes of Young Learners Towards Learning English. Unpublished MA Thesis, Çukurova University.

Georgiou S. & Pavlou P. (2011). Guidelines for CLIL Implementation in Primary and Pre-Primary Education. ISBN 978-9963-9058-1-2

GUS (Central Statistical Office / Główny Urząd Statystyczny) (2017). Varşova.

Halliday, M.A.K. (1975). Learning How to Mean: Explorations in the Development of Language. Edward Arnold.

Harper, C. & Jong, E. (2004). Misconceptions about Teaching English-Language Learners. Journal of Adolescent ve Adult Literacy, 48, 152-162.

Euroclick (1994). http://www.euroclic.net, Acces date: 24.11.2017.

OECD (2015). http://www.oecd.org/publications/oecd-handbook-forinternationally-comparative-education-statistics-9789264279889-en.htm, Acces date: 21.11.2017.

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Anglika/teaching_material/clil/gui delinesforclilimplementation1.pdf, Acces date: 04.05.2017.

OECD (2017). https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance2017_eag-2017-en#page1, Acces date: 18.07.2017.

Jaatinen, R. & Saarivirta, T. (2014). The Evolution of English language Teaching during societal transition in Finland – A mutual relationship or a distinctive process? Australian Journal of Teacher Education, 39(11). http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2014v39n11.3

Kara, A. (2000). İlköğretim birinci kademede bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi. Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık.

Lamsfuß-Schenk. (2002). Geschichte und Sprache – Ist der Bilinguale Geschichtsunterricht der Königsweg zum Geschichtsbewusstsein?

Lapp, D. & Flood, J. (1994). Are we communicating? Effective instruction for students who are learning English as a second language. The Reading Teacher, 48, 260-264.

Larsen-Freeman, D. & M.H. Long (1991). An Introduction to Second Language Acquisition Research. Longman.

Leppänen, P. H. , Hämäläinen, J. A. , Salminen, H. K. , Eklund, K. M. , Guttorm, T. K. , & Lohvansuu, K. (2011). Newborn brain eventrelated potentials revealing atypical processing of sound frequency and the subsequent association with later literacy skills in children with familial dyslexia. Cortex, 46, 1362–1376. doi: 10.1016/j.cortex.2010.06.003

Marsh, D. (2012). Blended learning: Creating Learning Opportunities for Language Learners. Cambridge University Press.

Mehisto, P. Marsh, D. & Frigols, M. (2008). Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Macmillan Education.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2009). Avrupa'da Öğrencilerin Ulusal Ölçümü: Hedefler, Organizasyon ve Sonuçların Kullanımı.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). PISA 2015 Ulusal Ön Rapor. Eğitek.

Mitchell, R. (1985) Communicative Interaction Research Project: Final Report. Department of Education, University of Stirling.

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A Comprehensive Grammar of the English language. Longman.

Richards, J.C. & Rodgers T.S. (1987). The Audio-Lingual Method. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.

Rutherford, W.E. (1987). Second Language Grammar: Learning and Teaching. Longman.

Sahlberg, P. (2011). Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? Columbia University. Teacher’s College Press.

Slatterly, M. & Willis, J. (2001). English for primary teachers. Oxford University Press cited in Shin, J.K. (Edit.) Teaching English to young learners.

TEPAV. (2011). http://www.tepav.org.tr/upload/files/1399388519-1, Acces date: 22.09.2017.

Usta, H. (2014). PISA 2003 ve PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı Üzerine Uluslararası Bir Karşılaştırma: Türkiye ve Finlandiya. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi

Ültanır, Y. G. (2005). Türk eğitim sistemi ile avrupa birliği ülkelerindeki hümanist-demokratik eğitim modelinin karşilaştirmasi. Millî Eğitim Dergisi, 33, 167, 110-153.

Wolff, D. (2004). Integrating Language and Content in the Language Classroom: Are Transfer of Knowledge and of Language Ensured?. Proceedings of the GERAS.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı). Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster