Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi

AMAÇ: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda idrar sitolojilerine verilen tanıların histolojik tanılar ile karşılaştırılması ve sitolojik tanıların mesane kanseri tespitindeki doğruluk oranlarının saptanmasıdır. YÖNTEMLER: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’na Temmuz 2007-Ocak 2010 tarihleri arasında gönderilen 272 adet idrar sitolojisi, çalışma grubu olarak belirlendi. BULGULAR: Çalışmamıza aldığımız 272 hastanın 157 tanesinin biyopsi materyaline ulaştık. Bu 157 hastanın 136 tanesi benign sitoloji, 21 tanesi malign sitoloji tanısı almıştı. Doğru negatif 114 olgu ve doğru pozitif 19 olgu içeren toplam 133 adet olgu, sitolojik olarak doğru tanı almıştı. Ek olarak, 2 olgu yanlış pozitif tanı alırken, 22 olgu yanlış negatif tanısı almıştı. Bu sonuçlara göre sensitivite %46,3; spesifi te %98,2; doğruluk %84,7 olarak bulunmuştur. SONUÇ: Çalışmamızda yanlış pozitif tanı verdiğimiz 2 adet olgu bulunmaktadır. Yanlış negatif olgularımızın nedeni, materyalin hemen fi ksatife koyulmaması, teknik nedenler ve klinik bilginin yeterince verilmemesi olabilir.

The diagnostic value of the urine cytology in bladder cancer

OBJECTIVE: Comparison of the urine cytology and histopathologic diagnoses and to determining the accurancy rate of cytologic diagnosis on the cancer of bladder in the Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology. METHODS: Two hundred seventy two urine cytology that were sent to Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology between July 2007 and January 2010 were determined as study group. RESULTS: We obtained the biopsy materials of 157 patients all of whom studied on. 136 patients out of 157 were diagnosed of benign cytology and 21 of them were diagnosed malign cytology. The cases of 133 were accurately diagnosed cytologically including 114 correctly negative cases and 19 incorrectly positive cases. In addition, two cases were incorrectly positive diagnosed while 22 cases were incorrectly negative diagnosed. According to these results, the sensitivity rate was found out as %46,3, specifi city rate as %98,2, accuracy rate as %84,7. CONCLUSION: In our studies there are two cases which we incorrectly positive diagnosed. We conclude that false negative results may result from technical causes, insuffi cient clinical information for pathologic examination and inadequate fi xation of materials.

Kaynakça

1. Şahinli S, Göğüş Ç, Göğüş O. Mesane tümörlerinde tümör belirleyicileri. Ankara Üniversitesi Mecmuası 2003;56:171-178.

2. Oğuztüzün S, Kılıç M, Atay M ve ark. Üriner şikâyeti olan hastalarda idrar sitopatolojisi ile mesane kanseri araştırılması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2009;66:169-176.

3. Canöz Ö, Soyuer I, Öztürk F, Deniz K. İdrar sitolojilerinin istatistiksel analizi ve histolojik tanılarla karşılaştırılması. Erciyes Med J 2002;24:164-6.

4. Bastacky S, Ibrahim S, Wilczynski SP, Murphy W. The accuracy of urinary cytology in daily practice. Cancer 1999;87:118-128.

5. Kandemir NO, Bektaş S, Barut F ve ark. Üriner sistem malignitelerinde sitolojinin tanısal önemi. Türk Onkoloji Dergisi 2010;25:49-56.

6. Ekici S. Mesane kanseri takibinde sistoskopi aralıkları nasıl veya kimlerde uzatılabilir? Üroonkoloji Bülteni 2009;2:3-8.

7. Kern W. Urinary tract. In: Bibbo M, ed. Compherensive cytopathology. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1997;445-492.

8. Mc Kee G, Trott P. Urinary tract cytology. In: Gray W, ed. Diagnostic cytopathology. 1st ed. New York: Churchill Livingstone, 1995;468-475.

9. Koss LG. Tumors of the urinary tract and prostate. In: Koss LG ed. Diagnostic Cytology and its histopathologic bases. Philadelphia: JB Lippincott, 5th ed. 2005:810-816.

10. Wiener HG, Vooijs GP, van’t Hof-Grootenboer B. Accuracy of urinary cytology in the diagnosis of primary and recurrent bladder cancer. Acta Cytol 1993;37:163- 169.

11. Lewis RW, Jackson AC Jr, Murphy WM, Leblanc GA, Meehan WL. Cytology in the diagnosis and follow up of transitional cell carcinoma of the urothelium: a review with a case series. Urol 1976;116:43-6.

12. Bayer-Boon ME, Voogt HJ, De Velde EA, et al. The effi cacy of urinary cytology in the detection of urothelial tumors. Urol Res 1978;6:3-12.

13. Badalemet RA, Hermansen DK, Kimmel M et al. The sensitivity of bladder wash fl owcytometry, bladder wash cytology and voided cytology in the detection of bladder carcinoma. Cancer 1987;59:2078-2085.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

335 75

Sayıdaki Diğer Makaleler

Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Emel MİRZA, Duygu KUNAK, Canan KARA, Gülay ÖZÇELİK, Cüneyt TEĞİN, Yaşar PAZIR, İlyas PIRTI

Endotel disfonksiyonu

YALIN TOLGA YAYLALI, Mete KÜÇÜKASLAN

Radial arter greftinin büyük doğal adaptasyon yeteneği; tercih sebebi mi, değil mi?

Zekeriya ARSLAN, Mustafa APARCI, Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi

Merve VANLI, Yasemin GÜNDOĞMUŞ, Cemile Mukadder ÖZKILIÇ, Nilay TÜRK ŞEN

Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

İ. Aydın FIŞKIRMA, Murat BEKTAŞ, Uğur KİMYON, ÇAĞRI ERGİN

Erişkin bir Heck hastalığı olgusu

Sinan KORKMAZ, Nida KAÇAR, Levent TAŞLI, Berna ŞANLI, NEŞE DEMİRKAN

Plak tip psoriazisde metotreksatın oral ve subkutanöz kullanımının kıyaslanması: 5 yıllık retrospektif inceleme

Levent TAŞLI, Nide KAÇAR, Necibe YILDIZ, Berna ŞANLI, Şeniz ERGİN

Sfenokavernöz sendrom

Nedim ONGUN, Eylem DEĞİRMENCİ, Atilla OĞUZHANOĞLU

Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz-bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet BOSTANCI, Burçin Merve ATAK, Seval KISAOĞLU, Sultan PARASIZ, Hüseyin KAYGISIZ, Arda ÇINARLIK, Ezgi KARASU

Erişkin Still hastalığı: 17 vakayı içeren klinik deneyimimiz

Veli ÇOBANKARA, Ayşe BALKARLI, Şerife AKALIN