BİRLEŞTİRİLMİŞ İŞBİRLİKLİ OKUMA VE KOMPOZİSYON TEKNİĞİYLE KULLANILAN HİKÂYE HARİTASI YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERDE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ VE TUTUMA ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde birleştirilmiş işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniği (BİOK) ile kullanılan hikâye haritası yönteminin öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini geliştirmedeki ve Türkçe dersine yönelik tutumları üzerindeki etkilerini belirlemektir.Nicel araştırma yöntemi kullanılanaraştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sivas il merkezindeki Behrampaşa İlköğretim Okulu’ndaeğitim görmekte olan 5. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, bir deney bir de kontrol grubu bulunmaktadır. Deney grubunda 36, kontrol grubundan ise 30 öğrenci yer almıştır. Deney grubunda birleştirilmiş işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniği ile kullanılan hikâye haritası yöntemi, kontrol grubunda ise geleneksel yöntem kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi ve Acat (2000) tarafından geliştirilen ‘Türkçe Dersine İlişkin Tutum Ölçeği (TDTÖ)’ ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde bağımlıgruplar t testi, bağımsız gruplar t testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı oldukları görülmüştür. Kontrol grubundaki öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarında bir farklılık belirlenmezken, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yöntemininöğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

The Effect of Story Mapping Method Used with Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Technique in Turkish Language Course on Reading Comprehension Skill and Attitude

The purpose of this study is to determine the effect of story mapping method used with cooperative integrated reading and composition (CIRC) technique in Turkish Language course on developing reading comprehension skill and on attitudes towards Turkish Language course. In research, experimental design with pretest-posttest control group was preferred. The research was administered on 5th grade students enrolled at Behrampaşa Primary School in 2011-2012 academic year in Sivas city center. The study includes one experimental and one control group. Experimental group included 36 students while control group included 30 students. Experimental group used story mapping method supported with CIRC technique while control group used traditional method. Data of the study were collected by using achievement test, developed by the researchers and the ‘Attitude Scale towards Turkish Language Course (ASTLC)’ developed by Acat (2000). Frequency, percentage, paired groups t test, independent groups t test and Mann-Whitney U test were used to analyze the data. Study results revealed that experimental group students, who used story mapping methodused with CIRC technique achieved more than control group students, who used traditional method. Story mapping method used with CIRC technique has had a positive effect on experimental group students’ attitudes towards Turkish Language course while no significant difference was determined in control group students’ attitudes. The post-attitude scores of students in experimental group were higher than those in control group.

Kaynakça

Acat, M. B. (2000). Dilin İşlevselliği Yaklaşımına Göre Hazırlanmış Türkçe Öğretimi Programının Temel Dil Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Açıkgöz, K. Ü. (2002). Aktif Öğrenme. (1. Baskı). Eğitim Dünyası Yayınları.

Akça, G. (2002). Hikâye Haritası Yönteminin, İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Alpar, R. (2011). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay Yayıncılık.

Baumann, J. F. & Bergeron, B. (1993). Story-map instruction using children’s literature: Effects on first graders’ comprehension of central narrative elements. Journal of Reading Behaviour, 25, 407-437.

Bayrakçeçen, S. (2009). Test geliştirme. E. Karip (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme içinde (s. 294-324). (3. Baskı). PegemA Yayıncılık.

Bloom, B. S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev. D. A. Özçelik). Milli Eğitim Basımevi.

Boulineau, T., Fore III, C., Hagan-Burke, S. & Burke, M. D. (2004). Use of storymapping to increase the story-grammer text comprehension of elementary student with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 27(2), 105-121.

Bozkurt, Ü. (2005). Hikâye Haritası Yönteminin Okuduğunu Anlama Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Burgul Öztoprak, F. (2006). Öykü Öğretiminde Öykü Haritası Kullanımının Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler. (2. Baskı). PegemA Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (5. Baskı). PegemA Yayıncılık.

Calderón, M., Hertz-Lazarowitz, R. & Slavin, R. E. (1998). Effects of bilingual cooperative integrated reading and composition on students transitioning from spanish to english reading. Elementary School Journal, 99(2), 153- 166.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education. (5th edition). Routledge Falmer.

Cresswell, J. W. (2003). Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (6th edition). SAGE Publications.

Çoban, A. & Tabak, G. (2011). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki hikâyelerin hikâye haritalama yöntemine göre incelenmesi. Journal of European Education, 1(1), 43-50.

Daqi, L. (2000). Effect of Story Mapping and Story Map Questions on the Story Writing Performance of Students with Learning Disabilities. Doctoral dissertation, Texas Tech University.

Davis, Z. T. & McPherson, M. D. (1989). Story map instruction: A road map for reading comprehension. The Reading Teacher, 43(3), 232-240.

Davis, Z. T. (1994). Effects of prereading story mapping on elementary readers’ comprehension. Journal of Educational Research, 87(6), 353-360.

Demircioğlu, G. (2009). Geçerlik ve güvenirlik. E. Karip (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme içinde (s. 89-121). (3. Baskı). PegemA Yayıncılık.

Dimino, J., Gersten, R., Carnine, D. & Blake, G. (1990). Story gramer: An approach for promoting at risk secondary students’ compehension of literature. The Elementary School Journal, 91(1), 19-32.

Duman, N. (2006). Hikâye Haritası Yönteminin Eğitilebilir Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gall, M. D., Borg, W. R. & Gall, J. P. (1996). Educational Research: An Introduction. (Sixth edition). Longman Publishers.

