TEOG İngilizce Başarısıyla İlişkili Değişkenlerin Krashen'in Dil Edinimi Kuramı’na Göre İncelenmesi

İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin TEOG İngilizce başarısını yordayan faktörlerin araştırıldığı bu çalışmada, İngilizce'ye yönelik tutum, yabancı dil kaygısı, İngilizce'ye maruz kalma, öğrenim görülen okul türü, ebeveyn eğitim düzeyi ve İngilizce bilgisi ile TEOG İngilizce başarısı arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Stephen Krashen'in "İkinci Dil Edinimi Kuramı" ve alan yazındaki bulgular doğrultusunda oluşturulan bir model yapısal eşitlik çatısı altındaki modelleme türlerinden biri olan Çoklu Göstergeler Çoklu Nedenler (ÇGÇN) modeli ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre İngilizce'ye yönelik tutum, öğrenim görülen okul türü, ebeveyn eğitim ve İngilizce seviyesi ve İngilizce'ye maruz kalma sıklığı İngilizce başarısını anlamlı ve pozitif olarak etkilerken, yabancı dil kaygısının İngilizce başarısı üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi vardır. Ayrıca ebeveyn eğitiminin, İngilizce seviyesi ve İngilizceye yönelik tutumun İngilizce başarısı üzerindeki etkilerinin önemli bir kısmının İngilizceye maruz kalma tarafından aracılık edindiği bulunmuştur. Buna göre, İngilizce'ye yönelik olumlu tutum sahibi bireylerin daha çok anlaşılır girdi peşinde olacağı ve dolayısıyla daha sık İngilizce'ye maruz kalacağı, neticede de İngilizce ediniminin daha çok olacağı Krashen'in İkinci Dil Edinim Kuramı ile doğrulanmıştır

Investigation of the Variables Related to TEOG English Achievement Using Language Acquisition Theory of Krashen

In this study, the effects of students’ attitude towards English, foreign language anxiety, exposure to English, school type (i.e. state or private), parents’ English proficiency and education level on the students’ English achievement in TEOG exam are investigated. To achieve this goal, a multiple indicators and multiple causes (MIMIC) model has been developed, and tested based on Stephen Krashen’s language acquisition theory and the literature. According to the research results, attitudes towards English, school type, amount of English exposure, parents’ education level and English proficiency have meaningful and positive effects on English proficiency, while language anxiety has a meaningful but negative effect on it. Moreover, it was found that the effects of parents’ education level and English proficiency and the students’ attitudes towards English on English proficiency are mediated by exposure to English. Therefore, Krashen’s second language acquisition theory stating that those who have positive attitudes towards English will seek more comprehensible input and so will be more exposed to English and consequently will acquire English more is validated

Kaynakça

Alpar, R. (2013). Çok değişkenli istatistiksel yöntemler (4. Edition). Ankara: Detay Yayıncılık.

Baş, G. (2012). Attitude scale for elementary English course: Validity and reliability study. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 411-424.

Başol, G., & Zabun, E. (2014). The predictors of success in Turkish high school placement exams: Exam prep courses, perfectionism, parental attitudes and test anxiety. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 78-87.

Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: AMOS uygulamaları. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Bilsay, G. Ö. (2012). The factors related with the achievements of students in English lesson in accordance with the primary schools level determination exam (SBS) results. Unpublished Master’s Thesis, Hacettepe University, Ankara.

Bollen, K. A. (1989). A new incremental fit index for general structural equation models. Sociological Methods & Research, 17(3), 303-316.

British Council, & Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) (2013). Turkey national needs assessment of state school English language teaching. Retrieved April 27, 2016, from https://www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/turkey_national_needs_assessment_of_state_s chool_english_language_teaching.pdf

Brown, T. (2015). Confirmatory Factor Analysis For Applied Research. (2nd Edition). New York: The Guilford Press.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.

Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (2nd ed.). New York: Routledge.

Can, E., & Can, C. I. (2014). Problems encountered in second foreign language teaching in Turkey. Trakya University Journal of Education, 4(2), 43-63.

Chomsky, N. (1965) Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: MIT Press.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Ed.). NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

Çelebi, D. (2006). Education of mother tongue and teaching foreign language in Turkey. Erciyes University Journal of the Institute of Social Sciences, 21(2), 285-307.

