Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz-bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler

AMAÇ: Yaşam doyumu kişinin hedeflerine ulaşma derecesi olarak da tanımlanabilir. Öz-bakım gücü ise bireyin kişisel olarak yaşamını, sağlık ve iyiliğini korumak için kendine düşeni yerine getirmesidir. Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin yaşam doyumu ve öz-bakım gücü düzeylerini belirlemek, bunlar arasındaki ilişkiyi incelemek ve etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. YÖNTEMLER: Araştırmanın verileri 11-22 Ekim 2010 tarihleri arasında gerekli izinler alındıktan sonra toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1-6 öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmemiş, bütün öğrencilerin araştırmaya alınması planlanmıştır. Sözlü onam veren 310 (%70,0) öğrenci araştırmaya katılmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sosyo-demografi k özellikleri sorgulamaktadır. Bu bölümde sosyoekonomik seviyeyi tespit etmek için Aile Refah Ölçeği’ne yer verilmiştir. İkinci bölüm Öz-bakım Gücü Ölçeği’nden, üçüncü bölüm ise Yaşam Doyum Ölçeği’nden oluşmaktadır. BULGULAR: Katılımcıların çoğunluğu kadın (%55,8), yaş ortalaması ve standart sapması (ss) 20,7(1,8)’dir. Öz-bakım gücü (ÖBG) puan ortalaması (ss) 95,8 (18,7), alt ve üst değerler ise 38 ve 140 olarak bulunmuştur. Araştırmamızda yaşam doyumu (YD) puan ortalaması (ss) 24,5 (6,5), alt ve üst değerler ise 5 ve 35’tir. Öğrencilerin yaşam doyumu puanları ile öz-bakım gücü puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon mevcuttur (r=0,40, p

Life satisfaction and self-care agency levels of the medical students and infl uencing factors

OBJECTIVE: Life satisfaction can be defi ned as the degree of a person achieving his objectives. Self care agency instead can be defi ned as the individual&#8217;s ability to perform self-care activities in order to protect himself and his health and well-being. This study determines the level of life satisfaction and self-care agency of the medical faculty students in Pamukkale Pamukkale University and examines the infl uencing factors. METHODS: Data were collected during October 11-22, 2010 after obtaining the necessary permits. The study population consisted of all students of Pamukkale University, Faculty of Medicine, classes 1 through 6. The sample selection was not performed, all students were planned to take the survey. Three hundred ten (70.0%) students who provided a verbal consent participated in this study. The questionnaire for data collection consisted of three parts. The fi rst part included questions on socio-demographic characteristics. Family Welfare Scale was used to determine socioeconomic level of the participants. The second and third parts included the Life Satisfaction and Self Care Agency questionnaires, respectively. RESULTS: The majority of respondents (55.8%) were female, mean and standard deviation (sd) of participants&#8217; age was 20.7 (1.8). The mean(sd) of Life Satisfaction (LS) score 24.5(6.5), while the highest and lowest values were 5 and 35. The mean(sd) of self-care agency (SCA) score was 95.8 (18.7), while the highest and lowest values were 38 and 140. There was a statistically signifi cant correlation between LS and SCA scores (r=0.40, p<0.001). After removing the confounding effects of other factors, a multivariate linear regression model showed that LS scores increased by levels of maternal education (p=0.01), socioeconomic levels (p=0.02) and decreased by the schooling years of medical students (p= 0.04). Similarly, SCA scores were high in those who participate in social activities (p=0.01), those with higher socioeconomic level (p= 0.02), who were non-smokers (p= 0.01) and who had at least having one hobby (p= 0. 03). CONCLUSION: Due to close relations to LS and SCA scores we may suggest a) making of appropriate environment and infrastructure in the University and encouraging students to participate in social and sporting events, b) increasing the war on smoking by the university management by observing a careful implementation of the ban on smoking at regular intervals, making available anti tobacco education to all students, and encouraging smokers to quit, c) raising the level of education in the society.

Kaynakça

1. Altay B, Avcı İ. Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Dicle Tıp Derg 2009;36:275-282.

2. Gürbüz AG. Öfke denetimi eğitiminin lise son sınıf öğrencilerinin öfkeyle başa çıkmaları, yaşam doyumları ve depresyon düzeylerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, İzmir.

3. Dilmaç B, Ekşi H. Meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerin yaşam doyumları ve benlik saygılarının incelenmesi. SUSBED 2008;20:279-288.

4. Myers DG, Diener E. Who is happy?. Psychol Sci 1995;6:10–19.

5. Akduman S, Bolışık B, Sönmez S. Sağlıklı ergenlerin özbakım güçlerinin incelenmesi. Hemşirelik Forumu 2004;7:17-21.

6. Fawcett J. The nurse theorists: 21st centruy updates Dorothea E Orem. Nurs Sci Q 2001;14:34-38.

7. Kara B. Özbakım tanımı ve kavramsal yönü. Sendrom 2001;13:105-108.

8. Mc Caleb A, Edgil A. Self-concept and selfcare practices of healthy adolescents. J Pediatr Nurs 1994;9:233-238.

9. Mc Caleb A, Cull V. Sociocultural infl uences and selfcare practices of middle adolescents. J Pediatr Nurs 2000;15:30-35.