Gardill, M. C. & Jitendra, A. K. (1999). Advanced story map instruction: Effects on the reading comprehension of students with learning disabilities. Journal of Special Education, 33(1), 2-17.

Gay, L. R. (1987). Educational Research. Competencies for Analysis and Application. (Third edition). Merrill Publising Company.

Gökçe, B. & Sis, N. (2011). Gülten Dayıoğlu’nun çocuk öykülerinin “hikâye haritası” yöntemine göre incelenmesi ve genel bir değerlendirme. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 1925-1949.

Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Nobel Yayın Dağıtım.

Idol, L. (1987). Group story mapping: A comprehension strategy for both skilled and unskilled readers. Journal of Learning Disabilities, 20(4), 196-205.

Idol, L. & Croll, V. J. (1987). Story-mapping training as a means of improving reading comprehension. Learning Disability Quarterly, 10(3), 214-229.

Işıkdoğan, N. (2009). Hikâye Haritası Tekniğinin Zihin Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerini Kazanmalarındaki Etkililiği Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (5. Baskı). Asil Yayın Dağıtım.

Kan, A. Ü. (2012). Sosyal bilgiler Dersinde Bireysel ve Grupla Zihin Haritası Oluşturmanın Öğrenci Başarısına, Kalıcılığa ve Öğrenmedeki Duyuşsal Özelliklere Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. (Geliştirilmiş 11. Baskı). Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Karasar, N. (2005). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. (13. Baskı). Nobel Yayın.

Kaya, M. & Kardaş, M. N. (2019). Türkçe öğretmenleri ile Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe ders kitaplarındaki metinlerle ilgili görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 323-342.

Kaya, M. & Çiftçi, Ö. (2020). Teachers and students’ evaluation of listening texts in Turkish textbooks. International Journal of Education & Literacy Studies, 8(1), 84-94. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.8n.1p.84

Köse, E. (2009). Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin planlanması. E. Karip (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme içinde (s. 124-152). (3. Baskı). PegemA.

Kuruyer, H. G. (2010). İkili Kodlama Kuramı Destekli Hikâye Haritası Öğretiminin Hikâye Analizine ve Yazımına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Mathes, P. G. & Fuchs, D. (1997). Cooperative story mapping. Remedial & Special Education, 18(1), 20-27.

MEB. (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Nas, R. (2003). Türkçe Öğretimi. (Eğitim Fakültesi Öğrencileri ve Sınıf Öğretmenleri İçin). Ezgi Kitabevi.

Öz, F. (2006). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. (3. Baskı). Anı Yayıncılık.

Özçelik, D. A. (2010a). Eğitim Programları ve Öğretim. (2. Baskı). PegemA.

Özçelik, D. A. (2010b). Ölçme ve Değerlendirme. (3. Baskı). PegemA.

Özçelik, D. A. (2010c). Test Hazırlama Kılavuzu. (4. Baskı). PegemA.

Özdemirli, G. (2011). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencinin Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumu Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta- Analiz Çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Reutzel, R. (1986). Investigating a synthesized comprehension instructional strategy: The cloze story map. Journal of educational research, 79(6), 343- 349.

Roberts, G., Torgesen J. K., Boardman A. & Scammacca, N. (2008). Evidancebased strategies for reading instruction of older students with learning disabilities. Learning Disabilities Research&Practice, 23(2), 63-69.

Skeans, S. E. S. (1991). The effects of cooperative integrated reading and composition, fidelity of implementation, and teacher concerns on student achievement. Dissertation Abstract International, 53(2), 455A.

Slavin, R. E., Madden, N., Farnish, A. M. & Stevens, R. E. (1995). Cooperative integrated reading and composition. A Brief Overview. ERIC: ED 378 569.

Smith, C. B. (1990). Story map: Setting, plot, mood, theme. Reading Teacher, 44(2), 178-179.

Sorrell, A. L. (1990). Three reading comprehension strategies: Tells, story mapping and qars. Academic Therapy, 25(3), 359-368.

Stagliano, C. & Boon, R. T. (2009). The effects of a story-mapping procedure to ımprove the comprehension skills of expository text passages for elementary students with learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 7(2), 35-58.

Stall, L. A. (2000). The story face: An adaptation of story mapping that incorporates visualization and discovery learning to enhance reading and writing. The Reading Teacher, 54(1), 26-31.

Stevens, R. J., Madden, N. A., Slavin, R. E. & Farnish, A. M. (1987). Cooperative integrated reading and composition: Two field experiments. Reading Research Quarterly, 22, 433-454.

Stringfield, S., Luscre, D. & Gast, D. L. (2011). Effects of a story map on the accelerated reader post-reading test scores in students with high functioning autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 26, 218-229.

Tekin, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (Gözden geçirilmiş 17. Baskı). Yargı Ofset.

Tran, L. (2007). Can We Use a Story Map?: Using a Story Map Graphic Organizer to Improve Student's Narrative Writing. ProQuest dissertations and theses, University of California.

Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (3. Baskı). PegemA.

Yaman, B. (1999). Birleştirilmiş Kubaşık Okuma ve Yazma Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Okuduğunu ve Dinlediğini Anlamaya Yönelik Akademik Başarıları ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yılmaz, M. (2008). Hikâye haritası yönteminin okuduğunu anlamaya etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 213-225.

Yılmaz, A. (2009). Ölçme ve değerlendirmede testler. E. Karip (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme içinde (s. 154-231). (3. Baskı). PegemA.

Yılmaz, M. & Arslan, Ş. (2018). Dinlediklerini özetlemede hikâye haritası yönteminin etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(23), s. 25-39. https://doi.org/10.16990/SOBIDER.4222

Kaynak Göster