Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG)'nın Matematik Temel Alanına Ait Testlerin Kapsam Geçerliğinin İncelenmesi

Bu çalışmada, 2013-2014 eğitim öğretim yılında altı temel ders için gerçekleştirilen Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG)’nda yer alan matematik temel alanına ait testlerin, kapsam geçerliğini incelemek amaçlanmıştır. Kapsam geçerliği, test maddelerinin ilgilenilen yapıyı ya da performans alanını temsil edip etmediğini değerlendirme çalışmasıdır. Bu amaçla 2013-2014 eğitim öğretim yılının her iki dönemine ait TEOG matematik testlerinde yer alan toplam 40 madde için madde- hedef uyumu incelenmiştir. Dönemde üç yazılısı olan matematik dersinin ikincisi olarak kabul edilen TEOG’da içerik, sınavın uygulanacağı tarihe kadar olan kazanımları kapsayacak şekilde oluşturulmaktadır ve bu nedenle TEOG’da da diğer sınavlarda olduğu gibi kapsam geçerliğini sağlamak önemlidir. TEOG’un kapsam geçerliğini belirlemek için uzman görüşleri alınmış ve bu görüşler doğrultusunda Lawshe tekniği kullanılarak kapsam geçerlik oranları ile kapsam geçerlik indeksleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında birinci dönem TEOG matematik testinde yer alan dört maddenin ve ikinci dönem TEOG matematik testinde ise yalnızca bir maddenin bu testlerden çıkarılması gerektiği belirlenmiştir. Her iki döneme ait olan bu maddelerin testten çıkarılmasıyla geriye kalan maddelerin kapsam geçerliği için gerekli ölçütü sağladığı belirlenmiştir. Buna ek olarak ikinci döneme ait TEOG matematik testinin, birinci döneme göre daha yüksek kapsam geçerliğine sahip olduğu söylenebilir.

The Investigation of Content Validity of Mathematics Sub-Test of The Transition From Primary to Secondary Education Exam

In this study, the content validity of mathematics sub test of the transition from primary to secondary education exam (TEOG) which has six main subjects in 2013- 2014 education year is analyzed. Content validity refers whether the test actually measures the related structures or performance or not. For this purpose, the item- objective congruence of 40 items of mathematics sub test in two semesters is evaluated. Mathematics has three examinations in a semester and TEOG is considered is second of these, and its content prepared to contain all the objectives gained until the examination day. Because of this reason it is important to fulfill content validity in TEOG like any other examination. To identify content validity in TEOG, expert opinions has been received and according to these opinions the content validity ratio and the content validity indexes calculated with Lawshe technique. With the light of these findings, four items at the first term TEOG mathematics examination and only one item at the second term TEOG mathematics examination identified to remove from these tests. After removing these items from both of the examination it is observed that both tests fulfill required criteria. In addition to this, it can be said that the second term TEOG mathematics test has higher content validity then first term one.

Kaynakça

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme. Ankara: ÖSYM Yayınları. Crocker, L. & Algina, J. (1986.) Introduction to classical and modern test theory. Philadelphia: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. Demirel, Ö. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık. Kelecioğlu, H., Atalay, K. & Öztürk, N. (2010). Seviye Belirleme Sınavı 7. sınıf matematik alt testinin madde - hedef uyumu açısından incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 37 – 43. Koç, N. (2007). Öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirme: Temel ilkeler. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 8, 23 – 27. Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personel Psychology, 28, 563–575. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ortaöğretimi geçiş ortak sınavları e- klavuzu. Ankara: MEB Yayınları. Özoğlu, S. Ç. (1982). Eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları. Turgut, M. F. (1977). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Nüve Matbaası. Yurdugül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28–30 Eylül 2005. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. Retrieved March 8, 2015, from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf

Kaynak Göster