Finansal Okuryazarlık: Muhasebe ve Finansman Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma

Amaç – Bu araştırma, ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin seçilen değişkenler ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek ve öğrencilerin finansal okuryazarlık başarı düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Araştırmanın evrenini, Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde muhasebe ve finansman eğitimi alan ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma metotlarından betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tesadüfi olmayan (non-random) örnekleme yöntemlerinden, kota örneklemesi yöntemiyle 219 öğrenciye anket uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde istatistik programı olan SPSS 23.0 kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren verilere T-Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Anket güvenilirlik testi için Cronbach Alpha analizi yapılmıştır. Bulgular – Yapılan analiz neticesinde, öğrencilerin kredi kartı kullanım durumuna göre finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. İnternet bankacılığı kullanım durumuna göre finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler bölüm ve sınıf bazında değerlendirildiğinde yanıtladıkları soruların ortalama doğru cevapları ile finansal okuryazarlık seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Tartışma – Çalışma neticesinde, kredi kartı kullanımı ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın olmaması, öğrencilerin finansal araçlardan biri olan kredi kartını bilinçli bir şekilde kullanmadıkları sonucunu ortaya koymaktadır. Fakat finans ile ilgili derslerin ağırlıklı olarak verildiği bölümler ile sınıf seviyesinin artması öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyinin yükselmesine olumlu yönde katkı sağlamıştır.

Financial Literacy: A Research for Students Taking Accounting and Finance Education

Purpose – This research was carried out to determine whether there is a significant difference between the selected variables and the financial literacy levels of students studying at associate and undergraduate level and to determine the financial literacy success levels of the students. Design/methodology/approach – The universe of the research consists of undergraduate and graduate students who received accounting and finance education at Kayseri University Social Sciences Vocational School and Faculty of Applied Sciences. In this study, descriptive survey model, one of the quantitative research methods, was used. Among non-random sampling methods, a questionnaire was applied to 219 students with quota sampling method. SPSS 23.0, a statistical program, was used to analyze the collected data. T-Test and (ANOVA) one-way analysis of variance were applied to the normally distributed data . Cronbach Alpha test was conducted for the reliability of the survey. Findings – As a result of the analysis, it was determined that there was no statistically significant difference between the financial literacy levels of the students according to their credit card usage status. However, it has been determined that there is a statistically significant difference between financial literacy levels according to the use of internet banking. When students were evaluated on the basis of department and class, it was found that there was a significant difference between the average correct answers of the questions they answered and their financial literacy levels. Discussion – As a result of the study, the lack of a statistically significant difference between credit card use and financial literacy levels reveals that students do not consciously use the credit cards, one of the financial instruments. But the delartments in which finance-related courses are mainly given and the increase in the level of the class have contributed positively to the increase in the level of students' financial literacy levels

___

Aksoylu, S. Boztosun D., Altınışık F. ve Baraz, E.H. (2017). A Baseline Investigation of Financial Literacy Levels: The Case of Kayseri Province, Muhasebe ve Finans Dergisi, 75, 229-246.

Alkaya, A. ve Yağlı, İ. (2015). Finansal Okuryazarlık Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Journal of International Social Research, 8, 585- 599.

Altıntaş, K.M. (2009). Belirlenmiş Katkı Esaslı Emeklilik Planlarında Finansal Eğitimin Önemi: Katılımcıların Finansal Okuryazarlığı Çerçevesinde Alternatif Bir Yatırım Eğitimi Modeli, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 151–176.

Bianco, C., Bosco, A. and Susan, M. (2000), Financial Literacy: What Are Business Schools Teaching,Bristol, Gabelli School of Business Roger Williams University, 8, 24-27.

Biçer E.B. ve Altan F. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20, 1501-17.

Cupák, A. Fessler,P., Joanne w., Hsupiotr, R. and Paradowski R. (2020). Confidence, Financial Literacy and Investment in Risky Assets: Evidence From The Survey of Consumer Finances, Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research and Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C.,4, 1-43.

Çam, A. V., ve Barut, A. (2015). Finansal Okuryazarlık Düzeyi ve Davranışları: Gümüşhane Üniversitesi Önlisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 4(7), 63-72.

Deuflhard, F., Georgarakos D. and Inderst, R. (2019). Financial Literacy and Savings Account Returns, Journal of the European Economic Association, 17(1), 131–164.

Doğan, M. (2019). Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), 1602-1620.

