Akademide Konjönktür Dalgalarına Bir Örnek: Türkiye'de "Etnisite Rejimleri"

Bu çalışmada Türkiye'nin Etnisite Rejimi incelenecektir. Bu inceleme, Şener Aktürk'ün "Almanya, Türkiye ve Rusya'da Etnisite Rejimleri" kitabı üzerinden yapılacaktır. Eserde Almanya ve Rusya boyutları derinlemesine işlenmişse de, bu çalışmanın konusu daha çok Türkiye üzerine yoğunlaşacaktır. Eserdeki Türkiye ile ilgili yorumlar belli konularda eleştiriye tabi tutulacaktır. 

___

 • M. Yavuz Alptekin, “Trabzon Örneğinde Anadolu Nüfusunun Demografik Bileşimi ve Türkiye’de Ulus-İnşası”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 21, 2016, ss. 59-86.
 • Antonio Gramsci, 2009. Hapishane Defterleri, Ankara: Aşina Kitaplar Yayınevi.
 • BILGESAM, 2012. Türkiye’de Kürtler ve Toplumsal Algılar.
 • Cloude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000.
 • KONDA 2006, Biz Kimiz Toplumsal Yapı Araştırması.
 • Nur Vergin, (2006). Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Orhan Türkdoğan, Etnik Sosyoloji, Timaş Yayınları, İstanbul 2006.
 • Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2005.
 • Osman Turan, (1993). Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2005.
 • Peter A. Andrews, (1992). Türkiye’de Etnik Gruplar, İstanbul: ANT Yayınları.