Sekizinci Yılında Avrupa Birliği-Türkiye Mutabakatı: Dışsallaştırmadan Dijitalleşmeye

Bu makale, AB-Türkiye Mutabakatı’nın sekizinci yılında eleştirel bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır. Mutabakat, hedeflediği gibi, ilk yıllarda Türkiye’den Avrupa Birliği’ne yönelen düzensiz göçü azaltsa da anlaşmanın eksiklikleri ve uygulamadaki farklı zorluklar, izleyen yıllardaki artışı engelleyememiştir. Makalede eleştiriler uluslararası hukuk ve insan haklarının ihlaline odaklanmaktadır. Ayrıca, makale, mutabakatın göç yönetiminde dışsallaştırma ve dijitalleştirme politikalarını nasıl pekiştirdiğini ortaya koymuş, hesap verebilirlik, şeffaflık ve ayrımcılık konularında artan endişeleri yeniden tartışmaya açmıştır. Dijital teknolojiler sınır kontrolü için yeni araçlar sunmasına rağmen, bunların kullanımı ve göçmen hakları üzerindeki etkileri konusunda etik ve yasal tartışmaları başlatmıştır. Nihayet, makale, yerinden edilme, gözaltı, dışsallaştırma ve dijitalleştirme politikalarıyla ortaya çıkan karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için hak temelli bir yaklaşımın ve gerçek işbirliğinin önemini vurgulayarak göç politikalarının yeniden değerlendirilmesini savunmaktadır.

On Its Eighth Anniversary: The EU-Turkey Deal - From Externalization to Digitalization

The article provides a critical review of the EU-Turkey deal on its eighth anniversary. Despite initial success in reducing irregular migration, the deal’s shortcomings have led to a resurgence in arrivals and challenges in its implementation. Criticisms focus on the violation of international law and human rights. Moreover, the article shows how the deal reinforces externalization and digitalization policies in migration management, while raising concerns about accountability, transparency, and discrimination. Although digital technologies offer new tools for border control, their deployment has sparked ethical and legal debates regarding their impact on migrants’ rights. Overall, the article argues for a re-evaluation of migration policies, emphasizing the importance of a rights-based approach and genuine collaboration to address the complex challenges posed by displacement, detention, externalization and digitalization.