YENİ MEDYA ve KAMU DİPLOMASİSİ AKTÖRÜ OLARAK BYEGM

Günümüzde bilgiyi güçlü yapan özelliklerden biri, alınıp satılabilen bir meta olma özelliğidir. Bilginin bu özelliği sayesinde artık alışılagelmiş yapılar yerlerini yenilerine terk etmektedir. Her kavramda önce bir bütünleşme/benzeşme ardından da bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bunun en güzel örneklerini bizzat günlük hayatımızda yaşamaktayız. En önemli iletişim aracımız olan telefon yerini yavaş yavaş elektronik posta veya elektronik mesajlaşmaya, dokunmaktan büyük haz duyduğumuz gazeteler yerlerini internet gazetelerine, bir güç simgesi olan kâğıt paralar yerini elektronik para ve fonlara, devlet dairelerine sunulan dilekçeler yerini elektronik formlara bırakmaktadır. Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz çağın şüphesiz en önemli aktörü bilgidir. Bu gelişmelerin birer nimet veya birer eziyet olarak görülmesinin kişiden kişiye değişebileceği bir kenara bırakılacak olursa, bu hizmetleri mümkün kılan teknolojilerin önemine vurgu yapmak gerekmektedir. Bugün dünya birçok alanda büyük değişimler yaşamaktadır. Yaşanan değişime ülkeler, kurumlar, kuruluşlar ve bireyler olarak insanlar kendilerini adapte etmenin yollarını aramaktadırlar. Geçmişi çok eskilere dayanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü BYEGM de kendini bu yeniçağın değişim ve dönüşüm şartlarına uyarlamaya çalışmaktadır. BYEGM, dünyadan Türkiye’ye doğru yaşanan değişim ve dönüşüm çarkı içinde konumunu güçlendirmek için devlet kurumu olmasının gereği olarak ciddiyetini ve sorumluluğunu kaybetmeden proaktif bir hizmet anlayışını benimsemiş durumdadır. Bu çalışmada BYEGM, bilgi çağının en önemli yönünü oluşturan “Yeni Medya ve Kamu Diplomasisi” kavramları çerçevesinde genel olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır

___

BAŞBAKANLIK (2013), “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö- revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, R.G.: 18/6/1984, No: 18435 (Mük.)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=4.5.231&MevzuatIliski=0&sour- ceXmlSearch= (Erişim Tarihi:15.07.2013)

BAŞBAKANLIK (2013), “Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”, R.G.: 7 Haziran 2013, No: 28670

BİNARK, M. (2007), Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu, içinde

Yeni Medya Çalışmaları, Mutlu Binark (der.), Dipnot Yayınları, Ankara

BYEGM, (2013), BYEGM on Twitter, https://Twitter.com/byegm (Erişim Tarihi: 10.06.2013)

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, www.byegm.gov.tr, (Erişim Tarihi: 09.03.2013)

BYEGM (2012) “Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Tanıtım Katalogu”, Ankara, http://www.byegm.gov.tr/kataloglar.aspx, (Erişim Tarihi: 11.04.2013)

BYEGM, “Dünyayı İzliyor Türkiye'yi Anlatıyoruz”

http://www.byegm.gov.tr/content.aspx?s=gm, (Erişim Tarihi: 19.05.2013)

BYEGM, (2013), “Genel Teşkilat Şeması”,

http://www.byegm.gov.tr/content.aspx?s=ts, (Erişim Tarihi: 21.06.2013)

BYEGM, (2013), “İslam İşbirliği Teşkilatı Medya Forumu Hazırlık Toplantısı Sona Erdi”

http://www.byegm.gov.tr/basinduyurulari.aspx?ahid=699&ac=1#(ErişimTarihi:19.07.2013)

BYEGM, (2012), “Turkish Media At A Glance”, Ankara

http://www.byegm.gov.tr/htmls/bir_bakista_turkiye/ing/index.htm, (Erişim Tarihi:10.07.2013)

CULL, N.J. (2009), Public Diplomacy: Lessons from the Past. Los Angeles: Figueroa Press.

