Plak tip psoriazisde metotreksatın oral ve subkutanöz kullanımının kıyaslanması: 5 yıllık retrospektif inceleme

AMAÇ: Psoriazis, toplumun yaklaşık %2’sinde görülen, kronik, infl amatuar bir multisistem hastalığıdır. Metotreksatın oral formu psoriazis tedavisinde başarıyla kullanılmakla birlikte son yıllarda subkutanöz (SK) formu da geliştirilmiştir. Yakın zamanda bir araştırmada romatoid artritte SK metotreksatın aynı dozdaki oral metotreksata göre daha etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada psoriazisde oral ile SK metotreksatın etkinlik ve güvenilirlik açısından kıyaslanması amaçlanmıştır. YÖNTEMLER: Kliniğimizde 2006 ile 2010 yılları arasında metotreksat tedavisi almış olan plak tip psoriazisli hastaların kayıtları incelendi. BULGULAR: Çalışmaya 30 hasta (20 SK, 10 oral metotreksat grubunda) kaydedildi. Dördüncü haftada Psoriazis Alan Şiddet İndeksi (PAŞİ) 50 yanıtı SK metotreksat grubunda %50 iken, oral metotreksat grubunda %10’du (p=0.04). On altı hafta içinde PAŞİ 50 yanıtı sağlanana kadar alınan total metotreksat dozu oral metotreksat grubunda daha fazla olsa da (p=0.039), PAŞİ 75 yanıtı açısından total metotreksat dozu gruplar arasında farklılık göstermedi (p>0.05). On ikinci ve 16. haftalarda bazale göre ortalama PAŞİ değişimleri gruplar arasında benzerlik göstermekteydi (p>0.05). SONUÇ: On ikinci ve 16. haftadaki ortalama PAŞİ değişimlerinin gruplar arasında benzer bulunması SK ve oral metotreksatın etkinlik açısından birbirine üstünlükleri olmadığını göstermektedir. SK metotreksat ile dördüncü haftada daha fazla hastada PAŞİ 50 yanıtı sağlanmıştır. SK form indüksiyon tedavisi olarak kullanılabilir.

The comparison of oral versus subcutaneous administration of methotrexate in plaque type psoriasis: A 5 - year retrospective analysis

OBJECTIVE: Psoriasis is a common, chronic, infl ammatory, multisystem disease affecting approximately 2% of the population. While oral methotrexate has been used in the treatment of psoriasis with success, subcutaneous (SC) form of methotrexate have also been developed. SC methotrexate has been recently found more effective than oral methotrexate in the same dosage in rheumatoid arthritis. In this study, we aimed to compare the effi cacy and safety of SC versus oral administration of methotrexate in patients with psoriasis. METHODS: We analyzed the records of the patients with plaque psoriasis under methotrexate therapy at our clinic from 2006 to 2010. RESULTS: Thirty patients (20 SC and 10 oral) were enrolled. The ratio of Psoriasis Area Severity Index (PASI) 50 achievement at 4 weeks was 50% in SC group whereas only 10% in oral group (p=0.04). While the total methotrexate dosage taken until PASI 50 achievement within 16 weeks was greater in oral group (p=0.039), total methotrexate dosage did not differ between the groups in terms of PASI 75 achievement (p>0.05). Mean PASI changes from baseline were comparable at 12 and 16 weeks between the groups (p>0.05). CONCLUSION: That the mean PASI changes from baseline were comparable at 12 and 16 weeks between the groups shows SC and oral methotrexate have no superiority to each other. PASI 50 was achieved with SC methotrexate in more patients for 4 weeks. SC methotrexate can be used as an induction therapy.

Kaynakça

1. Gürer MA: Psoriasis. Dermatolojide Tedavi. Ed. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C et al. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 2010;703-710.

2. Pathirana D, Ormerod AD, Saiag P et al. European S3-guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;23:1-70.

3. Kalb RE, Strober B, Weinstein G, Lebwohl M. Methotrexate and psoriasis: 2009 National Psoriasis Foundation Consensus Conference. J Am Acad Dermatol 2009;60:824-837.

