Türk Eğitim Sistemi ile İlgili Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Türk eğitim sistemi, yapılan yenilikler ve vizyonundaki değişimleriyle topluma etki etmektedir. Alanyazın incelendiğinde Türk eğitim sisteminin farklı çalışmalara konu olduğu ancak yapılmış çalışmaların genel olarak değerlendirildiği bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu durum söz konusu çalışmaların genel eğilimlerinin belirlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmanın amacı Türk eğitim sistemi ile ilgili çalışmaların mevcut durumunu analiz etmek, araştırmacılara ve Türk eğitim sistemi paydaşlarına rehberlik etmektir. Çalışmanın örneklemini YÖK Tez Merkezi, ULAKBİM, Google Scholar veri tabanlarında yayımlanmış 188 akademik çalışma oluşturmaktadır. “Türk Eğitim Sistemi” ve “Turkish Education System” anahtar kelimeleri kullanılarak taramalar yapılmıştır. Çalışma kapsamında yer alan yayınları değerlendirmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türk eğitim sistemi ile ilgili çalışmaların büyük çoğunluğunun makale formatında olduğu ve en fazla eğitimin sorunlarını, 4+4+4 yeni eğitim sistemini ve Türkiye ile farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasını ele alan çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Araştırmalarda en fazla nitel araştırma yönteminin tercih edildiği, kolay ulaşılabilir örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemenin kullanıldığı, en fazla tercih edilen örneklem türünün öğretmen olduğu, en fazla kullanılan veri toplama aracının doküman incelemesi olduğu ve verilerin analizinde en fazla betimsel istatistik yöntemlerinin kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca incelenen çalışmaların birçoğunda araştırma yöntemlerinin ve desenlerinin, örnekleme yöntemlerinin, örneklem türlerinin, örneklem büyüklüklerinin, veri toplama araçlarının ve veri analiz yöntemlerinin belirtilmediği görülmüştür. Araştırmacıların Türk eğitim sistemi ile ilgili lisansüstü çalışmalara ağırlık vermesi, yapılacak çalışmalarda araştırma amaçlarının yanı sıra yöntem bölümüne de odaklanmaları önerilmektedir. Araştırmacıların ve eğitim paydaşlarının yapılan çalışmadan faydalanması temenni edilmektedir.

Evaluation of the Studies on the Turkish Education System

The Turkish education system has an impact on society with its innovations and changes in its vision. When the literature is examined, it is seen that the Turkish education system is the subject of different studies, but there is no study that evaluates the studies in general. This situation led to the need to determine the general trends of the studies in question. This study aims to analyze the current situation of studies on the Turkish education system and to guide researchers and Turkish education system stakeholders. The sample of the study consists of 188 academic studies published in YÖK Thesis Center, ULAKBİM and Google Scholar databases. Searches were made using the keywords "Türk Eğitim Sistemi" and "Turkish Education System". Content analysis method was used to evaluate the publications. Results shows that the majority of the studies are in the form of articles, and the studies mostly covers topics of problems of education, 4+4+4 new education system and comparison of the education systems of Turkey and different countries. It has been revealed that qualitative research methods are preferred at most, easily accessible sampling and maximum diversity sampling are used mainly, teacher is the most preferred sample type, the most used data collection tool is document review, and descriptive statistical methods are used mostly in the analysis of data. In addition, most of the studies didn’t specified research methods and designs, sampling methods, sample types, sample sizes, data collection tools and data analysis methods. It is recommended that researchers focus on postgraduate studies related to the Turkish education system, and focus on the method section as well as research objectives for the further studies. It is expected that researchers and education stakeholders will benefit from the study.