DEMİR V. (2007), “Değişen Uluslararası İlişkiler Çerçevesinde Kamu Diplomasisi ve Halkla İliş- kilerin Müşterek Kavramları”,

http://kamudiplomasisi.org/demo/images/stories/makale001.pdf, (Erişim Tarihi: 19.07.2013)

FISKE; P. G., Plumridge, H. (2005). European Infopolitik: Developing EU Public Diplomacy Strategy. London: The Foreign Policy Centre.

FOUTS, J. S. (2006), Public Diplomacy Practitioners, Policy Makers, and Public Opinion, A Re- port of the Public Diplomacy and World Public Opinion Forum April 9–11, 2006. Washington: USC Center on Public Diplomacy & the Pew Research Center.

HORBY, A.S. (1988), “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English”, Oxford University Pess: Great Britain 27. Impression.

İSKİT, S. (1943), “Türkiye’de Matbuat İdareleri ve Politikaları”, Başvekalet Basın Yayın Umum Müdürlüğü Yayınlarından: 2.

İSKİT, T. (2011), “Diplomasi, Tarihî, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması”, 3. Baskı, İstanbul Bil- gi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

KALIN, İ. (2010) “Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi” ,Yükselen Değer Türkiye, MÜSİYAD, s:49-67, İstanbul.

http://www.kamudiplomasisi.org/makaleler/makaleler/100-tuerk-d-politikas-ve-kamu- diplomasisi.html, (Erişim Tarihi:15.07.2013)

http://www.musiad.org.tr/img/arastirmalaryayin/pdf/arastirma_raporlari_67.pdf

KAMU DİPLOMASİSİ ENSTİTÜSÜ www.kamudiplomasisi.org, (Erişim Tarihi:15.07.2013)

KRAUSE, P., EVERA, S. (2009), "Public Diplomacy: Ideas for the War of Ideas", Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.

MANHEİM, J. B. (1993), 'The War of Images: Strategic Communication in the Gulf Conflict", Stanley A. Renshon (ed.), The Political Psychology of the Gulf War. Leaders, Pub- lics, and the Process of Conflict icinde Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, Londra.

MİSÇİ, S. (2006), “Yeni Medya Kullanımının Organizasyon Yapısı Üzerindeki Etkileri”, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı Bildiri Kitapçığı, İstanbul.

NYE, J. S. (2005), “Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç.” Reyhan İnan Aydın Tercüme, Elips Kitap, İstanbul.

ÖKTEN, S. (2012) “Türkiye’de Postmodern Kamu Yönetimi Uygulamamaları” Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, sayı: 5, ss. 227-243.

ŞEYHANLIOĞLU, H. (2007), “Postmodern Kamu Yönetiminde E-Devlet”, Türk İdare Dergisi, sayı: 456, ss. 81-106.

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ https://Facebook.com/BBYEGM, (Erişim Tarihi:18.07.2013)

TUNCER, H. (2009), Diplomasinin Evrimi, Gizli Diplomasiden Küresel Diplomasiye. Kaynak Yayınları, İstanbul.

ÜLKÜ, E., DEMİR, M. (2013) “Kitle İletişim Araçlarının Öğrencilerin Sınıf İçi Davranışlarına Etkisi”, International Journal of Social Science, Vol. 6, ss.587-608.

YAĞMURLU, A. (2007), “Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi”, İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1): 9-38.

VİKİPEDİ, Özgür Ansiklopedi, “Sosyal medya”. http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya, (Erişim Tarihi:15.05.2013).

___

APA (2013). YENİ MEDYA ve KAMU DİPLOMASİSİ AKTÖRÜ OLARAK BYEGM . İletişim ve Diplomasi , (1) , 5-28 .