Ailesi Göçle Gelen ve Gelmeyen Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Ailesi göç etmiş olan çocuklarda negatif değerlendirilme ve kabul görmeme kaygısı nedeniyle sosyal kaygının yüksek olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada ailesi göçle gelen ve gelmeyen çocukların sosyal kaygıları; cinsiyet, sosyo - ekonomik düzey ve çocuk işçiliği değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin İlindeki ortaokullarda okuyan göç eden ve etmeyen 727 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin; ailesinin göçle gelmesi, cinsiyet, göçle gelenlerin çalışma durumu ve göç etme nedenlerine göre sosyal kaygılarının farklılaştığı bulunmuştur. Yine göç eden grupta çocuk işçiliği ve düşük sosyo-ekonomik düzey daha yaygındır. Bu bağlamda, göç olgusunun çocukların sosyal kaygı problemi yaşama durumları için risk faktörü oluşturduğu söylenebilir. Göçün, geçmişten günümüze süregelen bir olgu olduğu ve gelecekte de devam etme potansiyeli dikkate alındığında; göç eden ailelere mensup çocukların sosyal kaygı ve benzeri psikolojik zorluklardan daha az etkilenmelerini sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumların ortaklaşa bir eylem planı çerçevesinde önleyici çalışmalar yapması yararlı olacaktır

Investigation of Social Anxiety Level of Migrated and Not Migrated Secondary School Student

It is thought that children whose family migrated may have a high social anxiety due to being not acepted by public and being exposed to negative evaluation. This study examines the social anxiety of migrated and nonmigrated children in terms of gender, socio-economic level and prevalence of child labour. The study group included 727 migrated and nomigrated secondary school students in Mersin. Data were collected with the Social Anxiety Scale for Children and the Personal Information Sheet. As a result, it is found that social anxiety differs depending on migration, gender, working situation and their reasons for migration. Child labour and low socio-economic level are more prevalent in the immigrant group. In this contex, it can be asserted that immigration constitutes to be a risk factor for experiencing social anxiety problems. Considering that migration is a continuing phenomenon, it would be necessary for some institutions such as the Ministry of Family and Social Policies, the Ministry of Education, the Ministry of Health, to carry out preventive studies collaboratively to ensure the children from migrant families are less affected by social anxiety and similar psychological difficulties

Kaynakça

Adaman, F. & Keyder, Ç. (2006). Türkiye’de büyük kentlerin gecekondu ve çöküntü mahallelerinde yaşanan yoksulluk ve sosyal dışlanma. Retrieved February 16, 2016 from http://www.ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/stud y_turkey_tr.pdf.

Aker, T., Ayata, B., Özeren, M., Buran, B., & Bay, A. (2002). Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3(2), 97-103.

Akgün, Ş., Subaşı - Baybuğa, M. & Kublay, G. (2012). Yetiştirme yurdunda kalan 16-18 yaş grubundaki adölesanların anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. Turkish Journal of Research & Development İn Nursing, 14(1), 34 -45.

Akıncı, B., Nergiz, A., & Gedik, E. (2015). Uyum süreci üzerine bir değerlendirme: Göç ve toplumsal kabul. Göç araştırmaları dergisi, 1(2), 58-83.

Ateş, B., & Güler, M. (2016). Ergenlerde siber zorbalığın yordayıcısı olarak algılanan sosyal yetkinlik ve toplumsal kaygı. Journal of Education Faculty, 18(1), 391-408.

Avşar, Z. & Öğütoğulları, E. (2012). Çocuk işçiliği ve çocuk işçiliği ile mücadele stratejileri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 2(2), 9-40.

Bijak, J. (2006). Forecasting international migration: selected theories, models, and methods. Warsaw: CEFMR Working Paper, Central European Forum for Migration Research. Retrieved February 12, 2016 from http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2006-04.pdf

Binbay, Z., & Koyuncu, A. (2012). Sosyal anksiyete bozukluğu ve duygudurum bozukluğu eştanısı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(1), 1-13.

Chan, V. W. S. (2010). Gender differences associated with social phobia: A developmental perspective. University of Toronto Journal of Undergraduate Life Sciences, 4(1), 82 – 85.

Chen, L., Su, S., Li, X., Tam, C. C., & Lin, D. (2014). Perceived discrimination, schooling arrangements and psychological adjustments of rural-to-urban migrant children in Beijing, China. Health Psychology and Behavioral Medicine: An Open Access Journal, 2(1), 713-722.

Demir, T., Eralp-Demir, D., Türksoy, N., Özmen, E., & Uysal, Ö. (1998). Çocuklar için sosyal anksiyete ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 13(1), 42- 48.

