TEKNOLOJİK DEĞİŞİMİN SİYASAL ALANA YANSIMALARI: İSVEÇ KORSAN PARTİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bilişim teknolojilerinde 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren meydana gelen hızlı değişim, bilgisayarlaşma oranının ve internete erişim imkânlarının artmasıyla birlikte toplumsal hayatı önemli oranda şekillendirmiştir. Günlük faaliyetlerin yanı sıra hayal dünyasının zenginliklerini de hedef kitlelere sunma imkânı veren internet, yeni bir toplumsallaşma alanı olarak ortaya çıkmış; kapitalist sistemin özü gereği önem kazanan her ürün, mecra gibi internet de hızla ticarileşmiştir. Ticarileşme ile birlikte internetin sağlayabileceği olanakların sınırlandırılmaya başladığı fikri dünyanın çeşitli coğrafyalarında dillendirilmeye başlanırken, bu konuyu siyasal mücadele alanı haline getiren ilk örgüt İsveç Korsan Partisi olmuştur. Değişen dünyada sistem eleştirisinin mücadele alanı geçmiş dönemlerin aksine sokaklar değil, çağa uygun, hızlı örgütlenme imkânı sunan sanal ortam olmaya başlamıştır. Fikri altyapıları tartışmalı da olsa İsveç’te doğan ve dünyanın 40 ülkesinde partileşen ya da partileşme çalışmalarına devam eden bir fikri akım ve söylemleri siyasal iletişim bağlamında incelenmiştir. Türkiye’de aynı söylemlerle bir parti kuruması durumunda, İsveç’teki verilerden yola çıkarak, en büyük oy tabanı olacağı düşünülen üniversite gençliği üzerinde nasıl bir etki yapacağı araştırılmıştır. Araştırma, Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz MYO’da yapılmış ve buradan elde edilen bulgular üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırma evreninin genişliği dikkate alınarak, bu noktada şunu ifade etmek gerekir ki, bu çalışma, konuya dair öncül bir araştırma olduğundan seçilen örneklemi evrene genişletilmeye çalışmak hatalı sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilir. Araştırma sonuçlarının genelleştirilebilmesi için evreni ölçeklendirecek yapıda örneklemlerle sınanması gerektiği de ifade edilmelidir. Araştırma bulguları incelendiğinde Korsan Parti’nin söylemlerine karşı genel olarak olumlu bir bakış açısı gözlenirken, böyle bir partinin Türkiye’de kurulması durumunda olumlu görüş beyan edenlerin dahi büyük oranda bu partiye oy vermeyeceklerini ifade etmeleri araştırmanın dikkate değer bulgularındandır

___

ATABEK, Ü., KILIÇ, S. (2007). Siber Uzayda Siyasal İletişim: 2007 Genel Seçimlerinde Antalya Milletvekili Adaylarının Web Siteleri, 10. Sosyal Bilimler Kongresi, 27–30.11.2007, Ankara.

ARISTOTALES, (2004). Retorik, Mehmet H. Doğan (çev), İstanbul: YKY.

AZİZ, A. (2003). Siyasal İletişim, Ankara: Nobel Yayınları.

DENTON, R., WOODWARD, G. (1990). Political Communication in America, NewYork: Preager Publishers.

GRABER, D. A. (1981). "Political Language", Editör: Dan Nimmo ve Keith Sanders, Handbook of Political Communication, Beverly Hills: Sage Publication.

GÖZÜKELEŞ, İ. (2009). "Değişen İnternet ve Korsan Partisi", http://www.sendika.org/yazi .php? ya- zi_no=28002, Erişim Tarihi: 01.09.2010.

HÜRRİYET GAZETESİ, (2009). Seçimin Sürprizi Korsan Partisi, Erişim Tarihi: 08.06.2009.

HYLAND, T. (2010). " Why Internet Advertising?", http://www.tripolaris.com/en-service/en-ser- vice.html, Erişim Tarihi: 01.09.2010.

JEANNENEY, J.- N. (2006). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, Esra Atuk (çev). İstanbul: YKY.

KALENDER, A. (2005). Siyasal İletişim: Seçmenler ve İkna Stratejileri, 2. Baskı, Konya: Çizgi Kita- bevi Yayınları.

KAPANI, M. (1997). Politika Bilimine Giriş, 9. Baskı, Ankara: Bilgi Yayınevi.

KEANE, J. (1993). Medya ve Demokrasi, Haluk Şahin (çev), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

KÖKER, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara: Vadi Yayınları.

MCNAIR, B. (2007). An Introduction to Political Communication, Londra ve NewYork: Ro- uthledge.

ODABAŞI, Y., OYMAN, M. (2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi, İstanbul: Mediacat Yayınları.

SELNOW, G. W. (1998). Electronic Whistle-Stops: The Impact of the Internet on American Politics, California: Greenwood Publishing Group.

TOKGÖZ, O. (2008). Siyasal İletişimi Anlamak, Ankara: İmge Kitabevi.

TOPUZ, H. (1991). Siyasal Reklamcılık: Dünyadan ve Türkiye’den Örneklerle, İstanbul: Cem Yayı- nevi.

TÜİK Haber Bülteni, Sayı:147. 18.08.2009.

TÜİK Haber Bülteni, Sayı:84. 17.05.2010.

About the PPI, (2013). http://www.pp-international.net/about, Erişim Tarihi: 05.06.2013.

FİLE: GLOBAL ATLAS OF İDENTİFİED Pirate Parties.svg, (2013). http://en.wikipedia. org/wiki/ File:Global_atlas _of_identified_Pirate_Parties.svg, Erişim Tarihi: 06.05.2013.

LIST OF MEPS, (2010). http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search. do?country= SE&language=EN, Erişim Tarihi: 01.09.2010.

PIRATE PARTY (Sweden), (2013), http://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Party_(Sweden), Erişim Tarihi: 05.06.2013.

PIRATPARTIET, (2010). http://www.piratpartiet.se, Erişim Tarihi: 01.09. 2010.

___

APA Kavoğlu, S. (2013). TEKNOLOJİK DEĞİŞİMİN SİYASAL ALANA YANSIMALARI: İSVEÇ KORSAN PARTİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . İletişim ve Diplomasi , (1) , 115-128 .