KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN AFİŞ TASARIMLARININ GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

"Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu Şirketlerin Afiş Tasarımlarının Göstergebilim Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı bu çalışmada, çok uluslu şirketlerin küresel mesajlar taşıyan reklam afişlerinin göstergebilimsel açıdan incelenmesi, Roland Barthes'in 'Gösterge İlkeleri' kitabında yer alan başlıklar öncülüğünde ele alınmış ve uzmanlar eşliğinde geliştirilmiştir. Araştırma modeli nitel araştırma yöntemi olarak göstergebilimsel açıdan içerik analizidir. Araştırmada Interbrand'ın 2003-2013 yılları arasında yayınlamış olduğu 'Best Global Brands / En Değerli Global Markalar' araştırmasında ilk 10'a giren markalardan, küreselleşmeyle ilgili mesajlar taşıyan Google ve McDonald's afişi seçilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında; çok uluslu firmaların afiş tasarımlarında küresel mesajları yoğun bir şekilde kullandıkları tespit edilmiştir. Google afişinde; bilgiyi üreten de yönlendiren de biziz mesajının verildiği, McDonald's afişinde; fastfood tipi beslenme alışkanlığına yönelik olumsuz eleştirilere karşılık, olumlu bir söylemin yansıtılmaya çalışıldığı görülmektedir.

THE ANALYSIS ABOUT POSTER DESIGN OF MULTINATIONAL COMPANIES IN TERMS OF SEMIOLOGY AT GLOBALIZING PROCESS

"The Analysis About Poster Design of Multinational Companies in Terms of Semiology at Globalizing: Example of Google and McDonald's Posters" with title in this study, the analysis of advertising banners which bear global messages of multinational corporations in terms of semiotics is discussed and has been developed by views of experts and performedunder the guidance of topics in Roland Barthes' book 'Elements of Semiology'. The model of researchinvolvescontentanalysis as a method of qualitativeresearch in terms of semiotics. Inthisstudy, Google and McDonald's posters from posters which bear messages about globalization, of the brandsplaced top ten of the survey published by Interbrand between 2003-2013 'Best Global Brands', are chosen. When the data acquired from the research is analyzed; it is determined that the multinational corparations used global messages and mottos frequently. In a Google banner; the fact that they are the producers and the router of the information flow is insinuated, McDonald's banner; critisisms against the fast food dietary habit are answered.

Kaynakça

Akerson, Fatma E. (2005). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Multilingual.

Aşıkoğlu, Rıza. (1993). Globalleşme Sürecinde Uluslararası Finansal Yönelimler. T.C. Dum- lupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları, 2, s. 5.

Balkanlı, Osman A. (2002). Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine. Uludağ Ünv. İİBF Dergisi, 21, 1, s. 16.

Barnet, R. J. & Cavanagh, J. (1995). Küresel Düşler (G. Şen, Çev.). İstanbul: Sabah Yayınları.

Barthes, Roland. (1979). Göstergebilim İlkeleri (B. Vardar, M. Rifat, Çev.). Kültür Bakanlığı Yayınları.

Barthes, Roland. (2005). Göstergebilimsel Serüven (M. Rifat, S. Rifat, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bauman, Zygmunt. (1999). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Becer, Emre. (1999). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi.

Berger, Asa Arthur. (1994). Görsel İletişim Öğeleri (S. Parsa, Çev.). Düşünceler Dergisi. 7. İzmir: E.Ü. Basımevi.

Çürük, T., Doğan, Z. & Türk, Z. (2005). Çok Uluslu İşletmelerin Faaliyet Gösterdikleri Ülkede

Karşılaştıkları Muhasebe Sorunları. İstanbul Ünv. SBF Dergisi, 32, s. 55. Demirel, Demokaan. (2006). Küresel Eksende Devletin Yeni Kimliği: Etkin Devlet. Sayıştay Dergisi, 60.

Erkman, Fatma. (1987). Göstergebilim'e Giriş. İstanbul: Alan Yayınları.

Ertep, H. (2007). Gündelik Yaşamımızın Ucundan Tutunan Bir Tasarım Nesnesi: Afiş. Grafik Tasarım Dergisi. 13, s. 80-84

Fiske, John. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş (S. İrvan, Çev.). Ankara: Ark Yayınları.

Fiske, John. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş (S. İrvan, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Guiraud, Pierre. (1994). Göstergebilim (M. Yalçın, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.

Hasanoğlu, Mürteza. (2002). Küreselleşmenin Devlet Yönetimine Etkileri. Türk İdare Dergisi, 434.

Hirst, P., Thompson, G. (1996). Küreselleşme Sorgulanıyor (Ç. Erdem, E.Yücel, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.

Ilgaz, Ceyda. (2000). Küreselleşme ve 1980 Sonrası Türk Basınına ve Toplumuna Yansıma. İstanbul: Doğan Ofset Yayınları.

Kaçmazoğlu, H. Bayram. (2002). Doğu-Batı Çatışması Açısından Globalleşme. Eğitim Araş- tırmaları 6.

Karahan, Çağatay. (2004). Dil Dışı Gösterge Olarak Sanat/Resim. Erişim:14.03.2015, fi- le:///C:/Users/Selma/Downloads/79-301-1-PB%20(2).pdf

Keser, Aşkın. (2004). Çokuluslu Şirketler ve Çokuluslu Şirketlerde İnsan Kaynakları Yöneti- mi Yaklaşımı. Erişim: 24.12.2014, http://www.akademikbakis.org/eskisite/1/2.pdf

Özsarı, Mustafa. (2005). Tarihçe, Ekoller ve Edebiyat İle İlişkisi Bakımından Semiyotik. Erişim: 23.12.2014, http://www.egeedebiyat.org/modules.php?name=News&file=print&- sid=88

Parsa, Seyide. (1994). Televizyon Estetiği. İzmir: E.Ü. Basımevi.

Rifat, Mehmet. (1992). Genel Göstergebilim Sorunları Kuram ve Uygulama. İstanbul: Alaz Yayınları.

Rifat, Mehmet. (1996). Homo Semioticus. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Rifat, Mehmet. (2009). Göstergebilimin ABC'si. İstanbul: Say Yayınları.

Rifat, Mehmet. (2013). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları. İstanbul: YKY.

Rugman, A. M. &Hodgetts, R. M. ( 1995). International Business: A Strategic Management Approach. TheMcGraw-Hill, Inc:USA.

Saussure, Ferdinand De. (2001). Genel Dilbilim Dersleri (B. Vardar, Çev.). İstanbul: M u l t ilingual Yayınları.

Sosyal Medya Türkiye. (2010). Grey İstanbul'un Adwords Billboard Reklamları Business İnsider'ın Gündeminde. Erişim:03.06.2015, http://www.socialmediatr.com/blog/grey-istanbulun-adwords-billboard-reklamlari-business-insiderin-gundeminde

Toplumal Analiz. (2014). Subliminal Mesaj Örnekleri 1 (+18). Erişim: 03.06.2015, http:// www.toplumsalanaliz.net/2014/05/subliminal-mesaj-ornekleri-1-18.html

Williams, C.J.,Dubrin, A.J. &Sisk, H.L. (1985). Management and Organization. South-Western Publishing Co.,Cincinati.

Kaynak Göster