Öğretmenlik Eğitimi Programının Etkililiği

Öğretmen yetiştirme konusu Türkiye’de uzun bir geçmişe sahip olmasına karşılık istenen niteliğe bir türlü kavuşamamıştır. Araştırmanın amacı Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2014-2015 öğretim yılında yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitim Programının etkililiğini belirlemektir. Pedagojik Formasyon Programının etkililiğini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada betimsel ve deneysel model birlikte kullanılmıştır. Programın akademik başarısını belirlemek amacıyla ön test-son test, programın sağladığı katkıları belirlemek için de anket yoluyla öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Çalışmanın evrenini 2014-2015 güz yarıyılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon Programına devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Yapılan araştırmadan ve alan yazından elde edilen sonuçlar gösteriyor ki, öğretmen yetiştirme konusunda öğrencilerle öğretim elemanlarısistem (program) arasında bir uyuşmazlık söz konusudur. Öğretmenler pedagojik formasyon programının gerekli olduğuna bile inanmamaktadır. Bu şartlar altında öğretmenlik mesleğinin tekrar tanımlanmasına gereksinim vardır. İlgili tüm taraflar politik kaygıları, siyasi sürtüşmeleri bir yana bırakarak bir araya gelmeli ve öncelikle öğretmen yetiştirme sisteminde, yetiştiren kurumların belirlenmesinde, öğretmen statüsünün kesin olarak belirginleşmesinde ve öğretmen yetiştirme programlarında bilimsel ve ülke şartlarına uygun yenilikler yapılmalıdır. ve

The Effectivenessof the Teacher Training Program

Although it has a long history teacher training subject in Turkey could not somehow have gotten the desired quality. The aim of the research is to determine the effectiveness of the Pedagogical Formation Education Program carried out at the Erciyes University, Faculty of Education in the 2014-2015 academic year. In this study prepared in order to determine the effectiveness of pedagogical formation program, descriptive and experimental models have been used together. The preliminary test- final test have been applied in order to determine the program's academic success and to determine the contributions that the program provides opinions of the students have been taken through the survey method. The universe of the study consists of the students participating into the Pedagogical Formation Program carried out at the Erciyes University, Faculty of Education. The results obtained from the study and the literature show that there is an incompatibility among the students, academic staff and the program in terms of teacher training. The teachers do not even believe in the necessity of the program. Under such conditions the teaching profession needs to be defined again. All parties concerned with the case. Leaving aside all their political concerns and political disputes should come together and firstly reforms should be done in accordance with the conditions of the country and science in the teacher training system itself, in determining the teacher training institutes, in making clear the status of teacher, and in the teacher training programs.

Kaynakça

Adem, M. (1995). Demokratik laik ve çağdaş eğitim politikası. Ankara: Şafak Matbaacılık. Akyüz, Y. (2014). Türk eğitim tarihi - MÖ 1000 MS 2014. Ankara: Pegem Akademi Yay. Aslantaş, H. İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 487-506. Bilir, A. (2011). Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin tarihsel evrimi ve istihdam politikaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 223-246. Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. (1998). Ankara: TC. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. Gelişli, Y. (2009). Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimine ilişkin görüşleri. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 76-89. Karagözoğlu, G. (2003). Eğitim sistemimizde öğretmen yetiştirme politikamıza genel bir bakış, eğitimde yansımalar. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (pp. 10-12). Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. Kaya, Y. K. (1993). İnsan yetiştirme düzenimize yeni bir bakış. Ankara: Yargı Basımevi. MEB. (2002). Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ Örneği). (A. E. Üniversitesi, Dü.) Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 29-48. Öztürk, B., Doğan, O. & Koç, G. (2005). Eğitim fakültesi öğrencileri ile fen-edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine yönelik algılarının karşılaştırılması (Gazi Üniversitesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri(3), 1-22. Sözer, E. (1991). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışlarını kazandırma yönünden etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Şenel, E. A. (1999). Öğretmenlik sertifikası programına katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına öğretmenlik uygulamalarının etkisi. Unpublished master' thesis. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegema Yayıncılık. Tanrıöğen, A. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık. Temel, A. (1990). Fen- Edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına öğretmenlik formasyon programlarının etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1, 180- 192. Yapıcı, M. & Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin metaforları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8 Yaz), 1421-1429. Yıldırım, A. v. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Ed ). Ankara: Seçkin Yayıncılık. YÖK-DÜNYA BANKASI. (1999). Türkiye'de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi/Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Yumuşak, A., Aycan, N., Aycan, Ş., Çelik, F. & Kaynar, H. (2006). Muğla Üniversitesi tezsiz yüksek lisans programı ile eğitim fakültesi lisans programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişelerinin karşılaştırılması. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri içinde (p. 266). Muğla: Muğla Üniversitesi.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-0655
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2011

393 112