Çiftçi, C. ve Çağlar, A. (2014). The effect of socio-economic characteristics of parents on student achievement: Is poverty destiny? Journal of Human Sciences, 11(2), 155-175.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. (3. Edition) Ankara: Pegem Akademi.

de Bot, K., & Evers, R. (2007). Determinants of contact, proficiency, and attitudes. In M. Berns, K. Bot, & U. Hasebrink (Eds.), In the Presence of English: Media and European Youth (pp. 71-88). New York: Springer.

Delbesoğlugil, A. B. Ö. (2013). As predictors of academic success in EFL classrooms,self-regulation, selfesteem and attitude: A case study. Unpublished Master’s Thesis, Gaziantep University, Gaziantep.

Demirdaş, Ö. (2012). Foreign language anxiety and performance of language students in Turkish university preparatory classes. Unpublished Master’s Thesis, Abant İzzet Baysal University, Bolu.

Demirpolat, B., C. (2015). Türkiye’nin yabancı dil öğretimiyle imtihanı: sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: SETA.

Doğan, E., & Demir, S. B. (2015). Examination of the relation between TEOG score and school success in terms of various variables. Journal of Education and Training Studies, 3(5), 113-121

Erdoğan, İ., Giorgetti, F. M. & Çifçili, V. (2011). Predictors of the elementary school proficiency exams and issues of equality in educational facilities. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 215- 228.

Ekmekyermezoğlu, N. (2010). Socio-cultural factors effecting academic successes of 8th grade students of primary education at English class. Unpublished Master’s Thesis, İnönü University, Malatya.

Erbaş, H. (2015). An analysis of the attitudes of students towards English due to various variables in primary and secondary schools. Unpublished Master’s Thesis, Yeditepe University, İstanbul.

Erkan, S. S. S. (2012). Problems of English language instruction in primary in Turkey and their suggestions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1117-1121.

Gökcan, M., & Çobanoğlu Aktan, D. (2016). İngilizceye Maruz Kalma Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi. In N. Akpınar Dellal & H. Yokuş (Eds), Proceedings of international contemporary educational research congress (pp. 283-294). Ankara: Pegem Akademi.

Gradman, H. L. & Hanania, E. (1991). Language learning background factors and ESL proficiency. The Modern Language Journal, 75(1), 39-51.

Gürsu, F. (2011). The Turkish equivalance, validity, and reliability study of the foreign language classroom anxiety scale. Unpublished Master’s Thesis, Yeditepe University, İstanbul.

Horwitz, E. K., Horwitz., M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.

Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26.

Işık, A. (2011). Language education and ELT materials in Turkey from the path dependence perspective. Hacettepe University Journal of Education, 40, 256-266.

İpek, C. T. (2011). Predicting primary school students’ national level assessment test scores from parental involvement and attitudes towards school. Electronic Journal of Social Sciences, 10 (38), 114-135.

Jöreskog, K., & Sörbom, D. (1993), LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago, IL: Scientific Software International Inc.

Karabay, E. (2014). Investigation of the extra scholastic variables explaining students’ success on placement test via CHAID analysis. Elementary Education Online, 13(2), 640-659.

Kazazoğlu, S. (2013). The effect of attitudes towards Turkish and English courses on academic achievement. Education and Science, 38(170), 294-307.

KHO (Kara Harp Okulu) (2016). Kara harp okulunda yabancı dil eğitimi. Retrieved May 13, 2016, from http://www.kho.edu.tr/akademik/dekanlik/yabanci_diller_bolumu/khoda_yab_dil_egitimi.html

Khodadady, E., & Khajavy, G. H. (2013). Exploring the role of anxiety and motivation in foreign language achievement: A structural equation modeling approach. Porta Linguarum, 20, 269-286.

Kline, R. B. (2016), Principles and practice of structural equation modeling. (4th Edition). New York: The Guilford Press.

Krashen, S. (1987). Principles and practices in second language acquisition. New Jersey : Prentice-Hall International.

Krashen, S. (1994). The input hypothesis and its rivals. In Ellis, N. (Ed.) Implicit and explicit learning of languages (pp. 45-77). London: Academic Press.

Krashen, S. D. (2003). Explorations in language acquisition and use. Portsmouth, NH: Heinemann.

Krashen, S. (2004a). Free voluntary reading: New research, applications, and controversies. Retrieved May 17, 2016, from http://sdkrashen.com/content/articles/singapore.pdf

Krashen, S. D. (2004b). The power of reading: Insights from the research. Portsmouth, NH: Heinemann.

