Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

AMAÇ: Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık ile 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları hakkındaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını belirlemek ve bilgi düzeylerini ve tutumlarını etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapılmıştır. YÖNTEMLER: Çalışma Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki uzmanlık öğrencileri ve 5. ve 6. sınıf öğrencileri arasında Nisan 2011 tarihinde gerekli izinler alınarak yapılmıştır. Çalışmaya toplam 184 kişi katılmıştır. Ankettin birinci bölümünde katılanlara demografi k ve sosyoekonomik durumlarını gösterir sorular sorulmuş ve katılanların sosyoekonomik seviyesini tespit etmek için Aile Refah Ölçeği kullanılmıştır. İkinci bölümde TAT’a yönelik bilgi durumları, üçüncü bölümde de Bütünleştirici Tıp Tutum Anketi (IMAQ) kullanılmıştır. BULGULAR: Katılımcıların TAT hakkında en iyi bildikleri yöntem ‘‘diyet”tir. TAT’a yönelik tutum puan ortalaması 118,3±14,5 (min-max: 85-170)’dir. Tutum puanlarının cinsiyete, yaşa, anne ve babanın öğrenim ve çalışma durumuna, aile tipine, kardeş sayısına ve sosyoekonomik duruma göre ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (tüm p>0.05). İstatistiksel olarak anlamlı farklı bulunan tek ortalama en uzun yaşanılan yerleşim yeri değişkenidir (p

Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine

OBJECTIVE: This study aimed to explore the residents&#8217; and 5th and 6th year medical students&#8217; knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine (CAM) in Pamukkale University and to fi nd out the affecting factors of the participants&#8217; knowledge and attitudes towards CAM. METHODS: The study was completed among the residents and 5th and 6th year medical students of Pamukkale University in April 2011 after obtaining the necessary permissions. Total 184 persons participated in this study. The fi rst section of the questionnaire included questions on the participant&#8217;s demographic and socioeconomic status and Family Welfare Scale was used to determine the socioeconomic status of the participants. Knowledge questions of participants on CAM were in the second section and Integrative Medicine Attitude Questionnaire (IMAQ) was in the third section of the questionnaire. RESULTS: The best known CAM method was &#8220;diet&#8221; among the residents and medical students participated in the study. The average score for the attitude towards CAM was 118.3 ± 14.5 (min-max: 85-170). There was no difference in the mean attitude scores between residents and medical students in terms of gender, age, mother's and father's education and employment status, family type, number of siblings and socio-economic status (all p>0.05). The only statistically signifi cant variable was the location long-lived (p<0.05). CONCLUSION: Medical trainees do not have suffi cient information on this matter; there is no difference between residents and medical students in terms of attitudes towards complementary and alternative medicine.

Kaynakça

1. Kaplan M. Geleneksel tıbbın yeniden üretim sürecinde kadın, Ankara kent örneğinde kuşaklar arası çalışma. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları: 257, 2010.

2. Özcebe H, Sevencan F. Çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıbbı konu alan araştırmaların değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009;52:183-194.

3. Muslu GK, Öztürk C. Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve çocuklarda kullanımı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:62-67.

4. Dokken D, Sydnor-Greenberg N. Exploring complementary and alternative medicine in pediatrics: parents and professionals working together for new understanding. Pediatr Nurs 2000;26:1-15.

5. Yildirim Y, Parlar S, Eyigor S, Sertoz OO, Eyigor C, Fadiloglu C, Uyar M. An analysis of nursing and medical students’ attitudes towards and knowledge of complementary and alternative medicine (CAM). J Clin Nurs. 2010;19:1157-66.

6. Joos S, Musselmann B , Szecsenyi J. Integration of Complementary and Alternative Medicine into Family Practices in Germany: Results of a National Survey. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2011; doi:10.1093/ecam/nep019

7. Wahner-Roedler DL, Vincent A., Elkin PL, Loehrer LL, Cha SS, Bauer BA, “Physicians’ attitudes toward complementary and alternative medicine and their knowledge of specifi c therapies: a survey at an academic medical center,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 3, pp. 495–501, 2006.