10. Bakoğlu E, Yetkin A. Hipertansiyonlu hastaların özbakım gücünün değerlendirilmesi. Cumhuriyet Univ Hemsire YO Derg 2000;4: 41-49.

11. Parissopoulos S, Kotzabassaki S. Orem’s theory, transactional analysis and the managements of elderly rehabilitation. Icus Nurs Web J 2004;17:1-11.

12. Currie CE, Elton, RA., Todd, J. Platt, S. Indicators of socioeconomic status for adolescents: the WHO health behaviour in school-aged children survey. Health Educ Res 1997;12:385–397.

13. Boratav K. İstanbul ve Anadolu’dan sınıf profi lleri. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını,1995.

14. Çeçen RA. Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu yordamada bireysel bütünlük (tutarlılık) duygusu, aile bütünlük duygusu ve benlik saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama 2008;4:19-30.

15. Köker S. Normal ve sorunlu ergenlerde yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara: 1991.

16. Robinson JP. Measures of social psychological attitudes, revised ed. Survey Research Center Inst for Social Research, Michigan: 1973.

17. Onur B. Ergenliği anlamak. Ankara: İmge Kitabevi, 1995.

18. Özgür G., Gümüş BA., Durdu B. Evde ve yurtta kalan üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2010;1:25-32.

19. Sam DL. Satisfaction with life among international students: An exploratory study. Soc Indic Res 2001;53:315-337.

20. Matheny KB, Curlette WL, Aysan F, et al. Coping resources, perceived stres and life satisfaction among Turkish and American university students. Int J Stress Manag 2002;9:81-97.

21. Gündoğar D, Gül SS, Uskun E, Demirci S, Keçeci D. Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi. Klinik Psikiyatri 2007;10:14-27.

22. Süzek H, Çakmak O. Muğla sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sosyo-demografi k özelliklerinin öz bakım güçlerine etkisinin belirlenmesi. İnsan Bilimleri Dergisi 2004:1-10.

23. Altun İ, Özdemir S, Ersoy N. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin kişisel değerlerinin öz bakım güçlerine etkisi. 7. Ulusal hemşirelik kongresi bildiri kitabı, Erzurum. 1999;366–371.

24. Güdücü FT, Arıkan D. Sağlıklı adölesanların özbakım gücü ile anne babalarının özbakım gücünün karşılaştırılması ve sosyodemografi k özelliklerle ilişkisi. Atatürk Üni HYO Derg 2002;5:45-52.

25. Ünalan D, Şenol V, Öztürk A. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin özbakım gücü düzeylerinin belirlenmesi. İnönü Univ Tıp Fak Derg 2006;13:95-102.

26. Eryılmaz G, Erci B, Engin R. Gebelik sayısının özbakım gücüne etkisi. Atatürk Üni HYO Derg 1999;2:76-89.

27. Sayan A, Erci B. Çalışan kadınların sağlığı geliştirici tutum ve davranışları ile öz-bakım gücü arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Atatürk Üni HYO Derg 2001;4:11-19.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

496 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz-bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet BOSTANCI, Burçin Merve ATAK, Seval KISAOĞLU, Sultan PARASIZ, Hüseyin KAYGISIZ, Arda ÇINARLIK, Ezgi KARASU

Radial arter greftinin büyük doğal adaptasyon yeteneği; tercih sebebi mi, değil mi?

Zekeriya ARSLAN, Mustafa APARCI, Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi

Merve VANLI, Yasemin GÜNDOĞMUŞ, Cemile Mukadder ÖZKILIÇ, Nilay TÜRK ŞEN

Plak tip psoriazisde metotreksatın oral ve subkutanöz kullanımının kıyaslanması: 5 yıllık retrospektif inceleme

Levent TAŞLI, Nide KAÇAR, Necibe YILDIZ, Berna ŞANLI, Şeniz ERGİN

Erişkin bir Heck hastalığı olgusu

Sinan KORKMAZ, Nida KAÇAR, Levent TAŞLI, Berna ŞANLI, NEŞE DEMİRKAN

Endotel disfonksiyonu

YALIN TOLGA YAYLALI, Mete KÜÇÜKASLAN

Sfenokavernöz sendrom

Nedim ONGUN, Eylem DEĞİRMENCİ, Atilla OĞUZHANOĞLU

Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

İ. Aydın FIŞKIRMA, Murat BEKTAŞ, Uğur KİMYON, ÇAĞRI ERGİN

Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Emel MİRZA, Duygu KUNAK, Canan KARA, Gülay ÖZÇELİK, Cüneyt TEĞİN, Yaşar PAZIR, İlyas PIRTI

Erişkin Still hastalığı: 17 vakayı içeren klinik deneyimimiz

Veli ÇOBANKARA, Ayşe BALKARLI, Şerife AKALIN