Sınıf Öğretmenliği Eğitimindeki Güncel Eğilimler: Eğitim Fakültesi Dergilerinde Yayımlanan Çalışmaların İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakülteleri dergilerinde yayımlanan sınıf eğitimi ile ilgili çalışmalara ilişkin araştırma eğilimlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, eğitim fakültesi dergilerinde yayımlanan sınıf eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmalar; araştırmanın kuramı, konusu, örneklem-çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri analiz teknikleri bağlamında incelenmiştir. Eğitim fakülteleri dergilerinde yayımlanan sınıf eğitimi ile ilgili çalışmaların incelendiği bu araştırma nitel araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, makalelerin ULAKBİM veri tabanında yer alan Eğitim Fakültesi dergilerinde yer alması, 2010-2016 yılları arasında basılmış, derginin erişime açık olması ve sınıf eğitimi ile ilgili olması ölçütleri dikkate alınmıştır. Bu ölçütler göz önüne alındığında araştırmada 21 dergide ki 2010-2016 yılları arasında yayımlanmış sınıf eğitimi ile ilgili 311 makaleye ulaşılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmış ve veri analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, eğitim fakültesi dergilerinde yayımlanan sınıf eğitimi ile ilgili makalelerde en çok değerlendirme, düşünme, özyeterlik, ilkokuma yazma ve duyuşsal özellikler gibi konulara değinildiği görülmüştür

Current Trends in Primary School Education: Studies Published in the Journals of Faculties of Educational Sciences Carried Out in the Field of Primary-School Teacher

The purpose of this study is to examine the trends of studies about primary-school teaching published in the journals of faculties of educational sciences. Within the scope of this general purpose, answers were sought for the questions below: What is the distribution of the studies published in journals of faculties of educational sciences in terms of; the subject of the study, the population and the study group, data collection tools and data analysis techniques. The criteria determined for this study are that the articles should be published in the journals of the faculties of educational studies accepted to the ULAKBIM database between 2010 and 2016 and should be open-access and related to primary-school teaching. When these criteria were considered, a total of 21 journals and 311 articles published between 2010 and 2016 were accessed. Document analysis method was utilized for collecting the data. Descriptive analysis technique was used to analyze the collected data. It has been observed that the most dealt subject in the articles are evaluation, thinking abilities, self-efficacy, first-reading and writing, and affective traits

Kaynakça

Alper, A. & Gülbahar, A. (2009). Trends and ıssues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology. TOJET, 8 (2), 124-135.

Altın, N. (2004). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin analizi. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Arık, S. R. & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. Retrieved July 25, 2016, from http://www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/488.pdf

Aydın, A., Erdağ, C. & Sarıer, Y. (2010). Eğitim yönetimi alanında yapılan makalelerin konu, yöntem ve sonuçlar açısından değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 59-77.

Aydın, A. & Uysal, Ş. (2011). Türkiye’de ve yurt dışında eğitim yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinin konu, yöntem ve sonuçları açısından değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 42, 1-14.

Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S. & Karamustafaoğlu, O. (2011). E-dergilerde yayınlanan fen eğitimi makaleleri: Yöntem analizi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 8 (1), 119-132.

Baki, A., Güven, B., Karataş, İ., Akkan , Y. & Çakıroğlu, Ü. (2011). Trends in Turkish mathematics education research: From 1998 to 2007. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 57-68.

Bektaş, M., Dündar, H. & Arzu, C. (2013). Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu (USOS) bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 197-222.

Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö. & Altınyüzük, A. C. (2015). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi 1974-2009. Eğitim ve Bilim, 38 (168), 289-303.

Bozkaya, M., Aydın, E. İ.& Genç- Kumtepe, E. (2012). Research trends and ıssues in education technology: A content analysis of Tojet (2208-2011). TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11 (2), 264-277.

Can-Yaşar, M., & Aral, N. (2011). Türkiye’de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (22), 70-90.

Chang, Y. H., Chang, C. Y.& Tseng, Y. H. (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science Education and Technology, 19 (4), 315-331.

Chen, W. & Hirschheim, R. (2004). A paradigmatic and methodological examination of information systems research from 1991 to 2001. Information System Journal, 14, 197-235.

Coorough, F. A. & Jack, N. (1994). The dissertation in education from 1950 to 1990. Educational Research, 20 (4), 3-14.

Çalık, M., Ünal, S., Çoştu, B. & Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education [Special Edition], 23-45.

Çiltaş, A., Güler, G. & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Science: Theory & Practice), 12 (1), 565-580.

Doğru, M., Gençosman, T., Atalakın, N. A. & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9 (1), 50-64.

Dunkin, J. M. (1996). Types of erros in synthesizing research in education. Review of Educational Research, 66 (2), 87-97.

Elbir, B. & Bağcı, C. (2013). Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 229-247.

Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005-2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2 (1), 140-147.

