FeTeMM Eğitimi ve Ortaokul Fen Bilimleri Taslak Öğretim Programına Yansımaları

Araştırma, FeTeMM eğitiminin 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Fen Bilimleri Dersi Taslak Öğretim Programına (FBTÖP) hangi oranda yansıtıldığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada yöntem olarak doküman analizi yöntemi; verilerin analizinde ise içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, FeTeMM eğitimiyle yetiştirilmesi amaçlanan öğrenci özelliklerinin 7. ve 8. sınıf FBTÖP'e hangi oranda yansıtıldığına ilişkin bulgular incelendiğinde; yaratıcılık/üretkenlik 24, girişimcilik 8, araştıran/sorgulayan 42, iş birliği 7, keşif yapabilen 29, çıkarımda bulunma 14, iletişim kurabilme 10, yenilikçi düşünme 19 ve problem çözme 24 frekans değerleri tespit edilmiştir. FeTeMM eğitimi özelliklerinin FBTÖP'e hangi oranda yansıtıldığına ilişkin bulgular incelendiğinde; uygulama ağırlıklı olması 61, farklı disiplinleri bütünleştirmesi 97, ürün tasarımı 55, bilimsel araştırma 31 frekans değerleri tespit edilmiştir. FeTeMM disiplinlerinin 7. ve 8. sınıf FBTÖP kazanımlarına yönelik dağılımı incelendiğinde, 7.sınıf kazanımları arasında en fazla ilişkilendirmenin 28 kazanımla Fen-Mühendislik; 8.sınıf kazanımları arasında en fazla ilişkilendirmenin 33 kazanımla Fen-Mühendislik alanları arasında dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak; 7. ve 8. sınıf FBTÖP kazanımları, FeTeMM eğitiminin özellikleri ve FeTeMM eğitimiyle yetiştirilmesi amaçlanan öğrenci özellikleri bağlamında incelendiğinde FeTeMM'in 7. ve 8. sınıf FBTÖP'e önemli derecede yansıtıldığı söylenebilir

STEM Education and Its Reflection on the Secondary School Science Lesson Draft Curriculum

This research aims to identify to what extent the Science Lesson Draft Curriculum (SLDC) prepared by the Ministry of National Education (MoNE) in 2017 is influenced by the STEM education. The research utilized document analysis method, and content and descriptive analysis methods were used during data analysis. Upon analyzing the findings related to the level of influence of the student characteristics aiming to be trained by STEM education in the 7th and 8th grade on SLDC, frequency values have been determined as; creativity/productivity is 24, entrepreneurship is 8, researcher/questioner is 42, collaboration is 7, explorer is 29, drawing inference is 14, communication is 10, innovative thinking is 19 and problem solving is 24. When findings regarding the influence level of the characteristics of the STEM education on the SLDC have been analyzed, being application oriented is 61, integrating different disciplines is 9, product design is 55 and scientific research is 31. Considering the distribution of STEM disciplines for the 7th grade SLDC acquisitions, the highest correlation among the 7th grade acquisitions was achieved with 28 acquisitions by Science-Engineering; the fields of Science and Engineering with 33 acquisitions in the 8th grade. As a result; STEM is reflected to the 7th and 8th grade SLCD acquisitions at a significant level when examined in the context of the features of STEM and student characteristics intended to be trained by STEM training

Kaynakça

Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015a). STEM eğitimi Türkiye raporu. İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi.

Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A.M., Sayı, A.K., Kaplan, A., & Tür, Z.(2015b). Türkiye STEM eğitimi üzerine kapsamlı bir değerlendirme. İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi.

Altan, E. B., Yamak, H., & Kırıkkaya, E. B. (2016). FeTeMM eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde uygulanmasına yönelik bir öneri: Tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.

Basham, J. D. & Marino, M. T. (2013). Understanding STEM education and supporting students through universal design for learning. Teaching Exceptional Children, 45(4), 8-15.

Baran, E.,Bilici, S., Mesutoglu, C. & Ocak, C. (2016). Moving STEM beyond schools: Students’ perceptions about an out-of-school STEM education program. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 9-19.

Baran.E.,Bilici,S. & Mesutoğlu, C.(2015). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (Fetemm) spotu geliştirme etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 5(2), 60-69.

Becker, K., & Park, K. (2011). Effects of integrative approaches among science, technology,engineering, and mathematics (STEM) subjects on students' learning: A preliminary meta-analysis. Journal of STEM Education: Innovations and research, 12(5/6), 23-37.

Breiner, J. M., Harkness, S. S., Johnson, C. C. & Koehler, C. M. (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3-11.

Brown, R., Brown, J., Reardon, K. & Merrill, C. (2011). Understanding STEM: Current perceptions. Technology and Engineering Teacher, 70(6), 5-9.

Bray, J. H. (2010). Psychology as a core science, technology, engineering, and mathematics (STEM) discipline. Washington DC:American Psychological Association.