Krashen, S. (2009). The comprehension hypothesis extended. In T. Piske & M. Young- Scholten (Eds), Input Matters in SLA (pp. 81-94). Bristol: Multilingual Matters.

Krashen, S. (2013a). Second language acquisition. Theory, applications, and some conjectures. New York: Cambridge University Press.

Krashen, S. (2013b). Reading and vocabulary acquisition: supporting evidence and some objections. Iranian Journal of Language Teaching Research, 1(1), 27-43.

Lightbown, P. M. & Spada, N. (2006). How languages are learned (3rd edition). Oxford: Oxford University Press.

Lindgren, E., & Muñoz, C. (2013). The influence of exposure, parents, and linguistic distance on young European learners' foreign language comprehension. International Journal of Multilingualism, 10(1), 105-129.

Metin, M. (2013). Investigate factor effecting of students’ achievement on high school entrance exam- (SBS) respect to the different variables. Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(1), 67-83.

Myrberg, E., & Rosén, M. (2009). Direct and indirect effects of parents' education on reading achievement among third graders in Sweden. British Journal of Educational Psychology, 79(4), 695- 711.

Muñoz, C. (2014). Contrasting effects of starting age and input on the oral performance of foreign language learners. Applied Linguistics, 35(4), 463–482.

Muthén, L. & Muthén, B. (2010) Mplus User’s Guide. Sixth Edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

Oluwatayo, J. A. (2012). A comparative study of pupils’ performance in quantitative aptitude test in public and private primary schools. International Journal of Educational Sciences, 4(1), 43-47.

Özkan, E. S., Karataş, İ. H. & Gülşen, C. (2016). The analysis of foreign language education policies in Turkey during 2003-2013. Journal of Research in Education and Teaching, 5(1), 234-243.

Pan, V. L. (2014). Examining foreign language learning students' attitudes and classroom anxiety levels towards foreign language courses at faculty of education. Unpublished Master’s Thesis, Mersin University, Mersin.

Rodrigo, V., Krashen, S., & Gribbons, B. (2004). The effectiveness of two comprehensible-input approaches to foreign language instruction at the intermediate level. System, 32(1), 53-60.

Rogers, W. M., & Schmitt, N. (2004). Parameter recovery and model fit using multidimensional composites: A comparison of four empirical parceling algorithms. Multivariate Behavioral Research, 39(3), 379-412.

Savaş, E., Taş, S. & Duru, A. (2010). Factors affecting students’ achievement in mathematics. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 11(1), 113-132.

Sevindik, H. (2009). The relationship between academic achievement score and Level Determining Exam (SBS) 2008. Unpublished Master’s Thesis, Hacettepe University, Ankara.

Şimşek, Ö. F.(2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. İstanbul: Ekinoks Yayınları.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. (5th Edition). USA: Pearson Education, Inc.

Tehrani, A. R., Barati, H., & Youhanaee, M. (2013). The effect of methodology on learning vocabulary and communication skills in Iranian young learners: a comparison between audiolingual method and natural approach. Theory and Practice in Language Studies, 3(6), 968.

Tomul, E., & Savasci, H. S. (2012). Socioeconomic determinants of academic achievement. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 24(3), 175-187.

Tütüniş, B. (2012). İngilizce Öğretiminde Yöntem Sorunları. In A. Sarıçoban & H. Öz (Eds), Türkiye‘de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı?. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Uzun, K. (2014). The age factor in foreign language acquisition: A comparison of the anxiety levels of high school and university students. Unpublished Master’s Thesis, Trakya University, Edirne.

Wang, J. & Wang, X. (2012). Structural Equation Modeling: Applications Using Mplus. (First Edition). UK: Wiley Publication.

Yamashiro, A. D., & McLaughlin, J. (2001). Relationships among attitudes, motivation, anxiety, and English language proficiency in Japanese college students. In P. Robinson, M. Sawyer & S. Ross (Eds), Second language acquisition research in Japan: JALT Applied Materials Series (pp. 112-127). Tokyo: Japan Association for Language Teaching .

Yang, F. (2011). A study on the application of input theory to reading instruction in vocational college. Theory and Practice in Language Studies, 1(7), 903-905.

Kaynak Göster