Erdoğan, M., Marcinkowski, T. & Ok, A. (2009). Content analysis of selected features of K-8 enviromental education research studies in Turkey, 1997-2007. Environmental Education Research, 15(5), 525-548.

Farhoomand, A. F. & Drury, D. H. (1999). A historiographical examination of information systems. Communications of the Assocation for Information Systems, 1, 1-27.

Fazlıoğulları, O. & Kurul, N. (2012). Türkiye’deki eğitim bilimleri doktora tezlerinin özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 43-75.

Geçit, Y. & Kartal, A. (2010). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi araştırma konuları üzerine bir inceleme. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Retrieved September 17, 2017, from http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/19.pdf

Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. & Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences: Theory & Practice], 12 (1), 177-199.

Gömleksiz, N. M. & Bozpolat, E. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (7), 457-472.

Guo Z. & Sheffield J. (2008). A paradigmatic and methodological examination of knowledge management research: 2000 to 2004. Decisions Support Systems, 44, 673-688.

Hsu, T. (2005). Research methods and data analysisi procedures used by educational researchers. International Journal of Research & Method in Education, 28 (2), 109-133.

İncekara, S. (2009). Uluslararası alanda coğrafya eğitimi araştırmaları ve Türkiye’den örnekler: Mevcut durum ve gelecek yönler. Doğu Coğrafya Dergisi, 14 (21), 123-136.

İnceoğlu, G. (2009). Matematik eğitimi ve matematik öğretimi alanında yapılan tezlerin bir değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 4 (3), 1046-1052.

Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi. Bir durum çalışması. Unpublished doctorate dissertation, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Keselman, H.J., Huberty, C. J., Lix, M. L., Olejinik, S., Cribbie, R. A., Donahue, B., Kowalchuk, R. K. (1998).

Statistical practises of education researchers: An analysis of their anova, manova and ancova analyses. Review of Educational Research, 68 (3), 350-386.

Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2015). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi (2009-2014). Eğitim ve Bilim, 40 (182), 29-41.

Küçükoğlu, A. & Ozan, C. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (12), 27-47.

Merriam, S. B. (2013). Nitel, araştırma desen ve uygulama için rehber. (S. Turan, Trans. Ed.). Ankara: Nobel.

Neuman, L. W. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar. (S. Özge, Trans.). İstanbul: Yayın Odası.

Onwuegbuzie, J. A. & Daniel, G. L. (2003). Typology of analytical and ınterpretational errors in quantitative and qualitative educational research. Current Issues in Education, 6 (2), 1-34.

Orlikowski, W. & Baroudi, J. J. (1991). Stuyding information technology in organizations: research approaches and assuptions. Information Systems Research, 2, 1-28.

Oruç, Ş. & Ulusoy, K. (2008). Sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılan tez çalışmaları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 121-132.

Ozan, C. & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4 (1), 116-136.

Ramazan, O., Güven, G. & Efe, K. (2007, Ekim). Marmara Üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü ilköğretim anabilim dalında yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin konu alanı ve araştırma modeli açısından incelenmesi. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Eskişehir.

Saracaloğlu, A. & Dursun, F. (2010, Mayıs). Türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulan bildiri, Balıkesir.

Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. & Seferoğlu, S. (2012, Şubat). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Uşak.

Soslu, Ö. (2013). Türkiye’deki fizik eğitimi araştırmalarında genel eğilimler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 201-226.

Şahin, M., Yıldız Göğebakan, D. & Duman, R. (2012). Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi tezleri üzerine bir değerlendirme. Journal of Social Studies Education Research, 2 (2), 96-121.

Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P. & Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf öğretmenliği eğitimi bilim dalında yapılmış lisansütü tezlerin çeşitli kriterlere göre incelenmesi. Zeitschrift für die WELt der Türken Journal of World of Turks, 5 (3), 187-205.

Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 391-410.

Tarman, B., Güven, C. & Aktaşlı, İ.(2011). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin değerlendirilmesi ve alana katkıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 725-746.

Tavşancıl, E., Çoklu, Ö., Çıtak, G. G., Kezer, F., Yıldırım, Ö. Y., Bilican, S. et al. (2010). Eğitim bilimleri enstitülerinde tamamlanmış lisansüstü tezlerin incelenmesi (200-2008) (Rapor No. 09B5250006 ) Retrieved September 25, 2017, from http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/6199/Binder1.pdf?show

Topsakal, U. U., Çalık, M. & Çavuş, R. (2012). What trends do Turkish biology education studies indicate? International Journal of Environmental & Science Education, 7 (4), 639-649.

Ünal, E. & Arık, S. (2016). Sınıf öğretmenliği bilim dalında yapılan lisansüstü tezlere yönelik bir araştırma. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11 (3), 2295- 2332.

Yaşar, Ş. (1998). Çağdaş bilim anlayışı. G. Can (Ed.) Çağdaş yaşam çağdaş insan (pp. 155-160). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Kaynak Göster