Bybee, R. W. (2011). Scientific and engineering practices in k-12 classrooms: Understanding “a framework for K-12 science education”. Science and Children, 49(4), 10-16.

Corlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: implications for educating our teachers for the age of innovation. Egitim ve Bilim, 39(171), 74-85.

Corlu, M. S. (2012). A pathway to STEM education: Investigating pre-service mathematics and science teachers at Turkish universities in terms of their understanding of mathematics used in science. Doctoral dissertation, A&M University, Texas.

Corlu, M. S. (2013). Insights into STEM education praxis: An assessment scheme for course syllabi. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(4), 2477-2485.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çorlu, M. S. (2015). FeTeMM eğitimi makale çağrı mektubu. Turkish Journal, 3(1), 4-10.

Çorlu, M. & Aydın, E. (2016). Evaluation of learning gains through integrated STEM projects. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 20-29.

Gonzalez, H.B.& Kuenzi J.J.(2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer Congressional Research Service. Retrieved July 25, 2017 from https://www. fas.org /sgp /crs/misc/R42642.pdf.

Gülhan, F. & Şahin, F. (2016). Fen, teknoloji, mühendislik, matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.

Hacıömeroğlu, G., & Bulut, A. S. (2016). Entegre FETEMM öğretimi yönelim ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 654-669.

Hsu, Y. S., Lin, Y. H. & Yang, B. (2017). Impact of augmented reality lessons on students’ STEM interest. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(1), 1-14.

Kelley, T. R. & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. International Journal of STEM Education, 3(1), 1-11.

Kennedy, T. J. & Odell, M. R. L. (2014). Engaging students in STEM education. Science Education International, 25(3), 246-258.

Kimmel, H., Carpinelli, J. & Rockland, R. (2007). Bringing engineering into K-12 schools: A problem looking for solutions? International Conference on Engineering Education (ICEE).Coimbra, Portugal.

Retrieved February 17, 2017,from http://icee2007.dei.uc.pt /proceedings /papers /49.pdf.

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology (İlk Baskı. 1980).Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Lamb, R., Akmal, T. & Petrie, K. (2015). Development of a cognition priming model describing learning in a STEM classroom. Journal of Research in Science Teaching, 52(3), 410-437.

MEB STEM Eğitim Raporu, (2016). STEM eğitimi raporu. Ankara: SESAM Grup A.Ş.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook. Beverly Hills: Sage Publications.

Morrison, J. (2006). TIES STEM education monograph series, attributes of STEM Education. Baltimore, MD: TIES.

National Research Council. (2009). Engineering in K-12 education: Understanding the status and improving the prospects. Washington: National Academies Press.

National Research Council. (2011). Successful K-12 STEM education: Identifying effective approaches in science, technology, engineering, and mathematics. Washington: The National Academies Press.

Öner, A. T. & Capraro, R. M. (2016). FeTeMM okulu olmak iyi öğrenci başarısı anlamına mı gelir?. Eğitim ve Bilim, 41(185), 1-17.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. Technology Teacher, 68(4), 20–26.

Smolentseva, A. (2013) Science, Technology, Engineering and Mathematics: Issues of Educational Policy in Russia. Contributing consultant report to ‘STEM: Country Comparisons’ project. On behalf of ACOLA, for the Australian Office for the Chief Scientist:Canberra.Retrieved July 28, 2017 from http://www.acola.org.au/PDF/SAF02Consultants/Consultant%20Report%20-%20Russia.pdf Stohlmann, M. & Roehrig, G.H. (2012). Considerations for teaching integrated STEMeducation. Journal of Pre-College Engineering Education, 2(1), 28–34.

Şahin, A., Ayar, M. C., & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Educational Sciences: Theory & Practice, 14 (1), 297-322.

Ünal, S., Çoştu, B. & Karataş, F. Ö. (2004). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2),183-202.

Wagner, T. (2008). Rigor redefined. Educational Leadership, 66(2), 20-24.

Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H. & Park, M. S. (2011). STEM integration: Teacher perceptions and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 1(2), 1-13.

Wang, H. H., (2012). A new era of science education: science teachers‘ perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) integration. Doctoral Thesis. Minnesota University, Minnesota

Yalçın, N., Kılıç, B. & Atatay, Ç. A.(2016). Model suggestion for STEM activity design with in the scope of the curriculum. Participatory Educational Research (PER) Journal.(Special Issue), 95-107.

Yamak, H., Bulut, N. & Dündar, S.(2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ilefene karşı tutumlarına FeTEMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2),249- 265.

Yıldırım, B. & Altun, Y.(2014). STEM eğitimi üzerine derleme çalışması: Fen Bilimleri alanında örnek ders uygulanmaları. M. Riedler et al. (Ed.) in VI. International Congress of Education Research (pp.239- 248). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster