Ergenlerin Sosyal Medya Bağımlılığının Akademik Başarılarıyla İlişkisi Ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı ergenlerin sosyal medya bağımlılığının akademik başarılarıyla ilişkisi ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemi Afyonkarahisar ili, Çay ilçesinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan 810 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdeler, sıra ortalaması, Mann Whitney U-Testi ve Spearman Brown Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları ile akademik başarıları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ergenlerin sosyal medya bağımlılık düzeyi okul türüne göre değişmezken; akademik başarılarında okul türüne göre anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.

___

 • Ahmed, I. ve Qazi, T., F. (2011). A look out for academic impacts of social networking sites: A student based perspective. African Journal of Business Management, 5(12), 5022-5031.
 • Akın, A., Özbay, A., Baykut, İ. (2015). Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun Geçerliği ve Güvenirliği The Valıdıty And Relıabılıty Of The Turkısh Versıon Of The Socıal Medıa Use Integratıon Scale. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research,8(38), Issn: 1307-9581.
 • Akıncı Vural, Z. B.& Bat, M. (2010). “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”. Yaşar Üniversitesi Dergisi,5(20), 3348-3382.
 • Altunay, U. (2010). Gündelik Yaşam ve Sosyal Paylaşım Ağları: Twitter ya da "Pıt Pıt Net". Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (12), 31-56. Retrievedfromhttp://www.dergipark.gov.tr/gsuilet/issue/7367/96457.
 • Akdemir, T. N. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Facebook Tutumları İle Akademik Erteleme Davranışları Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul.
 • Bayhan, V. (2011). Lise öğrencilerinde internet kullanma alışkanlığı ve internet bağımlılığı (Malatya Uygulaması). Akademik Bilişim 11-XIII. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan sözlü bildiri. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Bedir, A. (2016). Sosyal Medya Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Erzurum.
 • Borak, N., Beki,A. (2021). Sosyal Medya Bağımlılığının Lise Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi. Toplumsal Politika Dergisi, 2(1), 61-76.
 • Büyüköztürk, Ş. , Çakmak E.K., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Dijital Türkiye Raporu, (2019). 2019 Türkiye internet kullanım ve sosyal medya istatistikleri. https://dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/
 • Duman, M. Z., (2008). İnternet kullanımının öğrencilerin sosyal ilişkileri ve okul başarıları üzerindeki etkisi. Toplum ve Demokrasi, 2 (3), Mayıs-Ağustos, s. 93-112.
 • Duman, S. (2016). Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımı İle Akademik Başarı Ve Ertelemeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Esen, E. (2010). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi[Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Feyzioğlu, B., İ. (2016). Eğitimde Sosyal Medyanın Kullanılmasına İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Glass, R., Prichard, J., Lafortune, A. ve Schwab, N. (2013). The influence of personality and facebook use on student academic performance. Issues in Information Systems, 14(2), 119-126.
 • Gürültü, E. (2016). Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları ve Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Işın, S.A. (2015). Akademik Başarı Düzeyi Yüksek Olan Ergenlerin Benlik Saygısı ve Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kızılkaya Cumaoğlu, G., ve Diker Coşkun, Y. (2012). Öğretmenlerin akademik erteleme davranışı ile teknoloji kullanım durumları arasındaki ilişki. Electronic Turkish Studies, 7(4).
 • Paul, L. L., ve Lee, S. N. (2012). Impact of internet literacy, internet addiction symptoms, and internet activities on academic performance. Social Science Computer Review, 30(4), 403-418.
 • Peker, A. (2015).Ergenlerin Saldırganlık ve Siber Zorbalık Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 19(61), 323-337.
 • Peker,A., Nebioğlu Yıldız, M. (2022).Examining the Relationships Between Adolescents’ Emotion Regulation Strategies and Social Media Addiction. Clinical and Experimental Health Sciences 12, 564-569. DOI: 10.33808/clinexphealthsci.869465
 • Polat, D. (2016). Sosyal Medya İle Başım Dertte. Yediveren.
 • Salomon, A., & Kolikant, Y. B. (2016). Computers in Human Behavior High-school students ’ perceptions of the effects of non-academic usage of ICT on their academic achievements. Computers in Human Behavior, 64, 143–151. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.06.024
 • Şişman Eren, E. (2014). Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 29(4), 230-243.
 • Tanrıverdi, H. ve Sağır, S. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının ve sosyal ağları benimseme düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(18), 776-821.
 • Tutgun-Ünal, A. (2015). Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma[Yayınlanmış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yeboah, J. &Ewur, G. D. (2014). The Impact Of Whatsapp Messenger Usage On Students Performance İn Tertiary İnstitutions İn Ghana. Journal Of Education And Practice, 5(6), 2222-1735.

___

APA Göksu, H. & Gültekin, M. (2023). Ergenlerin Sosyal Medya Bağımlılığının Akademik Başarılarıyla İlişkisi Ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Milli Eğitim Dergisi , 52 (239) , 1897-1912 . DOI: 10.37669/milliegitim.1193416
Milli Eğitim Dergisi
 • ISSN: 1302-5600
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Milli Eğitim Bakanlığı

189.6b56.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Dil Öğretiminde İzlemenin Yeri: İzleme Bir Dil Becerisi Midir?

Selim EMİROĞLU

Özel Okullarda Fen Bilimleri Öğretmeni İstihdamı: İşe Alım Süreci ve Beklenen Yeterlikler

Sümeyya KUŞ GÜRBEY, Uğur BÜYÜK

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerinin Problem Çözme ile İlişkisi: Matematiksel Muhakemenin Aracı Rolü

Ahmet KURNAZ, Eyüp YURT, Naziye KOÇLAR

Cumhuriyet Dönemi İlkokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Program Ögeleri Açısından İncelenmesi

Şefik KARTAL, Alihan ÖZTÜRK

Açık Öğretim Liseleri Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Eğitim Süreçlerinin İncelenmesi

Kübra Süreyya AÇIKEL, Zehra ÖZTÜRK

Mesleki Grup Rehberliği Programının 8. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Kararı Verme Yetkinlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Anıl KELEŞ, Mehmet Ali ÇAKIR

Sınıf Öğretmenleri Açısından Bilgi İşlemsel Düşünme ve Kodlama Öğretiminin Kapsamının Belirlenmesine Yönelik Bir İnceleme

Hatice CÜCÜ, Funda DAĞ

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini Mesleki Gelişimleri Açısından Değerlendirmeleri

Meltem COŞKUN ŞİMŞEK, Sinem DİNÇOL ÖZGÜR

Ortaokul Öğrencilerinin Motivasyon Düzeylerinin Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları Üzerindeki Etkisi

Aysel ARSLAN

Türkiye’de Matematik Eğitiminde Eba (Eğitim Bilişim Ağı) Kullanımı ile İlgili Çalışmalar: Tematik Bir İnceleme

Aleyna ALTAN, Elif BAHADIR