Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Üst Yönetiminde Kadın Temsili

Bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı üst yönetim birimlerinde kadın temsili konusu çalışılmıştır. Çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı üst yönetim birimleri ve bu birimlere bağlı daire başkanlıklarında kadın temsilini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaca bağlı kalarak araştırmanın ana problemini “Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı üst yönetim birimlerinde kadın temsili ne durumdadır?” sorusu oluşturmaktadır. Araştırmada Millî Eğitim Bakanlığı bakan yardımcıları kadrolarında kadınların temsil durumu ne düzeydedir? Millî Eğitim Bakanlığı genel müdür kadrolarında kadınların temsil durumu ne düzeydedir? Millî Eğitim Bakanlığı kurul başkanlıkları kadrolarında kadınların temsil durumu ne düzeydedir? Millî Eğitim Bakanlığı ana hizmet birimlerine bağlı daire başkanları arasında kadın temsili ne düzeydedir? Sorularına cevap aranmıştır. Çalışmaya ilişkin veriler Millî Eğitim Bakanlığı resmî web sitesinden elde edilmiştir. Araştırmada Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinde yer alan merkez teşkilatı üst yönetim kadrolarında bulunan bakan yardımcısı, genel müdür, kurul başkanı ve daire başkanı kadrolarındaki yöneticilerin sayılarını ve cinsiyetlerini belirlemek amacıyla 01- 10 Mart 2021 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) resmî web sitesi incelenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ana hizmet birimlerinde görevli üst yönetici isimleri ve temsil ettikleri kadrolara ilişkin veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı üst yönetiminde 3 bakan yardımcılığı, 21 ana hizmet birimi (genel müdürler, kurul başkanları) ve bu birimlere bağlı 140 daire başkanlığı olmak üzere toplam 164 üst yönetici kadrosunun bulunduğu belirlenmiştir. Araştırmada MEB merkez teşkilatı üst yönetim kadrolarında bulunan yönetici isimlerinden hareketle kadın, erkek sayıları ve oranları belirlenmiştir. Yapılan çözümlemeler sonucunda Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında bulunan 3 bakan yardımcılığı kadrolarının tümüne, 17 genel müdürlük kadrolarının 16’sına, talim ve terbiye kurulu başkanlığı, teftiş kurulu başkanlığı, iç denetim birimi başkanlığı, strateji geliştirme başkanlığı kadrolarının ise tamamına erkeklerin atandığı belirlenmiştir. Ana hizmet birimleri bünyesinde yer alan 140 daire başkanının 124’üne erkek, 16’sına ise kadın yönetici atanmıştır. Daire başkanları arasında kadın yönetici oranı %11,4’te kalmıştır. Merkez teşkilatı ana hizmetbirimleri içerisinde en fazla kadın daire başkanı 3 kişiyle üst yöneticisi kadın olan “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde” bulunmaktadır. Araştırmada Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı üst yönetim birimlerinde kadın temsilinin oldukça az olduğu sonucuna ulaşılmıştır.