Göçün Çocuklar Üzerindeki Etkisi: Bir Derleme Makalesi

Toplumların politika belirleyicileri ile doğrusal olarak ilişkilendirilebilinen göç, ülkelerin kültürel, ekonomik, sosyal ve politik yönlerini kapsayarak sosyokültürel yaşam içinde insan hayatının tüm tarihsel dönemlerde yer alan bir olgu olarak dikkat çekmektedir. Toplumların değişimsel süreçlerinde önemli rol oynayan göçler, ülkelerin tarihsel yapılanmalarında farklı nedenlerle gerçekleşse de, sonucu insana bağlanan toplumsal durumlarından en çok etkilenenler çocuklar olmuştur. Savunmasızlıkları ve bağımlılıklarından dolayı dünya göç hareketleri incelendiğinde çocukların ülkelerin siyasal gündemlerini ortaya koyan önemli gruplar oldukları görülmektedir. Gelişimsel alanların sağlıklı ilerlemesinin hayati önem taşıdığı çocukluk döneminde göçe maruz kalan çocukların büyümeleri ve gelişimsel süreçleri olumsuz etki altında kalmaktadır. Dolayısıyla göç sürecinde yaşanan zorlayıcı durumlar çocuklarda ruhsal, bedensel ve sosyal yönden sarılması zor yaralar almalarına ya da kalıcı zararlara maruz kalmalarına sebep olmaktadır. Göç olgusu bireysel düzeyde ele alınmanın dışında, toplumların ve ülkelerin gelişimini de etkileyen önemli bir faktördür. Göçmenler, hedef ülkelerde yeni bir yaşam kurarak ekonomik ve kültürel katkıda bulunabilirler. Aynı zamanda yaşanan göç akımları; kaynakların dağılımı, işgücü piyasaları ve toplumsal dengeler üzerinde de etkili olabilir. Göç olgusu, insanlığın evrimi ve tarih boyunca şekillendiği gibi, günümüzde de hala önemini koruyan ve birçok ulusal ve uluslararası politika üzerinde etkili olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşanan göçlerde çocuklar, korunmaya açık olmaları nedeniyle göçün farklı yönlerinden, farklı zorluklarda etkilenmektedirler. Bu durum göç süreci ve sonucunda oluşan etkilerin fark edilerek konuya daha fazla önem verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu makale ile bahsedilen nedenlerden dolayı göçün çocuklar üzerindeki etkisinin yorumlanarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Effects of Migration on Children: A Review Article

Migration, which can be linearly associated with the policy makers of societies, has been a phenomenon in human life in all historical periods in sociocultural life by covering the cultural, economic, social and political aspects of countries. Although migrations, which play an important role in the transformational processes of societies, have occurred for different reasons in the historical structuring of countries, children have been the most affected by the social situations that have emerged and whose results are linked to human beings. Due to their vulnerability and dependency, an analysis of global migration movements reveals that children are important groups that set the political agendas of countries. Children who are exposed to migration during childhood, when the healthy progression of developmental areas is vital, are negatively affected in their growth and developmental processes. Therefore, the challenging situations experienced during the migration process cause children to suffer psychological, physical and social wounds that are difficult to heal or to be exposed to permanent damages. Migration is a factor that affects not only the individual level but also the development of societies and countries. Migrants can make economic and cultural contributions by building a new life in destination countries. But at the same time, migration flows can also have an impact on the distribution of resources, labor markets and social balances. Migration is a phenomenon that has been shaped throughout the evolution of humanity and history and is still important today and has an impact on many national and international policies. In migration, children are affected by different aspects of migration with different difficulties due to their vulnerability to protection. This situation reveals the need to give more importance to the issue by recognizing the migration process and the resulting effects. This article aims to interpret and evaluate the impact of migration on children for the reasons mentioned above.