Üstün Zekâlı/Yetenekli Öğrencilerin Matematik ve Fizik Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı 7 ve 8. sınıf üstün zekâlı/yetenekli öğrencilerinin matematikfizik akademik başarılarının yaş, cinsiyet, sınıf seviyesi ve kardeş sayısı açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma kapsamında tarama modeli kullanılmış olup Bilim ve Sanat Merkez’lerine devam eden 27 ilden 339 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından akademik başarıyı ölçmek için matematik ve fizik başarı testleri ile demografik özellikler anketi geliştirilerek geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları, matematik ve fizik akademik başarılarının birlikte sınıf seviyesi ve yaş değişkenlerine göre .05 anlamlılık düzeyinde farklılık gösterirken, cinsiyet ve kardeş sayısı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, 8.sınıf öğrencilerinin gerek matematik gerekse fizik başarılarının 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına göre yüksek ve anlamlı olduğunu göstermiştir. Sonuçlar aynı zamanda, matematik ve fizik başarılarınınseviyelerine göre de anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Matematik başarısı yaş ile artarken, aynı ilişki fizik başarısında bulunamamıştır. Söz konusu çalışma ile elde edilen sonuçların, toplumda ortalama %2 civarında bulundukları kabul edilen üstün zekâlı/yetenekli öğrenci grubuna ait ilgi alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. ve yaş

Investigation of Gifted Students Mathematics and Physics Achievements in terms of Different Variables

The purpose of this study was to investigate whether 7th and 8th grade gifted students' academic achievements in mathematics and physics differ in terms of age, gender, grade level and number of siblings. Survey research method was used and 339 students, attending Science and Art Centers from 27 province, formed the sample of study. Mathematics and physics achievement tests and a demographic survey scale were developed by the researchers to measure and collect information about students’ achievements and demographics properties. The validity and reliability evidences were established. The results denoted that there was a significant difference between students’ collective dependent variables of mathematics and physics in terms of grade level and gender at the .05 significance level. But no significant differences were found for the gender and the number of sibling. Moreover 8th grade students’ achievement in both physics and mathematics were significantly greater than those of 7th grade students. The results also denoted that students’ mathematics and physics achievements differ significantly in terms of age. Although mathematics achievement increases with respect to age level, the same relation was not detected for the physics achievement. It is thought that the results of current study would contribute to the literature for the gifted students who comprised approximately 2% of the society.

Kaynakça

Ataman, A., Dağlıoğlu , E., & Şahin, F. (2014). Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler konusunda bilinmesi gerekenler. Ankara: Vize Yayıncılık.

Baykoç, N. (2014). Üstün; akıl, zeka, deha, yetenek, dahiler-savantlar gelişimleri ve eğitimleri. Ankara: Vize Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Çağlar, D. (2004). Okulda başarısız olan üstün zekalı çocuklar. In M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu, & A. E. Bilgili (Ed.). Üstün yetenekli çocuklar seçilmiş makaleler kitabı (pp. 409-415). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Yıldırım, İ. (2013). Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin başarısızlık nedenleri. Hacettepe Üniversitesi Pisikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi(PDRMER). Retrieved February 2, 2015, from http://www.pdrmer.hacettepe.edu.tr/dosyalar/PDRMER_BAB-Proje_Metin.pdf

Karaduman, G. B. (2009). Üstün yetenekli öğrencilerde başarı düşüklüğünü önlemek için örnek bir model. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 196-221.

Karakaya, İ. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. In A. Tanrıöğen (Ed.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Karaman, İ. (2005). Erzurum ilinde bulunan liselerdeki fizik sınav sorularının Bloom taksonomisinin basamaklarına göre analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 77-90.

Keskin, G. & Sezgin, B. (2009). Bir grup ergende akademik basarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi. Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 1-18.

Kol, S. (2011). Erken çocuklukta bilişsel gelişim ve dil gelişimi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-21.

Oğurlu, Ü. & Yaman, Y. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerde beklenmedik düşük akademik başarı. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 1-30.

Sak, U. (2014). Üstün zekalılar. Ankara: Vize Yayıncılık.

Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Factors affecting students’ achievement in mathematics. Inönü University Journal Of The Faculty Of Education, 11(1), 113-132.

Tebliğler Dergisi. (2007). Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Yönergesi. sayı:2593, madde21.

Tunçdemir, İ. (2004). Çok Sesli Müzikte “Harika Çocuk Kanunu” nun türk müzik kültürüne etkisi: İdil BiretSuna Kan örneği. PEGEM.NET Eğitim Bilimleri İndeksi: Retrieved September 5, 2015, from http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/302.pdf

Uzun, M. (2004). Üstün yetenekli çocuklar el kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Kaynak Göster