8. Corbin Winslow L, Shapiro H, “Physicians want education about complementary and alternative medicine to enhance communication with their patients,” Archives of Internal Medicine, vol. 162, pp. 1176–81, 2002.

9. Currie CE, Elton RA, Todd J, Platt S. Indicators of socioeconomic status for adolescents: the WHO health behaviour in school-aged children survey. Health Education Research, 1997;12:385–397.

10. Schneider CD, Meek PM, Bell IR. Development and validation of IMAQ: Integrative Medicine Attitude Questionnaire. BMC Med Educ. 2003;28;3:5. doi:10.1186/1472-6920-3-5

11. Lie DA, Boker J. Comparative survey of Complementary and Alternative Medicine (CAM) attitudes, use, and information-seeking behaviour among medical students, residents and faculty. BMC Med Educ. 2006; 9;6:58.

12. Erci B. Attitudes towards holistic complementary and alternative medicine: a sample of healthy people in Turkey. J Clin Nurs. 2007;16(4):761-8.

13. Cook TF, Frighetto L, Marra CA, Jewesson PJ. Patterns of use and patients’ attitudes towards complementary medications: a survey of adult general medicine patients at a major Canadian teaching hospital. Can J Clin Pharmacol 2002;9:183–189.

14. Featherstone C, Godden D, Gault C, Emslie M, To M. Prevalence study of concurrent use of complementary and alternative medicine. Am J Public Health 2003;93:1080–1082.

15. Buda L, Lampek K, Tahin T. Correlations of alternative medicine, health status and health care in Hungary. Orvosi Hetilap 2002;143:891–896.

16. Liu EH, Turner LM, Lin SX, Klaus L, Choi LY, Whitworth J, Ting W, Oz MC. Use of alternative medicine by patients undergoing cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2000;120:335–341.

17. Baugniet J, Boon H, Ostbye T. Complementary/ alternative medicine: comparing the view of medical students with students in other health care professions. Family Medicine 2000;32:178–184.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 232

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz-bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet BOSTANCI, Burçin Merve ATAK, Seval KISAOĞLU, Sultan PARASIZ, Hüseyin KAYGISIZ, Arda ÇINARLIK, Ezgi KARASU

Endotel disfonksiyonu

YALIN TOLGA YAYLALI, Mete KÜÇÜKASLAN

Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Emel MİRZA, Duygu KUNAK, Canan KARA, Gülay ÖZÇELİK, Cüneyt TEĞİN, Yaşar PAZIR, İlyas PIRTI

Sfenokavernöz sendrom

Nedim ONGUN, Eylem DEĞİRMENCİ, Atilla OĞUZHANOĞLU

Erişkin bir Heck hastalığı olgusu

Sinan KORKMAZ, Nida KAÇAR, Levent TAŞLI, Berna ŞANLI, NEŞE DEMİRKAN

Plak tip psoriazisde metotreksatın oral ve subkutanöz kullanımının kıyaslanması: 5 yıllık retrospektif inceleme

Levent TAŞLI, Nide KAÇAR, Necibe YILDIZ, Berna ŞANLI, Şeniz ERGİN

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi

Merve VANLI, Yasemin GÜNDOĞMUŞ, Cemile Mukadder ÖZKILIÇ, Nilay TÜRK ŞEN

Radial arter greftinin büyük doğal adaptasyon yeteneği; tercih sebebi mi, değil mi?

Zekeriya ARSLAN, Mustafa APARCI, Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN

Erişkin Still hastalığı: 17 vakayı içeren klinik deneyimimiz

Veli ÇOBANKARA, Ayşe BALKARLI, Şerife AKALIN

Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

İ. Aydın FIŞKIRMA, Murat BEKTAŞ, Uğur KİMYON, ÇAĞRI ERGİN