4. Menter A, Korman NJ, Elmets CA et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis: section 4. Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with traditional systemic agents. J Am Acad Dermatol 2009;61: 451-485.

5. Aytekin S. Systemic drugs and therapy regimes in psoriasis treatment. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005;1:74-79.

6. Alsufyani K, Ortiz-Alvarez O, Cabral DA, Tucker LB, Petty RE, Malleson PN. The role of subcutaneous administration of methotrexate in children with juvenile idiopathic arthritis who have failed oral methotrexate. J Rheumatol 2004;31:179-182.

7. Aktekin LA, Eser F, Bodur H, Tutoğlu A. Effect of oral to subcutaneous switch of methotrexate on disease activity in rheumatoid arthritis patients. Turk J Rheumatol 2009;24:140-143.

8. Bingham SJ, Buch MH, Lindsay S, Pollard A, White J, Emery P. Parenteral methotrexate should be given before biological therapy. Rheumatology 2003;42:1009-1010. Psoriazisde oral ve subkutanöz metotreksat

9. Braun J, Kästner P, Flaxenberg P et al. Comparison of the clinical effi cacy and safety of subcutaneous versus oral administration of methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis: results of a six-month, multicenter, randomized, double-blind, controlled, phase IV trial. Arthritis Rheum 2008;58:73-81.

10. Flytstrom I, Stenberg B, Svensson A, Bergbrant IM. Methotrexate vs. cyclosporin in psoriasis: effectiveness, quality of life and safety. A randomized controlled trial. Br J Dermatol 2008;158:116–121.

11. Akhyani M, Chams-Davatchi C, Hemami MR, Fateh S. Effi cacy and safety of mycophenolate mofetil vs. methotrexate for the treatment of chronic plaque psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010;24:1447-1451.

12. Carlin CS, Feldman SR, Krueger JG, Menter A, Krueger GG. A 50% reduction in the Psoriasis Area and Severity Index (PASI 50) is a clinically signifi cant endpoint in the assessment of psoriasis. J Am Acad Dermatol 2004;50:859-866.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 234

Sayıdaki Diğer Makaleler

Plak tip psoriazisde metotreksatın oral ve subkutanöz kullanımının kıyaslanması: 5 yıllık retrospektif inceleme

Levent TAŞLI, Nide KAÇAR, Necibe YILDIZ, Berna ŞANLI, Şeniz ERGİN

Sfenokavernöz sendrom

Nedim ONGUN, Eylem DEĞİRMENCİ, Atilla OĞUZHANOĞLU

Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

İ. Aydın FIŞKIRMA, Murat BEKTAŞ, Uğur KİMYON, ÇAĞRI ERGİN

Erişkin bir Heck hastalığı olgusu

Sinan KORKMAZ, Nida KAÇAR, Levent TAŞLI, Berna ŞANLI, NEŞE DEMİRKAN

Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz-bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet BOSTANCI, Burçin Merve ATAK, Seval KISAOĞLU, Sultan PARASIZ, Hüseyin KAYGISIZ, Arda ÇINARLIK, Ezgi KARASU

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi

Merve VANLI, Yasemin GÜNDOĞMUŞ, Cemile Mukadder ÖZKILIÇ, Nilay TÜRK ŞEN

Endotel disfonksiyonu

YALIN TOLGA YAYLALI, Mete KÜÇÜKASLAN

Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Emel MİRZA, Duygu KUNAK, Canan KARA, Gülay ÖZÇELİK, Cüneyt TEĞİN, Yaşar PAZIR, İlyas PIRTI

Erişkin Still hastalığı: 17 vakayı içeren klinik deneyimimiz

Veli ÇOBANKARA, Ayşe BALKARLI, Şerife AKALIN

Radial arter greftinin büyük doğal adaptasyon yeteneği; tercih sebebi mi, değil mi?

Zekeriya ARSLAN, Mustafa APARCI, Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN