BOŞANMA AVUKATLARININ ANLATISIYLA TRABZON’DA AİLE VE BOŞANMA OLGUSU

   Boşanma, eşlerin ilişkilerini karşılıklı sevgi, saygı, bağlılık, güven ve yaşam boyu mutluluk beklentileri üstüne kurmaları ancak bu beklentilerinin çeşitli nedenlerle karşılanamaması sonucunda evlilik birliğinin yasal olarak sonlandırılması ile ortaya çıkan bir olgudur. Bu olgu, eşleri ve aile bireylerini etkilediği gibi tolumu ve sosyal düzeni de etkilemektedir.    Araştırmanın amacı, Türkiye’de bireyleri evlilik sürecinde boşanma aşamasına getiren sorun ve çözümsüzlüklerin ortaya konmasıdır.   Boşanma olgusu geçmişe oranla daha hızlı bir artış göstermektedir. Bu da boşanma olgusunun Türkiye’de daha çok gündeme gelmesine neden olmaktadır. Türkiye’de özellikle 2000’li yıllar öncesinde daha düşük olan boşanma oranlarının günümüzde daha da arttığı görülmektedir. Araştırmada mülakat tekniği ile Trabzon ilinde ikamet eden 15 avukat ile görüşme yapılmıştır. Avukatların baktıkları boşanma davalarındaki izlenimlerinden yararlanılarak, boşanma nedenlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.    Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; boşanma nedenlerinin başında iletişimsizlik, teknolojik nedenler, ekonomik nedenler, şiddet ve aldatma gelmektedir. Bu nedenlerin yanında ailelerin evliliğe müdahalesi eşlerin birbirini yeterince tanıyamamaları, narsistik kişilik yapısı ve erken ya da geç yaşta yapılan evlilikler vardır. Tüm bu nedenlerin ayrı ayrı ele alınamayacağı, birbiri ile bağlantılı oldukları görülmüştür. 

___

  • Akıcı, Hacer (2012), Türkiye’de Boşanmanın Dini ve Psiko-Sosyal Sebepleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, İstanbul. Aktaş, Özgül (2011), Boşanma Nedenleri ve Boşanma Sonrasında Karşılaşılan Güçlükler, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı, İzmir. Arıkan, Çiğdem (1992), Yoksulluk Evlilikte Geçimsizlik ve Boşanma, 1. Baskı, Ankara: Şafak Matbaacılık. Arpacı, Fatma- Tokyürek, Şadan (2012), Boşanmış Bireylerin Yeniden Evlilik Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi, Akademik Bakış Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, S (31). 1-15. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2009), Boşanma Nedenleri Araştırması, Semra Yurtkuran Demirkıran, Aysel Günindi Ersöz, Rahime Bedeş Şen, Emre Ertekin, Özden Sezgin, Ahu Meryem Turğut ve Nuray Şehitoğlu (Haz.), Ankara, http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54293ea2369dc32358ee2b25/kutuphane_56_bosanma_nedenleri_arastirmasi.pdf Bilen, Mürüvvet (1990), Sağlıklı İnsan İlişkileri, 5. Baskı, Ankara: ARMONİ LTD. ŞTİ. Çağan, Kenan (2013), “Ailenin İşlevleri”, Kadir Canatan ve Ergün Yıldırım( Ed.), Aile Sosyolojisi, 3. Baskı içinde (83-93), İstanbul: AÇILIM KİTAP. Çimen, Latife Kabaklı (2008), Türk Töresinde Kadın ve Aile, 1. Baskı, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Göknar, Özcan (2011), Aşk ve Evlilik, 1. Baskı, Ankara: Arkadaş Yayınevi. Güler, Okan (2011), Türkiye’de 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun İçeriğinin Boşanmalar Konusundaki Muhtemel Önleyiciliği, Yüksek Lisana Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara. İyilikçi, Nurgül (2015), Boşanma Aşamasındaki Bireylerin Yaşam Doyum Düzeylerini Yordayan Bazı Değişkenlerin İncelenmesi, Yüksek Lisana Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi Danışmanlığı Anabilim Dalı, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Programı, İzmir. Keskin, Işık (2007), Boşanmanın Sosyolojik ve Psikolojik Nedenleri ve Boşanmanın Ortaya Çıkardığı Sonuçlar (Niğde İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Niğde. Kurt, Abdurrahman (2013), “Dünden Bugüne Türk Ailesi”, Mehmet Zencirkıran (Ed.), Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 4. Baskı içinde (335-361), Bursa: DORA Basım Yayın Ltd. Şti. Mişe, Mehmet Ali (2015), Boşanmanın Sosyo-Psikolojik ve Dini Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Uşak İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta. Okumuş, Tuba (2012), Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Erzincan. Özgüven, İbrahim Ethem (2001), Ailede İletişim ve Yaşam, 1. Basım, Ankara: PDREM Yayınları. Sürerbiçer, Figen Sezen (2008), Boşanmış Bireylerin Deneyimlerine Göre Evlilik Eğitimi Gereksinimi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı, Yaşam Boyu Öğrenme Bilim Dalı, Ankara. Şahin, Mustafa (2016), Sosyal Ağ Kullanımın Boşanma Süreci Üzerindeki Etkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yayın Aşamasında Metin, Trabzon. Şen, Bülent (2013), Boşanma Süreci ve Arabuluculuğu, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara. Şentürk Aydın, Rabia (2013), Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programının Boşanmış Aile Çocuklarının Uyum Düzeylerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Ankara. Ünal, Vehbi (2013), Geleneksel Geniş Aileden Geniş Aileye Geçiş Sürecinde Boşanma Sorunu ve Din, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (26), 589-602. Yavuzer, Haluk (2004), Evlilik Okulu, 1. Basım, İstanbul: Remzi Kitapevi. Yıldırım Korkmaz, Çınar (2014), Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Medeni Hukuk Bilim Dalı, Ankara