Elmas, B. ve Yılmaz, H. (2016). Finansal Okuryazarlık: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 116-140.

Er, F., Temizel, F., Özdemir A. ve Sönmez, H. (2014). Lisans Eğitimi Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,4(14), 113-126.

Ergün, B., Şahin, A. ve Ergin, E. (2014). Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, The Journal of International Social Research, 7, 847-863.

FODER (2016), http://www.fo-der.org,(Erişim Tarihi: 29.10.2019).

Gerek, S. ve Kurt, A.A. (2011). Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,30, 59-73.

Gökmen, H. (2012). Finansal Okuryazarlık, İstanbul, Hiperlink Yayınları.

Güler, E. (2015). Hane Halkının Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Sakarya İli Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Hastıngs, J. and Mıtchell, O. (2020). How Financial Literacy and İmpatience Shape Retirement Wealth and Investment Behaviors, Journal of Pension Economics and Finance Cambridge, 19(1), 1-20.

Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy, The Journal of Consumer Affairs, 44(2), 296-316.

Kadoya, Y. and Khan, M.S.R. (2019). What Determines Financial Literacy in Japan?, Journal of Pension Economics and Finance, 1–19.

Kılıç, Y., Ata, H.A. ve Seyrek, İ.H. (2015), Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi,66, 129-150.

Kılınç, E. ve Antepli, A. (2020). Çalışanlarının Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,43, 95-109.

Koçyiğit, S.Ç., Şeremet, G.G. ve Altunay R. (2018). Sağlık Yönetimi Bölümü ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Örneği, Ankara, Detay Yayıncılık.

Krizek, J. T., Cems-Mım, L. L. M., and Hradil, I. (2012). Standard in Financial Literacy for University Students: Methodology and Empirical Evidence, InternationalJournal of Business and Social Research, 2(7), 21-32.

Lusardi, A. (2008). Financial Literacy: An Essential Tool for İnformed Consumer Choice, Joint Center for Housing Studies, Harvard University, 8, 220-239.

Marcolin, S. and Abraham, A. (2006). Financial literacy research: Current literature and future opportunities, 3rd International Conference of Contemporary Business Leura, 1-22.

Moore, D. (2003). Survey of Financial Literacy in Washington State: Knowledge, Behavior, Attitudes, and Experiences. Washington State Department of Financial Institutions, Social and Economic Sciences Research Center Technical Report, 3-39.

North Central Regional Educational Laboratory (NCREL). (2006). 21st Century Skills: Economic Literacy, http://www.careersmarts.com/21/engauge21st.pdf, (Erişim Tarihi: 29.10.2019).

OECD (2011). Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting An Internationally Comparable Survey of Financial Literacy, http://www.oecd.org/finance/financialeducation/ 49319977.pdf, (Erişim Tarihi: 22.11.2019).

Özdemir, A., Temizel, F., Sönmez, H., ve Er, F. (2015). Financial Literacy of University Students: A Case Study for Anadolu University Turkey, Uluslararası Yönetimİktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 97-110.

Öztürk, E. ve Demir, Y. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Finans Dergisi, 13, 113-134.

Ray Morgan Research (RMR). (2003). ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia: Final Report, Melbourne, Ray Morgan Research, 1-14.

Remund, D. L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy, The Journal of Consumer Affairs, 44(2), p.276-295.

Rodrigues, C. S., Vieira, F. D., Amaral, A. and Martins, F. V. (2012). Financial Literacy of University Students, 26(9), 362-367.

SBB (2019), http://www.sbb.gov.tr/oncelikli-donusum-programlari-eylem-planlari/, (Erişim Tarihi: 16.11.2019).

TCMB (2011). Kadınların ve Genç Kızların Finansal Farkındalık ve Finansal Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Politika Rehberi, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/fac77860-06ca-44be-99e3-3bf4ff9d214/, (Erişim Tarihi: 18.11.2019).

Temizel, F. (2010). Mavi Yakalılarda Finansal Okuryazarlık, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Temizel, F. ve Bayram F. (2011). Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 12,73- 86.

Ünal, S., Yavuz S.D. ve Söylemez, C. (2015). Ekonomi Okuryazarlığı ve Kredi Kartı Tutumunun Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF, 10(1), 31-52.

Yıldız, N., Akbulut, Ö., ve Bircan, H. (2002). İstatistiğe Giriş, İstanbul, Aktif Yayınevi.

___

İşletme Araştırmaları Dergisi
  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

44.7b17.5b