Teritoryal Tuzağa Karşı Bourdieu Sosyolojisi Çerçevesinde Ulusötesi Toplumsal Alanlar

İnsanların, metaların ve bilginin hareketi gibi ulus ötesi olgular, küresel değişimle birlikte ortaya çıkmış ve ulusal ve bölgesel sınırlar arasında yoğun bir hareketliliğe yol açmıştır. Sosyal etkileşimler ve aile, arkadaşlar ve mesleki birlikler gibi sosyal ağlar aracılığıyla kazanılan sosyal sermaye ve kaynaklar, fiziksel sınırlar arasında köprü kurmakta ve farklı bölgelerden insanları birbirine bağlamaktadır. Bu çalışma, özellikle sosyal sermaye ve ağlara odaklanarak farklı sermaye türlerinin ulusötesi sosyal alanları nasıl şekillendirdiğine odaklanmakta ve ulusötesi sosyal alanları analiz ederken bölgesel tuzağın nasıl aşılabileceğini araştırmaktadır. Temel amaç, bölgesel yakınlığa dayalı geleneksel fikirlerin ötesine geçerek sosyal sermayenin ulusötesi toplulukları nasıl etkilediğini göstermektir. Çalışma, ulusötesi sosyal alanların Pierre Bourdieu'nün alan, sermaye ve habitus kavramları ekseninde teorik bir incelemesine odaklanmaktadır. Sonuç olarak, Bourdieu'nün kavramlarının ulusötesi sosyal alanların kavramsallaştırılmasına dahil edilmesinin bölgesel tuzağın sınırlamalarını aşmaya yardımcı olabileceği savunulmaktadır.

Transnational Social Fields: A Bourdieusian Perspective against Territorial Trap

Transnational phenomena, like the movement of people, goods, and information, have arisen from the global shift and led to intense mobility across national and territorial borders. The social capital and resources gained through social interactions and social networks like family, friends, and occupational associations bridge physical boundaries and link people from different regions. This study focuses on how different types of capital, with a specific focus on social capital and networks, shape transnational social fields and investigates how the territorial trap can be overcome when analyzing transnational social fields. The main objective is to demonstrate how social capital influences transnational communities by criticizing traditional ideas based solely on regional proximity. The study focuses on a theoretical examination of Pierre Bourdieu’s concepts of field, capital, and habitus in the axis of transnational social fields. In conclusion, it is argued that incorporating Bourdieu’s concepts into the conceptualization of transnational social fields could help transcend the limitations of the territorial trap.