Dini Öğrenme Modelinin” Çok Dinli /Çokkültürlü Toplumlardaki Tezahürleri

Bu çalışma, Amerika Birleşik Devletleri Indiana Eyaletinde yapılmış ampirik bir araştırmanın verilerine dayanmaktadır. Araştırmada, Amerika’da bulunan özel dini okullar, “dini öğrenme modeli” çerçevesinde incelenmiştir. Maksimum çeşitlilik ve kartopu örnekleme yoluyla seçilen katılımcılar ile mülakatlar gerçekleştirilmiş ve din eğitimi anlayışları ortaya konulmuştur. Bu çerçevede katılımcılara çeşitli sorular sorulmuş ve din eğitimi çerçevesinde gerek içerik/muhteva, gerek amaç ve Amerika’da din eğitiminin durumu ve statüsü konusunda bilgiler edinilerek yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen önemli sonuçlar, din eğitiminde amacın “dini öğrenme modeli”ne uygun olarak dindarlaştırma hedefi taşıması ve genel anlamda kilise-devlet ayrılığının bir sonucu olarak, din dersinin okullarda yer almamasından duyulan memnuniyet olmuştur.

Appearing of the Model of Learning Religion in Multicultural/Multireligious Societies

This study is an experimental study that has been made in the USA. In this study, parochial schools have been dealt with in the concept of “model of learning religion”. Participants have been chosen by snowball and maximum variety sampling. There have been conducted some interviews with participants in view of model of learning religion. In this concept, they have been asked some questions to figure out their perspectives about goals and curriculum of religious education, and status of religious education in the USA. The results of this research are follows: The goal of religious education is to make students believer which it is appropriate with the goal of model of learning religion and it seems that people are satisfied about not having religious education in the public schools as a result of separation of church and state.

Kaynakça

Engebretson, K. (2006). Learning about and learning from religion, the pedagogical theory of Michael Grimmitt. In M. de Souza, G. Durka, K. Engebretson& R. Jackson (Eds). International handbook of the religious, moral and spirituall dimensions in education (pp.667-679) Nederland: Springer

Fraser, J. W. (1999). Between church and satate: Religion&public education in multicultural America. New York: St. Martin Press

Grimmit, M. (2000). Contemporary pedagogies of religious education: What are they? In M. Grimmit (Ed). Pedagogies of religious education (pp.207-231). Great Wakering, Essexs: McCrimmons

Heinrich, J. The devil is in the details: in America, can you really say "God" in school? Educational Review, 67(1), 64-78

Hull, J. (2001). The contribution of religious education to religious freedom: A global perspective religious education in schools: Ideas and experiences from around the world, Retrieved March 15, 2014, from http://www.iarf.net/REBooklet/Hull.htm

Hull, J. (2003). Demokratik çoğulcu toplumlarda din eğitimi üzerine genel değerlendirme. In Din öğretiminde yeni yöntem arayışları, uluslararası sempozyum bildiri ve tartışmalar, 28-30 March 2001 (pp.33-52) Ankara: MEB

Jackson, R. (2007). Avrupa'da kurumlar ve din öğretimi-öğreniminin kamusal alandaki genel eğitime katkısı. In Avrupa Birliği sürecinde dini kurumlar ve din eğitimi milletler arası tartışmalı ilmi toplantı 2007 (pp. 119-158). İstanbul: Ensar Neşriyat

Kızılabdullah, Y. & Yürük, T.(2008). Din eğitimi modelleri çerçevesinde Türkiye'deki din eğitimi üzerine genel bir değerlendirme. Dini Araştırmalar Dergisi, 11 (32), 101-123

Kızılabdullah, Y. (2008).Toledo kılavuz ilkeleri ve din kültürü ve ahlak bilgisi programı. Dinî Araştırmalar Dergisi, 11(32), 167-181

Kızılabdullah, Y. (2014). Çokkültürlü toplumlarda din eğitimi modelleri. Ankara: Otorite Yayınları

Noormann, H. (2000). Almanya'da Hıristiyan din dersinin hukuksal çerçeve koşulları ve İslam Din Dersi için olası modeller. In Türkiye ve Almanya'da İslam din dersi tartışmaları (pp.24-30). Ankara: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Konrad Adenauer Vakfı Yayını

Rouden, L.M. R (2004). The conscience clause in religious education and collective worship: Conscientious objection or curriculum choice?. British Journal of Religious Education, 26(3), 273-284

Toledo guiding principles on teaching about religions and beliefs in public schools. (2007), Poland: Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).

Tosun, C. (2001). Din eğitimi bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Kaynak Göster