Yükseköğretim Öğrencilerinin Kentsel ve Kırsal Alanlarda COVID-19 Deneyimi

Resmi istatistiklere göre Türkiye'de yaklaşık sekiz milyon yükseköğretim öğrencisi bulunmaktadır. Yani Türkiye nüfusunun sekizde biri yükseköğretime devam etmektedir. Bu çalışmada, yükseköğretim öğrencilerinin fiziksel ve sosyal çevreleri açısından uzaktan eğitim sürecinde yaşanan dijital uçurum ele alınmaktadır. Türkiye'de ilk COVID-19 vakaları 2020 Mart ayının ikinci haftasında görüldüğünde, örgün eğitim derhal durdurulmuştur ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı bitene kadar örgün eğitim uzaktan eğitimle devam etmiştir ve 2021-2022 yükseköğretim yılına kısmen (yaklaşık %40) uzaktan eğitimle başlanmıştır. Bu çalışma, COVID-19 salgını sırasında kentsel alanda veya kırsal alanda yaşama durumunu ve yaşanılan mekânın etkisini karşılaştırmak için Türkiye'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden (AYBÜ) lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine odaklanmaktadır. Literatür taraması tamamlandıktan sonra orijinal verilerin toplanması için öncelikle etik kurulu onayı alındı ve bu onaydan sonra Haziran ve Eylül 2020 tarihleri arasında otuz dört öğrenciyle Telefon ve Skype görüşmeleri yapılmıştır. Daha sonra ortaya çıkan ana temalar (örneğin konum, kentsel ve kırsal alanlar, uzaktan eğitim) ışığında NVivo programı da kullanılarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Şehir merkezinde yaşayan öğrenciler, bu salgının üstesinden gelmek için hem psikolojik hem de sosyal ve ekonomik olarak daha fazla zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan, kırsal alanda ya da şehir çeperlerinde yaşayan ve internet aracılığı ile eğitim materyalleri ve olanaklarına erişebilen öğrenciler pandemi boyunca daha bağımsız, güvenli ve üretken olduklarını belirtmişlerdir.

COVID-19 Experience of Higher Education Students in Urban and Rural Areas

According to official statistics, there are approximately eight million higher education students in Turkey. In other words, one-eighth of Turkey's population continues to higher education in Turkey. In this study, the digital divide in distance education in terms of the physical and social environment of higher education students is discussed. When the first COVID-19 cases were recorded in Turkey in the second week of March 2020, formal education was immediately stopped with distance education until finishing 2020-2021 education year and 2021-2022 higher education year started with partly (approximately %40) distance education. This paper focusses on undergraduate (BA) and postgraduate students (both MA and PhD) from Ankara Yildirim Beyazit University (AYBU) in Turkey to compare the function of living in the urban area or rural area during the COVID-19 pandemic. After finishing literature review and getting ethical approval for collecting original data, Phone and Skype interviews between June and September 2020 has done with thirty-four students. Then, the datasets analyzed with the NVivo program with regards to emerged main themes (e.g., location, urban and rural areas, and distance education). In this study, students living in the city center stated that they experienced more psychological, social and economic difficulties in order to overcome this pandemic. Students who live in rural or suburban areas and can access educational materials and facilities with secure internet access have been found to be more independent, safe and productive during the COVID-19 pandemic.

Kaynakça

Açıkgöz, Ö. & Günay, A. (2020). The Early Impact of the Covid-19 Pandemic on the Global and Turkish Economy, Turkish Journal of Medical Sciences, 50, 520-526.

Arık, S., Karakaya, F., Çimen, O. & Yılmaz, M. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim hakkında ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 631-659.

Aydın, Y., & Köse, M. (2021). Covid-19 ve Çevrimiçi Eğitim: Yükseköğretim Öğrencileri Açısından Evin Anlamı ve İşlevi, TYB Akademi, 33, 60-78.

Azionya, C. M. & Nhedzi, A. (2021). The Digital Divide and Higher Education Challenge with Emergency Online Learning: Analysis of Tweets in the Wake of theCOVID-19 Lockdown. Turkish Online Journal of Distance Education, 22 (4), 164-182.

Balcı, Y. & Çetin, G. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinin Türkiye'de İstihdama Etkileri ve Kamu Açısından Alınması Gereken Tedbirler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bahar (Covid-19 Özel EK.) 40-58.

Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 3. Eds.

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: Sage Publications, 3. Eds.

DiMaio, D., Enquist, W., D., & Terence S. (2020). Introduction: A New Coronavirus Emerges, This Time Causing a Pandemic, Annual Review of Virology 7: iii-v.