Dilbaz, N. (1997). Sosyal fobi. Psikiyatri Dünyası, 1(1), 18-24.

Dilbaz, N., & Güz, H. (2002). Sosyal kaygı bozukluğunda cinsiyet farklılıkları. Nöropsikiyatri Arşivi, 1(39), 79-86.

Erdoğdu, M. Y. (2012). Sokakta çalışan çocukların depresif belirti düzeylerinin taranması: Karşılaştırmalı çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 77-87.

Erkan, Z., Güçray, S., & Sabahattin, Çam. (2002). Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin ana baba tutumları ve cinsiyet açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 64- 75

Evren, C. (2010). Sosyal anksiyete bozukluğu ve alkol kullanım bozuklukları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2(4), 73- 515

Fairbrother, N. (2002). The treatment of social phobia–100 years ago. Behaviour Research and Therapy, 40(11), 1291-1304.

Gültekin, B. K., & Dereboy, I. F. (2011). Üniversite öğrencilerinde sosyal fobinin yaygınlığı ve sosyal fobinin yaşam kalitesi, akademik başarı ve kimlik oluşumu üzerine etkileri. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(3), 150-58.

Karaca, S., Gök, C., Kalay, E., Başbuğ, M., Hekim, M., Onan, N., & Barlas, G. Ü. (2016). Ortaokul öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığı ve sosyal anksiyetenin incelenmesi. Clinical and Experimental Health Sciences, 6(1), 14-19.

Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (PostHoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 51- 64.

Kocabaşoğlu, N. (2008). Anksiyete bozukluklarına genel bir bakış. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi, 175-184.

Leon, A. L. (2014). Immigration and stress: The relationship between parents' acculturative stress and young children's anxiety symptoms. Inquiries Journal, 6(03). Retrieved 16 February 2016 from http://www.studentpulse.com/a?id=861

Özcan, H., Subaşı, B., Budak, B., Çelik, M., Gürel, Ş. C., & Yıldız, M. (2013). Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki kadınlarda benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı, depresyon ve anksiyete ilişkisi. Journal of Mood Disorders, 3(3), 107-13.

Paker, (2005). Psikolojik Açıdan Göç. (Röportaj). Retrieved January 01 2016 from http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/46/psikolojik-acidan-goc#.WHIr5fmLRPY.

Solmaz, M., Sayar, K., Özer, Ö. A., Öztürk, M., & Acar, B. (2000). Sosyal fobi hastalarında aleksitimi, umutsuzluk ve depresyon: Kontrollü bir çalışma. Klinik Psikiyatri, 3(4), 235-241.

Steel, Z., Silove, D., Chey, T., Bauman, A., & Phan, T. (2005). Mental disorders, disability and health service use amongst Vietnamese refugees and the host Australian population. Acta Psychiatrica Scandinavica, 111(4), 300-309.

Stevens, G. W., & Vollebergh, W. A. (2008). Mental health in migrant children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(3), 276-294.

Strohmeier, D., & Dogan, A. (2012). Emotional problems and victimisation among youth with national and international migration experience living in Austria and Turkey. Emotional and Behavioural Difficulties, 17(3-4), 287-304.

Şen, B., ve Kahraman, F. (2012). Oyun hakkının uzağında yaşamak: Türkiye’de içgöç ve çocuk emeği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 167-189.

Turk, C. L., Heimberg, R. G., Orsillo, S. M., Holt, C. S., Gitow, A., Street, L. L. & Liebowitz, M. R. (1998). An investigation of gender differences in social phobia. Journal Of Anxiety Disorders, 12(3), 209-223.

Türkçapar, M. H. (1999). Sosyal fobinin psikolojik kuramı. Klinik Psikiyatri, 2, 247-253.

Warfa, N., Bhui, K., Craig, T., Curtis, S., Mohamud, S., Stansfeld, S. & Thornicroft, G. (2006). Postmigration geographical mobility, mental health and health service utilisation among Somali refugees in the UK: A qualitative study. Health & Place, 12(4), 503-515.

Wittchen, H. U., Stein, M. B., & Kessler, R. C. (1999). Social fears and social phobia in a community sample of adolescents and young adults: prevalence, risk factors and co-morbidity. Psychological Medicine, 29(02), 309-323.

Yükseker, D., (2008). Yerinden edilme ve sosyal dışlanma: İstanbul ve Diyarbakır’da zorunlu göç mağdurlarının yaşadıkları sorunlar. In D. Kurban, D. Yükseker, A. B. Çelik, T. Ünalan & A. T. Aker (Eds), Zorunlu göç ile yüzleşmek: Türkiye’de yerinden edilme sonrasi vatandaşliğin yeniden inşasi (pp. 216- 233). İstanbul: TESEV

Kaynak Göster