___

 • Altuntaş, S. (2010). Eğitim Bilimine Giriş: Temel Kavramlar (Z. Cafoglu (ed.)). Ankara, Grafiker Yayıncılık.
 • Arık, R. S., & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. http://www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/488.pdf
 • Avcı, B., & Yücel Toy, B. (2018). Norveç ve Türkiye Eğitim Sistemleri ile Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması. Mediterranean Journal of Educational Research, 12(25), 39–59. https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.3
 • Aybek, B., & Aslan, S. (2015). Ortaokul Öğretmenlerinin 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Yaşadıkları Sorunlar(Elazığ İli Örneği). İlköğretim Online, 14(2). https://doi.org/10.17051/io.2015.63454
 • Başdemir, H. Y. (2014). Türkiye’de eğitim reformu için ara öneriler. Liberal Düşünce Dergisi, 76.
 • Biber, A., & Karabıyıkoğlu, L. (2019). 4+4+4 Sistemi Kapsamında İlk Kez 5. Sınıf Derslerine Giren Matematik Öğretmenlerinin Öğrenciler Hakkındaki Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1). https://doi.org/10.7822/omuefd.472362
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Egitim ve Bilim, 39(174), 33–38. https://doi.org/10.15390/EB.2014.3412
 • Çalık, T. (2015). Eğitimle İlgili Bazı Temel Kavramlar. In L. Küçükahmet (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş.
 • Çetin, H., Yazar, M. İ., Aydın, S., & Yazıcı, N. (2018). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi Sorunlarına İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri. Mediterranean Journal of Educational Research, 12(25), 117–135. https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.7
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. In Research Methods in Education. https://doi.org/10.4324/9780203029053
 • Coşkun, M. (2012). Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarının Teşhisinde Yapılan Bazı Hatalar: Yanlış Veriler, Faydasız Mukayeseler ve Baglamsız Doğrular. Yuksekogretim Dergisi, 2(3), 121–126. https://doi.org/10.2399/yod.12.021
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In New York: Sage (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). The SAGE Handbook of Qualitative Research (5th ed.). Sage Publications.
 • Durmuşçelebi, M., & Bilgili, A. (2014). Yeni (12 Yıllık) Eğitim Sistemi, Karşılaşılan Sorunlar ve Dünyadaki Uygulamalardan Bazıları. Journal of Turkish Studies, 9(2). https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.6122
 • Erden, M. (2011). Eğitim Bilimlerine Giriş. Ankara, Arkadaş Yayınevi.
 • Ergün, M. (2015). Eğitim Felsefesi. Ankara, Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGraw-Hill.
 • Güçlü, N. (2009). Türk Milli Eğitim Sisteminin ve Özelliklerinin Genel Değerlendirilmesi. In L. Küçükahmet (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş.
 • Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: a research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14–26.
 • Juodaitytė, A., & Kazlauskinė, A. (2008). Research methods applied in doctoral dissertations in education science (1995-2005): Theoretical and empirical analysis. Vocational Education: Research & Reality, 36–45.
 • Kara, M. (2020). Eğitim Paydaşlarının Görüşleri Doğrultusunda Türk Eğitim Sisteminin Sorunları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3).
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi (22nd ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kıncal, R. Y. (2011). Eği̇ti̇m ve felsefe. In R. Y. Kıncal (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Ankara, Grafiker Yayıncılık.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). Qualitative data analysis. A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
 • Özdemir, F., & Kaplan, A. (2017). Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından Türk Eğitim Sisteminin Sorunları Ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri. Journal of Turkish Studies, 12(28). https://doi.org/10.7827/turkishstudies.12426
 • Özenç, E. G., Özcan, Z. E., Feramuz, G., & Keser Güney, E. (2016). 4+4+4 Eğitim Sisteminin Beşinci Sınıf Öğrencilerine Yansıması: Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 15(2). https://doi.org/10.17051/io.2016.91808
 • Özkan, U. B. (2019). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Ankara, Pegem.
 • Özlük, D. (2017). İran ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Amaçlarının Karşılaştırmalı Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 729–729. https://doi.org/10.18506/anemon.286057
 • Şahin, H. O., & Akbaba, A. (2014). Zorunlu öğretimin 4+ 4+ 4= 12 yıl olmasıyla ilgili yönetici ve öğretmen görüşleri (Van ili örneği). Turkish Studies (Elektronik), 9(5). https://doi.org/none
 • Savut, E., & Yılmaz, L. (2020). Türkiye’de merkez-çevre mücadelesini milli eğitim sistemi üzerinden okumak. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 20(40), 289–322. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/56945/801763
 • Scriven, M. (1981). Evaluation thesaurus (3rd ed.). California: Edgepress.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M., & Dündar, H. (2014). Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173). https://doi.org/10.15390/eb.v39i173.3278
 • Şişman, M. (2013). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara, Pegem Yayıncılık.
 • Suri, H., & Clarke, D. (2009). Advancements in research synthesis methods: From a methodologically inclusive perspective. Review of Educational Research, 79(1), 395–430. https://doi.org/10.3102/0034654308326349
 • Tangülü, Z., Karadeniz, O., & Ateş, S. (2014). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemimizde Yabancı Uzman Raporları (1924-1960). Journal of Turkish Studies, 9(5). https://doi.org/10.7827/turkishstudies.6622
 • Töremen, F. (2011). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara, İdeal Yayıncılık.
 • Varış, F. (1994). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara, A. Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Yilmaz, K., & Altinkurt, Y. (2012). An examination of articles published on preschool education in Turkey. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12(SUPPL. 4), 3227–3241.
 • Zelyurt, H., & Özel, E. (2015). İlkokul birinci sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinin eğitimde 4+ 4+ 4 düzenlemesine ilişkin görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(3).

___

APA Hark Söylemez, N. & Adıyaman, B. (2023). Türk Eğitim Sistemi ile İlgili Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi . Milli Eğitim Dergisi , 52 (239) , 1673-1706 . DOI: 10.37669/milliegitim.1156383
Milli Eğitim Dergisi
 • ISSN: 1302-5600
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Milli Eğitim Bakanlığı

189.6b56.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

STEM Temel Seviye Eğitiminin Öğretmenlerin STEM Uygulamaları Öz-Yeterliklerine Etkisi

Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ, Burcu BİLGİÇ UÇAK, Yakup TOPRAK

İlkokulda Öğrenim Gören Sığınmacı Öğrenciler ile İlgili Yapılan Akademik Çalışmaların İncelemesi

Hilal YILMAZ, Lale CERRAH ÖZSEVGEÇ

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri

Meltem COŞKUN ŞİMŞEK, Sinem DİNÇOL ÖZGÜR

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerinin Problem Çözme ile İlişkisi: Matematiksel Muhakemenin Aracı Rolü

Ahmet KURNAZ, Eyüp YURT, Naziye KOÇLAR

Ortaokul Öğrencilerinin Motivasyon Düzeylerinin Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları Üzerindeki Etkisi

Aysel ARSLAN

“Çocuk Kitapları ile Bilime Yolculuk Öğretmen Eğitim Programı” nın 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Esra DOĞANAY KOÇ, Gülden UYANIK

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Sanat Eğitiminin Gerekliliği: Eskişehir Örneği

Ali USLU, Kemal ULUDAĞ

Z-Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ve Stresle Başa Çıkma Becerileri İle Temel Psikolojik İhtiyaçlar Arasındaki İlişki

Vedat BAKIR, Coşkun ARSLAN, Bülent DİLMAÇ

Mesleki Grup Rehberliği Programının 8. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Kararı Verme Yetkinlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Anıl KELEŞ, Mehmet Ali ÇAKIR

Türkiye’de Matematik Eğitiminde Eba (Eğitim Bilişim Ağı) Kullanımı ile İlgili Çalışmalar: Tematik Bir İnceleme

Aleyna ALTAN, Elif BAHADIR