Investigation of Pre-service English Language Teachers' Cognitive Structures about Some Key Concepts in Approaches and Methods in Language Teaching Course through Word Association Test

Bu çalışma hizmet öncesi İngilizce Öğretmenlerinin öğrenme süreçlerini ve kavram yanılgılarını belirlemek için Dil Öğretiminde Yaklaşımlar ve Yöntemler dersi ile ilgili üç önemli kavram ile ilgili bilişsel yapılarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Çalışma hem niteliksel hem niceliksel veri içermektedir. Araştırmacı bir Kelime ilişkilendirme Testini (KİT) Türkiye'deki iki devlet Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde okuyan 68 ikinci sınıf hizmet öncesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisine uygulamıştır. Veriler anahtar kavramlardan elde edilmiştir ve ilişkili kelimeler sıklık tablolarına kaydedilmiştir. Hizmet öncesi İngilizce Öğretmenlerinin bilişsel yapılarını gösteren kavram haritaları çizilmiştir. Hizmet öncesi İngilizce Öğretmenleri tarafından anahtar kavramlarla ilgili yazılan cümleler analiz edilmiş ve sınıflandırılmıştır. Bulgular Hizmet öncesi İngilizce Öğretmenlerinin anahtar kavramları etkili bir şekilde öğrenemediklerini göstermektedir. Hem kavram haritalarında hem de kurulan cümlelerde anahtar kavramlarla ilgili bazı kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Sonuçlar Kelime İlişkilendirme Testlerinin öğrenmede derinlemesine değerlendirme yapmak için alternatif bir değerlendirme yöntemi olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır

Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmenlerinin Dil Öğretiminde Yöntemler ve Yaklaşımlar Dersindeki Bazı Anahtar Kavramlar hakkındaki Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi ile İncelenmesi

This study aims to map the cognitive structure of pre-service English language (EL) teachers about three key concepts related to approaches and methods in language teaching so as to discover their learning process and misconceptions. The study involves both qualitative and quantitative data. The researcher administrated a Word Association Test (WAT) to 68 sophomore pre-service English language teachers attending teacher training program in two state universities in Turkey. Data obtained from key concepts and associated words were recorded in frequency tables. Concept maps that presented the cognitive structures of the pre-service EL teachers were drawn. The sentences written by the pre-service EL teachers about each key concept were analysed and categorized. The findings appear to indicate that pre-service EL teachers failed to learn the key concepts effectively. Some misconceptions related to the key concepts were detected both in concept maps and sentences. The results suggest that WATs as an alternative assessment technique should be used for in-depth evaluation of learning

Kaynakça

Aydın, F., & Taşar, M. F. (2010). An investigation of pre-service Science teachers' cognitive structures and ideas about the nature of technology. Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (4), 209-221.

Bahar, M., Johnstone, A.H., & Sutcliffe, R.G. (1999). Investigation of students' cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33, 134-141.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Bahar, M., & Özatlı, N.S. (2003). Kelime İletişim Test Yöntemi ile Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Canlıların Temel Bileşenleri Konusundaki Bilişsel Yapılarının Araştırılması. BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 5 (2), 75-85.

Bilgin, İ., Coşkun, H., & Aktaş, I. (2013). The effect of 5e learning cycle on mental ability of elementary students. Journal of Baltic Science Education, 12 (5), 592-607.

Cachapuz, A. F. C., & Maskill, R. (1987). Detecting changes with learning in the organization of knowledge: use of word association tests to follow the learning of collision theory. International Journal of Science Education, 9, 491-504.

Cardellini, L., & Bahar, M. (2000). Monitoring the learning of chemistry through word association tests. Australian Chemistry Resource Book, 19, 59-69.

Ercan, F., & Taşdere, A. (2010). Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Bilişsel Yapının ve Kavramsal Değişimin Gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, (TÜFED), 7 (2).

Ercan, F., Taşdere, A., & Ercan, N. (2010). Kelime Ilişkilendirme Testi Aracılığıyla Bilişsel Yapının ve Kavramsal Değişimin Gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi,7 (2),136- 154.

Greidanus, T., & Nienhuis, L. (2001). Testing the quality of word knowledge in a second language by means of word associations: Types of distractors and types of associations. The Modern Language Journal, 85(4), 567-577.

Gussarsky, E., & Gorodetsky, M. (1988). On the equilibrium concept: constrained word associations and conception. Journal of Research in Science Teaching, 25, 319-333.

Gussarsky, E., & Gorodetsky, M. (1990). On the Concept Chemical Equilibrium: The Associative Framework. Journal of Research in Science Teaching, 27 (3), 197-204.

Hovardas, T., & Korfiatis, K. J. (2006). Word associations as a tool for assessing conceptual change in science education. Learning and In struction, 16, 416-432.

Hui, L. (2011). An investigation into the L2 mental lexicon of Chinese English learners by means of word association. Chinese Journal of Applied Linguistics, 34 (1), 62-76.

Işıklı, M., Taşdere, A., & Göz, N. L. (2011). Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Atatürk İlkelerine Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 50-72.

Kostova, Z., & Radoynovska, B. (2010). Motivating Students' Learning Using Word Association Test and Concept Maps. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 4 (1), 62-98.

Kurt, H. (2013). Turkish student biology teachers' conceptual structures and semantic attitudes towards microbes. Journal of Baltic Science Education, 12 (5), 608-639.

Kurt, H., & Ekici, G. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının "bakteri" konusundaki bilişsel yapılarının ve alternatif kavramlarının belirlenmesi. Turkish Studies, 8 (8), 885-910.

Kurt, H., Ekici, G., Aktaş, M., & Aksu, Ö. (2013). Determining Biology Student Teachers' Cognitive Structure on the Concept of "Diffusion" Through the Free Word-Association Test and the Drawing-Writing Technique. International Education Studies, 6 (9), 187-206.

Nakiboğlu, C. (2008). Using word associations for assessing nonmajor science students' knowledge structure before and after general chemistry instruction: the case of atomic structure. Chem. Educ. Res. Pract, 9, 309-322.

Özatlı, N. S., & Bahar, M. (2010). Öğrencilerin Boşaltım Sistemi Konusundaki Bilişsel Yapılarının Yeni Teknikler İle Ortaya Konulması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 9-26.

Richards, J. C & Rodgers, T. (1982). Method: Approach, design and procedure. TESOL Quarterly, 16 (2), 153-168.

Seferoğlu, G. (2006). Teacher candidates' reflections on some components of a pre-service English teacher education programme in Turkey. Journal of Education for Teaching, 32 (4), 369-378.

Selvi, M., Yakışan, M. (2004). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin enzimler konusu ile ilgili kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 173-182.

Shavelson, R. J., (1974) Methods for examining representations of a subject-matter structure in a student's memory. Journal of Research in Science Teaching, 11, 231- 249.

Taşar, M. F. (2001). A case study of a novice college student's alternative framework and learning of force and motion. PhD Thesis. The Pennsylvania State University.

Tsai, C. C., & Huang, C. M. (2002). Exploring students' cognitive structures in learning science: A review of relevant methods. Journal of Biological Education, 36 (4), 163-169.

Zakaluk, B. L., Samuels, S. J., & Taylor, B. M. ( 2016). A simple technique for estimating prior Knowledge: Word association. Journal of Reading, 30 (1), 56-60.

Kaynak Göster