Gündelik Hayatta Mülteci Kadınların Yaşadıkları Sorunlar Üzerine Bir İnceleme: Misafir Filmi Örneği

Göç insanlık tarihi boyunca değişmeyen bir olgu olmuştur. Göçmenler, ekonomik, sosyal, siyasi ve çevresel nedenlerle yer değiştirmektedirler. Bu nedenler arasında savaşlar, doğal afetler, yoksulluk, işsizlik, ayrımcılık ve ailelerini bir arada tutmak gibi sebepler yer alır. Bu hareket toplumları şekillendirmekte, yeni kültürler ve fikirler getirmekte, ancak aynı zamanda entegrasyon ve gerekli kaynakların ayrılması zorluklarını da beraberinde getirmektedir. Mülteci ve sığınmacı statüsündeki kadınlar ve çocuklar bu zor süreçlerden çok daha fazla etkilenmektedirler. Bu çalışmanın amacı Andaç Haznedaroğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Misafir” isimli film üzerinden, mülteci kadınların yaşadıkları sorunların ele alınmasıdır. Film Suriyeli mülteci kadınların yaşadıkları zorluklar ve yanlış anlaşılmalara odaklanması sebebiyle seçilmiştir. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada, film betimsel analiz ve söylem analizi yapılarak incelenmiştir. Sağlık hizmetlerine erişim, dil yeterliliği, şiddet ve taciz, ekonomik problemler ve barınma problemleri üzerinden incelenen filmde kadın karakterler üzerinden mülteci kadınların zor koşullarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışmaları temsil edilmektedir

A Study on the Problems of Refugee Women in Everyday Life: The Case of “Misafir” Film

Migration has been an unchanging phenomenon throughout human history. Migrants move for economic, social, political and environmental reasons. These reasons include wars, natural disasters, poverty, unemployment, discrimination and keeping families together. This movement shapes societies and brings new cultures and ideas, but it also brings challenges of integration and allocation of necessary resources. Women and children with refugee and asylum-seeker status are even more affected by these difficult processes. The aim of this study is to address the problems experienced by refugee women through the film "Misafir/ The Guest" directed by Andaç Haznedaroğlu. The film was chosen because it focuses on the difficulties and misunderstandings experienced by Syrian refugee women. In this study designed as a qualitative research, the film was analysed through descriptive analysis and discourse analysis. In the film, which is analysed through access to health services, language proficiency, violence and harassment, economic problems and housing problems titles, refugee women's efforts to continue their lives in difficult conditions are represented through female characters.