Iacono, V.L., Symonds, P. & Bron, D.H.K. (2016). Skypes as a Toll for Qualitative Research Interviews, Sociological Research Online, 21(2), 103-117.

Işık, M. & Bahat, İ. (2021). COVID 19: Eğitimde Yeni Arayışlar. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 4(1), 82-89.

Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 Salgınının Uygulamalı Derslere Etkisi ve Bu Derslerin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesi: Temel Tasarım. Dersi Örneği, Medeniyet Sanat – İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 6(1): 44-56, https://doi.org/10.46641/medeniyetsanat.741737

Karip, E. (2020). Covid 19 Okulların kapatılması ve sonrası. https://tedmem.org/vurus/covid-19-okullarin-kapatilmasi-ve-sonrasi (Accessed: 26.09.2021).

Kuban, D. (1995). Türk ‘Hayat’lı Evi, İstanbul, Mısırlı Matbaacılık A.Ş.

Kutlu, B. & Titrek, O. (2021). Opinions of graduate students about distance education in the period of Covid-19 pandemic. International Journal of Curriculum and Instruction 13(1), 13(1), Special Issue (2021) 743–755.

Larue B. (2020). Labour Issues and COVID-19, Canadian Journal of Agriculture Economics 68(2), 231-237.

Lawrence, R. J. (1987). What Makes A House A Home? Environment and Behavior, Sage Publications, 19(2), 154-168.

Lembani, R., Gunter, A., Breines, M. & Dalu, M.T.B. (2020). The same course, different access: the digital divide between urban and rural distance education students in South Africa, Journal of Geography in Higher Education, (44)1, 70-84, DOI: 10.1080/03098265.2019.1694876

Mallett, S. (2004). Understanding home: A critical review of the literature, The Sociological Review, 52 (1), 62-89.

Mason, J. (2. ed. 2003). Qualitative Researching. London: Sage Publications.

Moskal, B., Leydens, J. & Pavelich, M. (2002). Validity, realibility and the assessment of engineering education. Journal of Engineering Education, 91 (3): 351-354.

Nerse, S. (2020). Dijital Eğitimde Eşitsizlikler Kırsal-Kentsel Ayrımlar ve Sosyoekonomik Farklılaşmalar, The Journal of Humanity and Society 10(4), 413-444.

OECD (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 pandemic of 2020. Paris: OECD Publishing.

Özer, M. & Suna, E. H. (2020). “Covid-19 Salgını ve Eğitim”. Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği. Eds. Şeker, Muzaffer, Özer, Ali and Korkut, Cem. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). 171-192.

Özer, M.; Suna, E. H.; Çelik, Z. & Aşkar, P. (2020). Covid-19 Salgını Dolayısıyla Okulların Kapanmasının Eğitimde Eşitsizlikler Üzerine Etkisi. The Journal of Humanity and Society, 10(4), 217-246.

Rakoff, R. (1977). Ideology in everyday life: The meaning of the house, Politics and Society 7, 85- 104.

Ronald, R. (2008). The ideology of home ownership: Homeowner societies and the role of housing. New York: Palgrave Macmillan.

Saegert, S. (1985). The Role of Housing In The Experience Of Dwelling. Home Environments: Human Behaviour and Environment, 8. Eds. Altman, Irwin and Werner, Carol M.. New York: Plenum Press: 287-309.

Saunders, P. (1990). A Nation of Home Owners. London: Unwin Hyman.

Saunders, P. (2016). Restoring a Nation of Home Owners. London: Civitas.

Shereen, M., A., Khan, S., Kazmi, A., Bashir, N., & Siddique, R. (2020). COVID- 19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses, Journal of Advanced Research, 24, 91-98.

Sirkeci İ., & Yüceşahin, M., M. (2020). Coronavirus and Migration: Analysis of Human Mobility and the Spread of COVID-19, Mıgratıon Letters, 17(2), 379-398.

Telli, S. G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.

Telli, S. G. & Altun, D. (2021). Coronavirus (Covid-19) Pandemisi Döneminde Çevrimiçi Öğrenme. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 4(2), 90-107.

Yüksek Öğretim Kurulu. “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2019” https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/universite-izleme- vedegerlendirme-genel-raporu-2019.pdf (Accessed: 01.06.2020).

Kaynak Göster

APA Aydın, Y. & Köse, M. (2021). COVID-19 Experience of Higher Education Students in Urban and Rural Areas . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , (46) , 337-354 .